Usługi - 286180-2023

Submission deadline has been amended by:  328360-2023
15/05/2023    S93

Polska-Mińsk Mazowiecki: Usługi związane z odpadami

2023/S 093-286180

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Mińsk Mazowiecki
Krajowy numer identyfikacyjny: 711582598
Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3 Maja 1
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
E-mail: joanna.galazka@umminskmaz.pl
Tel.: +48 257595352
Faks: +48 257584025
Adresy internetowe:
Główny adres: www.minsk-maz.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/minsk_maz
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756761
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/756761
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki

Numer referencyjny: WI.271.7.2023
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, na których zamieszkują mieszkańcy, a także na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90511300 Usługi zbierania śmieci
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Mińsk Mazowiecki

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, na których zamieszkują mieszkańcy, a także na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

-które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - w zakresie części niezamieszkałej;

-na których prowadzona jest działalność Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i innych jednostek organizacyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki działających w formie jednostek budżetowych, instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Mińsk Mazowiecki

oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Przemysłowej nr 17 w Mińsku Mazowieckim;

2) zagospodarowanie odpadów komunalnych o których mowa w pkt 1 w sposób zapewniający osiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, ograniczenie poziomu składowania odpadów komunalnych oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wymaganych przepisami prawa;

3) dostarczanie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym worki czarne) w ilości wynikającej z potrzeb.

2. Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia wprowadzone zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp:

Wykonawca dokona zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osoby wykonujące czynności prowadzenia pojazdów oraz załadunku odpadów do pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe regulacje w powyższym zakresie zostały wskazane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

3. Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 1 000 000,00 złotych w całym okresie obowiązywania umowy. W przypadku, gdy ubezpieczenie przedstawione przez Wykonawcę obejmuje okres krótszy niż okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą sumę ubezpieczenia oraz przedkładania Zamawiającemu kopii kolejnych umów (polis) w terminie nie późniejszym niż termin wygaśnięcia poprzedniej. W związku z powyższym przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.

4. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w niżej wskazanych dokumentach:

1) Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 12 do SWZ;

2) Zestawienie nieruchomości sporządzone na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Załącznik Nr 13 do SWZ;

3) Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 2023r. - Załącznik Nr 14 do SWZ;

4) Wzór umowy - Załącznik Nr 5 do SWZ.

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Szczegółowe informacje zawarte w SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje wznowienie realizacji przedmiotowego zamówienia na zasadach, o których mowa we wzorze umowy. Wznowienie umowy obejmuje świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku Nr 5 do SWZ. W przypadku wznowienia okres realizacji umowy nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca jest zobowiązany posiadać następujące wpisy/pozwolenia/zezwolenia:

-wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Mińsk Mazowiecki;

-wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

-wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jako transportujący odpady, w zakresie objętym przedmiotem umowy;

-zezwolenie na zbieranie odpadów wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem umowy;

-zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie objętym przedmiotem umowy, lub umowę z podmiotem przyjmującym zebrane odpady komunalne posiadającym takie zezwolenie;

-pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji komunalnej do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów zapewniającej:

•mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub

•składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

lub umowę z podmiotem prowadzącym taką instalację przyjmującą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odbioru, transportu i przekazania do odzysku lub unieszkodliwiana odpadów komunalnych w ilości co najmniej 7 000 Mg w ciągu 12 miesięcy. Wykonawca może wykazać usługę na rzecz jednego zleceniodawcy lub dla wielu zleceniodawców łącznie.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie realizację ww. usług zobowiązany jest wykazać jeden z wykonawców.

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:

I. dysponuje co najmniej ośmioma pojazdami:

-spełniającymi europejski standard emisji spalin co najmniej EURO VI

-wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2016r.

-przystosowanymi do odbierania i transportu odpadów komunalnych, które będą obsługiwały obszar miasta Mińsk Mazowiecki w trakcie realizacji umowy, w tym:

•co najmniej trzy pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

•co najmniej trzy pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

•co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

•co najmniej jeden pojazd wyposażony w urządzenia typu HDS,

II.wszystkie pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne.

III.Pojazdy powinny być wyposażone w system:

-monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz

-czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

umożliwiający weryfikację tych danych;

Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu:

7) wykaz usług wykonanych potwierdzający wykonanie co najmniej jednej usługi, odbioru, transportu i przekazania do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych w ilości co najmniej 7000 Mg w ciągu 12 miesięcy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu usług stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ;

8) wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 2 pkt 4) lit. b) - wzór wykazu pojazdów stanowi Załączniki Nr 7 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

7. Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez te podmioty;

2) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Rozdziałem 21 SWZ;

3) złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do SWZ;

4) złożenia opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Dopuszcza się zmiany umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2023 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/756761

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informację z otwarcia ofert zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II kwartał 2024 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

2)w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7, 8 ustawy Pzp tj.:

3)w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z tym, że wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 niniejszego artykułu;

4)w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto na okres realizacji przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem wznowień tj. do dnia 31.12.2024r., w jednej z poniższych form: Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości 20 % wartości zamówienia, polegających na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem nieruchomości, które zostały dodane w trakcie realizacji zamówienia podstawowego.

17. Zamawiający działając na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Wyżej wskazane oświadczenie jest wymagane przez Zamawiającego wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej – zgodnie z Rozdziałem 10 ust. 2 SWZ.

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1) Formularz ofertowy, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ

2) Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy; w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie – zgodnie z Rozdziałem 11 SWZ

3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 2 SWZ zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ - jeżeli dotyczy

4) Zobowiązanie innego podmiotu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy

Szczegółowe informacje w zakresie wymaganych dokumentów zostały określone w SWZ.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający wzywa Wykonawcę w związku z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia) oraz aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały określone w Rozdziale 10 ust. 2 SWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 126 ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni od wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem 10 ust. 3-4 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.

2 Odwołanie przysługuje na : niezgodna z przepisami ustawy czynnością Zamawiającego podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienia umowy; zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy

3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Sodki ochrony prawnej” pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023