Diensten - 286240-2015

Beknopt weergeven

14/08/2015    S156    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Commerciële verbeteringen aan de Galileo-dienst

2015/S 156-286240

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Europese Commissie, directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
Oudergemselaan 45
Contactpunt(en): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=913
1049 Brussel
België
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=913

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
voor de instructies zie sectie 1 van de uitnodiging tot inschrijving en sectie 3.1 van de aanbestedingsstukken
Brussel
België

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: Europese Commissie, directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Commerciële verbeteringen aan de Galileo-dienst.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 8: Diensten voor onderzoek en ontwikkeling
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: kantoren van de contractant of elders, zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Deze opdracht heeft 2 hoofddoelstellingen. De eerste behelst het onderzoeken en ontwikkelen van een aantal aspecten van de commerciële dienst van Galileo voor Galileo van de eerste generatie (die niet werden gedekt door eerdere activiteiten); en de tweede behelst het onderzoeken en ontwikkelen van verbeteringen en nieuwe functies van de commerciële dienst van Galileo met het oog op de mogelijke implementatie ervan in toekomstige versies van Galileo.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

73100000, 38112100

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 1 000 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 18 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie sectie 2.4 van de specificaties van de oproep tot inschrijving.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie sectie 2.3 van de specificaties van de oproep tot inschrijving.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Zie sectie 2.7 van de specificaties van de oproep tot inschrijving.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie sectie 4.2.1 van de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie sectie 5.2.2 van de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zie sectie 5.2.3 van de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
438/PP/GRO/RCH/15/8382.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
5.10.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 9.10.2015 - 15:30

Plaats:

Europese Commissie, directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, Oudergemselaan 45, 1049 Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: elke inschrijver mag door maximaal 1 persoon worden vertegenwoordigd. Deelname moet minstens 48 uur van tevoren per e-mail (grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu) worden meegedeeld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): Horizon 2020, werkprogramma voor 2014-2015 in de herziene versie na Besluit C(2014) 9294 van de Europese Commissie van 10.12.2014.
VI.3)Nadere inlichtingen
Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen uit een van de EU-lidstaten, en voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen in een derde land dat een speciale overeenkomst met de Europese Unie heeft op het gebied van overheidsopdrachten, onder de voorwaarden die in die overeenkomst zijn vastgelegd.
Bovendien staat deelname open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen in een derde land dat is aangesloten bij H2020.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Gerecht van de Europese Unie
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxemburg
Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
4.8.2015