Storitve - 286240-2015

Prikaži skrčeni pogled

14/08/2015    S156    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Komercialne izboljšave storitve Galileo

2015/S 156-286240

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
avenue d'Auderghem 45
Kontaktne točke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=913
1049 Bruselj
Belgija
E-pošta: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=913

Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Generalni direktorat notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
Za navodila glej oddelek 1 povabila k oddaji ponudb in oddelek 3.1 razpisnih specifikacij.
Bruselj
Belgija

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Drugo: Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Komercialne izboljšave storitve Galileo
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 8: Raziskovalne in razvojne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prostori izvajalca ali kateri koli drugi kraj, naveden v razpisnih specifikacijah.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
To naročilo ima 2 glavna namena. Prvič, raziskati in razviti nekatere vidike Galilea CS za 1. generacijo Galilea, ki še niso bili zajeti v prejšnjih dejavnostih; ter drugič, raziskati in razviti izboljšave in nove funkcionalnosti Galilea CS za morebitno izvajanje v prihodnjih različicah Galilea.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

73100000, 38112100

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 1 000 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 18 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Glej oddelek 2.4 specifikacij razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glej oddelek 2.3 specifikacij razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Glej oddelek 2.7 specifikacij razpisne dokumentacije.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej oddelek 4.2.1 razpisnih specifikacij.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glej oddelek 5.2.2 razpisnih specifikacij.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glej oddelek 5.2.3 razpisnih specifikacij.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
438/PP/GRO/RCH/15/8382.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
5.10.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 8 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 9.10.2015 - 15:30

Kraj:

Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruselj, BELGIJA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Vsakega ponudnika lahko zastopa največ 1 oseba. Udeležbo je treba sporočiti vsaj 48 ur vnaprej, in sicer po e-pošti na grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: Revidiran delovni program Obzorja 2020 za obdobje 2014–2015, po Sklepu Evropske komisije C(2014) 9294 z dne 10.12.2014.
VI.3)Dodatne informacije
Sodelovanje v tem razpisnem postopku je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe iz 1 od držav članic EU ter za vse fizične in pravne osebe iz tretjih držav, ki so z Evropsko unijo sklenile poseben sporazum na področju javnih naročil, pod pogoji, navedenimi v tem sporazumu.
Poleg tega je odprto za vse fizične in pravne osebe v tretji državi, ki je povezana z Obzorjem 2020.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Splošno sodišče Evropske unije
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
4.8.2015