Tjenesteydelser - 286240-2015

Vis forkortet udgave

14/08/2015    S156

Belgien-Bruxelles: Kommercielle forbedringer af Galileo-tjenesten

2015/S 156-286240

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
Postadresse: avenue d'Auderghem 45
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=913
Mailadresse: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=913

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
Postadresse: For vejledning henvises der til afsnit 1 i opfordringen til afgivelse af bud og afsnit 3.1 i udbudsmaterialet
By: Bruxelles
Land: Belgien

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Kommercielle forbedringer af Galileo-tjenesten.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 8: FoU-tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler eller ethvert andet sted angivet i udbudsmaterialet.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kontrakten har 2 hovedformål. For det første, undersøgelse og udvikling af visse aspekter af Galileo CS til Galileos første generation, der endnu ikke er omhandlet i tidligere aktiviteter; og for det andet, undersøgelse og udvikling af forbedringer og Galileo CS' nye funktionaliteter til potentiel gennemførelse af fremtidige Galileo-versioner.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73100000 Forskning og eksperimentel udvikling, 38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 1 000 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 18 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se del 2.4 i specifikationerne til udbudsmaterialet.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se del 2.3 i specifikationerne til udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Se del 2.7 i specifikationerne til udbudsmaterialet.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se afsnit 4.2.1 i udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se afsnit 5.2.2 i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Se afsnit 5.2.3 i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
438/PP/GRO/RCH/15/8382.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
5.10.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 9.10.2015 - 15:30

Sted:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruxelles, BELGIEN.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: ja

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Hver tilbudsgiver kan være repræsenteret af højst 1 person. Deltagelse skal meddeles mindst 48 timer i forvejen pr. e-mail til grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: revideret arbejdsprogram for 2014-2015 for Horisont 2020 i henhold til Europa-Kommissionens afgørelse C (2014)9294 af 10.12.2014.
VI.3)Yderligere oplysninger
Deltagelse i denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer, der stammer fra en EU-medlemsstat, og for alle fysiske og juridiske personer i et tredjeland, der har en særaftale med Den Europæiske Union inden for området for offentlige indkøb, i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale.
Den er desuden åben for alle fysiske og juridiske personer i et tredjeland, der er knyttet til Horisont 2020.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
4.8.2015