Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 286217-2022

27/05/2022    S102

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2022/S 102-286217

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Fond za financiranje razgradnje NEK
Nacionalni registracijski broj: 22388237533
Poštanska adresa: Heinzelova 70a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Danko Kralik
E-pošta: danko.kralik@fond-nek.hr
Telefon: +385 13090700
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fond-nek.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

IZRADA DOKUMENTACIJE I PROVEDBA AKTIVNOSTI ZA ISHOĐENJE DOZVOLA ZA IZGRADNJU CENTRA ZA ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

Referentni broj: 01/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

IZRADA DOKUMENTACIJE I PROVEDBA AKTIVNOSTI ZA ISHOĐENJE DOZVOLA ZA IZGRADNJU CENTRA ZA ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 7 000 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Osnovna svrha predviđenih istraživanja je stjecanje potpunog i preciznog uvida u geološki sastav i građu terena prostora lokacije predviđene za izgradnju Centra. Istraživanja će omogućiti vrednovanje i karakterizaciju predmetne lokacije za smještaj Centra, zatim projektiranje građevina/postrojenja za skladištenje radioaktivnog otpada i potrebnih infrastrukturnih objekata te dati sve podatke potrebne za izradu studije utjecaja na okoliš i provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo / Ponder: 40 bodova
Cijena - Ponder: 60 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 2. USLUGA MJERENJA RADIOAKTIVNOSTI ZA DEFINIRANJE NULTOG (POSTOJEĆEG) STANJA NA LOKACIJI CENTRA ZA ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA I NA PODRUČJU OPĆINE DVOR S PROCJENOM DOZE ZA POJEDINCA

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Svrha istraživanja je utvrditi cjelovit i neovisan pregled stanja radioaktivnosti, na lokaciji Čerkezovac i na području općine Dvor u okolici lokacije što uključuje i proračun ekvivalentnih i efektivnih doza pojedinim putevima izlaganja i ukupno za stanovništvo

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo / Ponder: 40 bodova
Cijena - Ponder: 60 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 3. USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, SIGURNOSNIH ANALIZA I STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA POTREBE USPOSTAVE CENTRA ZA ZBRINJAVANJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Cilj Naručitelja je izrada projektne dokumentacije, sigurnosnih studija i studije utjecaja na okoliš uz provedbu svih potrebnih postupaka i aktivnosti za potrebe ishođenja lokacijske i građevinske dozvole, uključivo s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole u postupku uspostave Centra za zbrinjavanje RAO-a na lokaciji bivšeg VSK-a Čerkezovac, a uključuje:a) Izradu Idejnog i Glavnog projekta, Studije izvodljivosti projekta i popratne dokumentacije te provedbe s time povezanih aktivnosti uključivo s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole,b) izradu i revizije Sigurnosne studije (engleski: Safety case) i pripadajućih Izvješća Sigurnosne studije za sve faze uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada,c) izradu Studije o utjecaju zahvata Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na okoliš, provedba postupka procjene utjecaja na okoliš i postupka prekogranične procjene

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo / Ponder: 60 bodova
Cijena - Ponder: 40 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 081-191285
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
19/05/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 71690188016
Poštanska adresa: Koranska 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ekonerg@ekonerg.hr
Telefon: +385 16000111
Telefaks: +385 16171560
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Jadrova a vyradovacia spoločnost, a.s.
Nacionalni registracijski broj: 35946024
Poštanska adresa: Tomašikova 22
Mjesto: Bratislava
NUTS kod: SK Slovensko
Poštanski broj: 82102
Država: Slovačka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Enconet d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 66909065021
Poštanska adresa: Miramarska 20
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: enconet@enconet.hr
Telefon: +385 16312399
Telefaks: +385 16312380
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 11 280 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 7 000 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 2 097 450.00 HRK
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Dio izrade studije izvodljivosti, dio izrade idejnog i glavnog projekta te dio izrade Studije utjecaja na okoliš i Izvođenje geodetskih poslova tijekom projektiranja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
24/05/2022