Servicii - 286221-2023

15/05/2023    S93

România-București: Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant

2023/S 093-286221

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 11054545
Adresă: Bulevard Dinicu Golescu, nr. 38
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Botezatu Nina
E-mail: nina.botezatu@cfrcalatori.ro
Telefon: +40 0725503815
Fax: +40 0213151110
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cfrcalatori.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165862
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână, coroane disc de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, servicii de reconditionari / inlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la vagoane de calatori seria 3076”

Număr de referinţă: SNTFCMR 6/2023 cod unic identificare A1-RO11054545-2023-4269 (var. 15.03.2023)
II.1.2)Cod CPV principal
50222000 Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână, coroane disc de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, servicii de reconditionari / inlocuiri de subansamble / piese / materiale constatate pe fluxul de reparatie ca necesar a fi efectuate la vagoane de calatori seria 3076”

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 11 zile inaintea termenului limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 32 872 341.58 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

La sediul prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatea minima si maxima a acordului cadru precum si a celui mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de garanţie „TG” / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 23
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formular 4 din Sectiunea Formulare si se va prezenta odata cu depunerea DUAE.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Traian PREOTEASA - DIRECTOR GENERAL, Marcel LITRA - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Aida HANGANU - DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Mihail Victor MANOLE - DIRECTOR MATERIAL RULANT, Ionut Sebastian CISMARU - DIRECTOR ACHIZITII, Catalina ANGHEL - Sef Serviciu Modernizari Vagoane, Nina BOTEZATU – Sef Serviciu Achizitii Material Rulant, Jeni COSTACHE – Expert Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Material Rulant.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia personala, ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate. Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii.

Aceste documente pot fi:

1.• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;

2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii ;

3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

4.• alte documente edificatoare, dupa caz.

a)Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, valabile la momentul prezentarii.

b) Operatorii economici persoane juridice romane sau straine ce depun oferta trebuie:

- să facă dovada deținerii Certificatului pentru funcția de efectuare a întreținerii / Certificatului de conformitate pentru functii de intretinere, valabil la momentul prezentarii, acordat in condițiile impuse de OMTIC nr. 909/2020 art.2 coroborat cu art.2 și art.3 din „Metodologia pentru acordarea certificatului de conformitate entitatilor responsabile cu întreținerea si organizatiilor care solicita un certificat in ceea ce priveste functiile de intretinere externalizate de o entitate responsabila cu intretinerea”, acordat pentru reparatia planificata tip RTG la vagoanele de călători din seria 3076. Certificatul pentru functia de efectuare a întreţinerii va fi insotit de Specificatia tehnica in baza careia a fost obtinut, din care sa reiasa capabilitatea efectuarii serviciilor de reparatie planificate achizitionate.

Ofertanţii trebuie să prezinte o declaraţie scrisă prin care se angajează pentru menţinerea valabilităţii certificatului precizat mai sus pe întrega durata a derulării contractelor subsecvente ale acordului cadru cât şi faptul că acestea integrează toate serviciile ce fac obiectul achiziţiei, respectiv pe perioada de garanție.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, valabile la momentul prezentarii.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.

In cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, acesta are obligatia de a preciza partea/partile din contractul sectorial/acordul cadru pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta minima: media cifrei de afaceri pe anii 2019, 2020, 2021, trebuie sa fie minim 13.907.529 lei.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, ofertantii vor prezenta orice documente edificatoare care sa confirme cifra de afaceri anuala prin prezentarea dupa caz, a unora sau mai multora dintre urmatoarele documente: - declaratii sau extrase bancare, prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimele 3 exercitii financiare disponibile (2019, 2020 si 2021) sau alte documente relevante.Ofertantii nerezidenti in Romania vor prezenta traduceri autorizate/legalizate ale documentelor prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei minime.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima va fi indeplinita in mod cumulativ.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul a carei oferta este admisibila si clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.Documentele justificative pot fi Formularul 20 – Contul de profit si pierdere, pe ultimii 3 ani (2019, 2020 si 2021), rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau alte documente justificative.Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiSe va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate.Documentele justificative pot fi: un certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001).

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

In cuantum de 139.075 lei, conf art. 164, alin.(2), din Lg 99/2016 cu modif si compl ult, in lei sau echiv leu/valuta la cursul stab de BNR inainte cu 6 zile de data lim stabilita pt dep a of, valabila 3 luni de la termenul lim de dep a of si va fi constit conf Art 164 alin.4 din Lg 99/2016 cu modif si complet ulterioare, prin:

a) viram bancar in cont RO24BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Suc UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti;

b) instrum de garantare emise în cond legii, astfel: scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pt achiz de produse sau servicii a căror val estim este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; asigurări de garanţii emise fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care sunt înscrise în registrele public pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz, sau fie de soc de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

GP trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată. Of care nu sunt însotite de dov constituirii GP in forma, valoarea si pentru perioada solicitata vor fi respinse. EC are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzând astfel suma constituita conf art.43 din HG 394/2016. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art. 164^1 alin.(2) din Lg 99/2016”.

5 % din pretul fara TVA a ctr subsecvente. Garantia de buna executie se constituie conf.art.164 alin (3) din Lg.99/2016. GBE este irevocabila si neconditionata si se constituie conf.art.164 alin (4) din Lg 99/2016, devenind anexa la contractul subsecvent.Restituirea garantiei se realizeaza potrivit 164^2 din Lg 99/2016.

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 21/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 21/09/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Perioada de valabilitate a ofertelor precum si a garantiei de participare este de 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Note:

a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade.

b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei.

c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii în maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va mentiona modalitatea prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta. Toate certificatele si doc. emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul proc. de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, EC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”.

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele doc. solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati.

Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica.

Avand in vedere dispoz art.138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de dep a of, privind eventualele neconcordanţe ref. la îndeplinirea condiţiilor de formă a garantiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantilor un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitare. Conf. art. 42 (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. ENTITATEA CONTRACTANTA are obligatia de a retine garantia de participare ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: - îsi retrage oferta în perioada de valab a acesteia; - oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valab a ofertei. Restituirea garantiei de participare se realizeaza potrivit art. 164^1 alin.(2) din Lg 99/2016” , în baza cererii depuse conform Formularului 8.

Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. Modif. Acordului–Cadru/Contractului poate fi facuta numai în scris în conf. cu prev. Cap.VI, Secţiunea a II-a – Modificarea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind Achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările şi Instrucţiunea ANAP Nr.1/2021.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresă: Bdul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010867
Țară: România
Adresă internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023