W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 286186-2021

07/06/2021    S108

Norwegia-Grimstad: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2021/S 108-286186

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Grimstad kommune
Krajowy numer identyfikacyjny: 864 964 702
Adres pocztowy: Arendalsveien 23
Miejscowość: Grimstad
Kod NUTS: NO092 Agder
Kod pocztowy: 4878
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Øyvind Takle.
E-mail: oyvind.takle@grimstad.kommune.no
Tel.: +47 37250406
Adresy internetowe:
Główny adres: www.grimstad.kommune.no
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302526&B=VAF
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302526&B=VAF
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Preliminary Project for a New Treatment Plant at Grimstad

Numer referencyjny: 2021/2409
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Grimstad kommune (Grimstad Municipality) will build a new treatment plant in rock at the site Industriveien 1, 4879 Grimstad. In this connection the contracting authority will connect with competent consultancy companies for preparation of an independent and restricted preliminary project.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 NOK
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232424 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
45232440 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
90492000 Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków
45252000 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
45252210 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO092 Agder
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Grimstad.

II.2.4)Opis zamówienia:

Grimstad kommune (Grimstad Municipality) will build a new treatment plant in rock at the site Industriveien 1, 4879 Grimstad. In this connection the contracting authority will connect with competent consultancy companies for preparation of an independent and restricted preliminary project.

Further information about the procurement is in the attached tender documentation.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 NOK
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

The contracting authority takes into account that it may be relevant to study other solutions, such as, for example, open air facilities, or other socially beneficial combinations of rock or open air facilities in connection with the implementation of this contract. In this connection it may be relevant to look at completely different solutions in terms of technical solutions for infrastructure, location, etc.

The contracting authority notes that there is great uncertainty as to whether the option will be utilised. If a study of a preliminary project in rock succeeds, the option will not be triggered.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Complete competition and contract terms are in the attached tender documentation.

The national legislation is freely available on the website www.lovdata.no

The market value of the procurement is considered to be from NOK 2 000 000 — NOK 5 000 000, excluding VAT, depending on available capacity and the general market situation.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

K1. Company Registration Certificate. Tenderers must be a legally registered company.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

K2. Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contract. The following must be fulfilled: In the last three financial years, tenderers must have had a minimum annual turnover of NOK 10 000 000 excluding VAT per year.

K3. Tenderers must have sufficient economic and financial capacity to fulfil the contract. The following must be met: Tenderers must be credit worthy and achieve a minimum level of 'Decision Score 5' in the contracting authority's credit analysis tool www.bisnode.no.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

K4. Tenderers must have broad experience with engineering design of treatment plants in rock, including equivalent scope and complexity to this contract.

K5. Tenderers must have a sound quality assurance system in order to implement this contract.

K6. Tenderers must have a competence level equivalent to the level required in order to achieve certification in enterprise classification 3, cf. LOV-2008-06-27-71, Act on Planning and Building application processing (Planning and Building Act), and FOR-2010-03-26-488, Regulations on Building application cases (Building Application Regulations), for all disciplines that deal with the implementation of this contract.

K7. Tenderers must provide information about any sub-contractors, what assignments, and how much of the contract will be implemented by the sub-contractors. Tenderers will be responsible and fully liable for their offered sub-suppliers as if they were the tenderer's own personnel.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

NS 8402: 2010 ‘General contract provisions for consultancy assignments remunerated according to time spent' applies as general contract provisions with the clarifications and changes according to the attached ‘Contract’ with attachments.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Norweski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Grimstad town hall.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

The date of tender opening is only a guide. The contracting authority will open the tenders with electronic traceability at the time the contracting authority deems most appropriate. The tender opening is recorded.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Agder tingrett
Adres pocztowy: Postboks 63
Miejscowość: Kristiansand
Kod pocztowy: 4661
Państwo: Norwegia
E-mail: agder.tingrett@domstol.no
Adres internetowy: www.domstol.no
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Klagenemdsekreteriatet
Adres pocztowy: Postboks 511 sentrum
Miejscowość: Bergen
Kod pocztowy: 5805
Państwo: Norwegia
E-mail: post@knse.no
Adres internetowy: https://www.klagenemndssekretariatet.no
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

The national legislation is freely available on the website www.lovdata.no

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2021