Dostawy - 286249-2023

15/05/2023    S93

Polska-Tarnobrzeg: Urządzenia medyczne

2023/S 093-286249

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ZOFII Z ZAMOYSKICH TARNOWSKIEJ W TARNOBRZEGU
Adres pocztowy: UL.SZPITALNA 1
Miejscowość: TARNOBRZEG
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Kod pocztowy: 39-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Sapielak-Majchrowska
E-mail: przetargi@szpitaltbg.pl
Tel.: +48 158123209
Faks: +48 158123203
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitaltbg.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Numer referencyjny: WSz – II.4.291.45.2023
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu tj.: Sterylizator z wytwornicą pary wraz z wyposażeniem (wózki transportowe i wsadowe).

2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach zadania : Zakup sterylizatorów wraz z wyposażeniem (myjnią i wózkami transportowymi na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824 Tarnobrzeski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

II.2.4)Opis zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu tj.: Sterylizator z wytwornicą pary wraz z wyposażeniem (wózki transportowe i wsadowe).

2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach zadania : Zakup sterylizatorów wraz z wyposażeniem (myjnią i wózkami transportowymi na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33100000 – 1 Urządzenia medyczne

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – OPZ.

1) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji w Załączniku nr 2 i 3 do SWZ.

2) Dostawa obejmuje:

A) Zakup sprzętu medycznego, określonego w pkt I.1 – zwanego dalej sprzętem;

B) Dostawę w/w sprzętu;

C) Zdemontowanie i zutylizowanie wycofanego z użytkowania urządzenia (sterylizator);

D) Wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do montażu i uruchomienia sprzętu określonego w pkt I.1;

E) Montaż/zainstalowanie, uruchomienie, przeprowadzenie prób i sprawdzeń w/w sprzętu;

F) Szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi w/w sprzętu;

G) Szkolenie personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej i serwisu w/w sprzętu;

H) Serwis gwarancyjny w/w sprzętu;

I) Dostarczenie paszportu technicznego w/w sprzętu;

J) Dostarczenie instrukcji obsługi zakupionego sprzętu medycznego w wersji papierowej w języku polskim, w wersji elektronicznej w języku polskim oraz dokumentacji technicznej (serwisowej);

K) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie w/w sprzętu (w tym pozytywny wynik badania UDT) w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

3. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy muszą odpowiadać wymaganiom aktualnego stanu prawnego, a w szczególności wprowadzonych ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 Poz. 974).

4. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SWZ.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6. Zasady realizacji przedmiotowego zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie : 10 000,00 zł.

2. Opis kryteriów oceny ofert:

Dla kryterium cena - Cena brutto

Dla kryterium cena - Funkcjonalność: Funkcjonalność odnosi się do parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 2 do SWZ - OPZ

Dla kryterium – Okres gwarancji: 12 m-cy 0 pkt (warunek minimalny); 24 m-ce 20 pkt; 36 m-cy 40 pkt

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zasady realizacji przedmiotowej dostawy określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

2. Zamawiający na podstawie art. 257 ust. 1 Ustawy unieważni przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2023
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, 39-400 Tarnobrzeg, pok. nr 4.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Podstawy wykluczenia z postępowania:

1. podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1–6 ustawy – przesłanki obligatoryjne;

2. podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy – przesłanki fakultatywne;

3. podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

II. Wykaz podmiotowych środków dowodowych.

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

1) Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, zasady składania oświadczenia zostały określone w pkt V i XIV.1 w części B.

2. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 3.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 Zamawiający żąda:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych środków;

III. Wykonawca posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

A) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2) lit. a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

B) Informacji z Krajowego rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.2) lit. c) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w pkt 2.2) lit. c).

2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit A powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit B powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. (...). Pozostałe informacje w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgodnie z zapisami Ustawy Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. W sprawie środków ochrony prawnej stosuje się przepisy Działu IX Środki ochrony prawnej, art. 505 i nast. Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023