Usługi - 286191-2023

15/05/2023    S93

Polska-Kraków: Usługi sprzątania budynków

2023/S 093-286191

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Okręgowy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000322695
Adres pocztowy: Przy Rondzie 7
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-547
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Radzikowski
E-mail: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl
Tel.: +48 126195820
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krakow.so.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-22aedada-ed7e-11ed-9355-06954b8c6cb9
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-22aedada-ed7e-11ed-9355-06954b8c6cb9
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wymiar sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne)

Numer referencyjny: ZP.-26-3/2023
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń budynków będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne), zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikach do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 700 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kraków

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków, ul. Przy Rondzie 7, ul. Przy Rondzie 6, ul. Kosciuszki 43, ul. Mogilska 97, ul. Fabryczna 20A, os. Stalowe 16, Al. Pokoju 78

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń budynków w następujących lokalizacjach i powierzchni: - pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych o łącznej pow. ok. 49 527 m2 będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie i czterech krakowskich Sądów Rejonowych Zadanie 2: Dwukrotne mycie okien i powierzchni szklanych w ilości ok. 14 474 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 300 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2023
Koniec: 31/07/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Miechów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miechów, pl. Kościuszki 3a, os. Sikorskiego 15A, Słomniki - ul. Jana Pawła II 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych o łącznej pow. ok. 1833 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Miechowie, Zadanie 2: Dwukrotne mycie okien i powierzchni szklanych w ilości ok. 200 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 120 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2023
Koniec: 31/07/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sucha Beskidzka

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 11

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych o łącznej pow. ok. 1 558 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, Zadanie 2: Dwukrotne mycie okien i powierzchni szklanych w ilości ok. 162 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 105 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2023
Koniec: 31/07/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Myślenice

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911300 Usługi czyszczenia okien
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Myślenice, u. Piłsudskiego 7, ul. Słowackiego 21, Dobczyce, ul. Rynek 22a

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie 1: Zamówienie obejmuje sprzątanie wraz z zapewnieniem środków wyposażenia toalet pomieszczeń biurowych i innych powierzchni wewnętrznych o łącznej pow. 2 415 m2 będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Myślenicach, Zadanie 2: Dwukrotne mycie okien i powierzchni szklanych w ilości ok. 487 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 175 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2023
Koniec: 31/07/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy ezamowienia.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 2. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy Pzp. 3. W postępowaniu mają zastosowanie przepisy art. 139 ustawy Pzp (procedura odwrócona, która kładzie nacisk w pierwszej kolejności na dokonanie przez Zamawiającego oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu). Główne założenia toku postępowania: 3.1. Zamawiający zweryfikuje oferty pod kątem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia, o których mowa w art. 226 ustawy Pzp. 3.2. Następnie oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert określone w pkt XVIII SWZ. 3.3. Po dokonaniu oceny ustalony zostanie ranking ofert i tym samym Wykonawca, który złożył ofertę uznaną w powyższy sposób za najkorzystniejszą/najwyżej ocenioną. 3.4. Wyłącznie w odniesieniu do tego Wykonawcy Zamawiający dokona badania wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, złożonego wraz z ofertą. 3.5. Następnie Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 3.6. Po pozytywnej weryfikacji Wykonawcy Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2. W niniejszym postępowaniu Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a)nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3)miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a)nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo b)zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki. 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023