Bunuri - 286257-2023

15/05/2023    S93

România-Craiova: Autoturisme

2023/S 093-286257

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA
Număr naţional de înregistrare: 11642243
Adresă: Strada: Aleea Teatrului, nr. 1
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200402
Țară: România
Persoană de contact: STANESCU Alexandru
E-mail: office@adroltenia.ro
Telefon: +40 251411869
Fax: +40 02151412780
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.adroltenia.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165840
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: dezvoltare regionala
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Dezvoltare regionala, fonduri europene

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achizitie 3 Autoturisme

Număr de referinţă: 11642243_2023_PAAPD1415291
II.1.2)Cod CPV principal
34110000 Autoturisme
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se vor achizitiona 3 autoturisme pentru angajatii ADR SV Oltenia.

Produsele vor fi furnizate în conformitate cu cerințele minime ale caietelor de sarcini. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor.

Termen de livrare pentru contractul de furnizare : 4 luni de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de data de 15.12.2023.

Toate produsele vor fi livrate intr-o singura transa.

Produsele vor fi livrate pe baza de Proces-verbal de predare-primire, împreuna cu următoarele documente: certificat de garanţie, certificat de conformitate/calitate, certificate de origine.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 219 162.54 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Sediul ADR SV Oltenia, Aleea Teatrului nr. 1, Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul principal al achizitiei il reprezinta facilitarea activitatii curente POR 2014-2020, necesitatea efectuarii vizitelor pe teren la locatiile proiectelor, atat in perioada de implementare cat si in perioada de durabilitate, o frecventa mare a vizitelor in 2023/2024, desfasurarea activitatii curente pentru contractul AT 137252 precum si scoaterea treptata din uz a autoturismelor poluante utilizate in prezent cu o vechime mai mare de 10 ani si completarea numarului de autoturisme destinate desfasurarii in bune conditii a activitatii OI POR si a serviciilor-suport.

Furnizorul are obligaţia de a livra cele 3 autoturisme, respectând:

a. termenul de livrare a produselor ce fac obiectul acestui contract;

b. destinația de livrare: sediul achizitorului din Jud. Dolj, Craiova, Aleea Teatrului , nr.1

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată produselor / Pondere: 60
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 4
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Contract de Asistenta Tehnica “Sprijin acordat in perioada 01.01.2020-31.12.2021 pentru ADR SV Oltenia in informarea, comunicarea, implementarea si monitorizarea la nivel regional POR 2014-2020, inchiderea POR 2007-2013, precum si pregatirea POR 2021-2027”

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa 1 - Ofertantii/asociatii, tertii susţinători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situaţiile prevăzute la art 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitate de indeplinirea a cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor in Partea III: Motive de excl la pct A, B, C. Doc justificative care probează îndepl celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, cf art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016 de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea critde atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste doc vor fi: a)cazierul judiciar al op econ si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op econ, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certif Constatator emis de ONRC / actul constitutiv sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta; b)certif fiscale/certif constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la mom prezentării sau, in cazul of straini,doc echivalente emise in tara de rezidenta; Pt sediile secundare/pct de lucru, se poate depune declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat. c)cazier fiscal pentru operatorul economic. d)certif constatator emis de ONRC sau, in cazul of straini, doc echivalente emise in tara de rezidenta; e)după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca op ec poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; f)alte documente edificatoare, după caz. Certificatele fiscale pe care operatorii economici le vor depune pe parcursul evaluării, pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informaţiile cuprinse in DUAE, trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Nota: •Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, este mai mic de 10.000 lei. •In conformitate cu art. 168 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situaţiile prevăzute la art. 164,165 si 167, orice document considerat edificator din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorîtati competente din tara respectiva. •In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor de mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente in acest sens. Nota: Incadrarea in situaţiile prevăzute la art.164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Cerinţa 2 - Ofertanţii, membrii asocierii, tertii susţinători si subcontractantii nu se incadreaza in situaţiile posibile generatoare de conflicte de interese, conform prevederilor art. 59-60 din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice. Modalitate de îndeplinirea a cerinţei: •se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor in Partea III: Motive de excludere la punctul C. •se va completa Formularul 2- Declaraţie conflict de interese, care se va prezenta odata cu DUAE. Operatorii economici isi vor asuma inexistenta conflictului de interese cu persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante. Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveşte organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: 1.Alexandru Stanescu – Director General; 2. Stefan – Catalin Catana- Dir Gen Dir Generala AM PR – Sef AM PR; 3.Botea Monica Tania – Dir Dir Autorizare Cheltuieli; 4.Capatina Marilena – Dir Dir Economica; 5.Cretu Valerica Lavinia – Dir Dir Jur si Res Umane; 6.Alecu Marilena – Dir Dir Politici Reg si Comunicare;7.Ionut Dan Birca – Sef Dept Monitorizare Pr Ex Post; 8.Buleandra Daniela Gabriela – Sef Dep Audit Intern; 9.Buzatu Rodica Laura - Sef Dep Juridic;10.Predescu Cristina Elena – Sef Comp Asist Th; 11.Delureanu Dorian Manuel – Sef OI POR ; 12.Micu Amelia Elena – Sef Comp Verif Fin Pr POR; 13.Balan Virgil Ovidiu – Sef Dep Monitorizare și Verif Pr POR; 14.Mihalschi Cristina Elena – Sef Dep Res Umane, Part si Marketing Reg; 15.Petre Camelia Cristina – Șef Comp Res Umane; 16.Covrescu Mirela Simona – Sef Dep Com si Asist th beneficiari; 17. Lungu Magda Corina – Sef Dep Gest Prog; 18.Visan Carmen Emilia – Sef Comp Monit Pr Ex Post Beneficiari Publici;19.Predescu Viorela Maria – Sef Dep CFP si AP; 20.Motoi Ionut – Sef Dep Financiar, Conta, Buget; 21.Mihai Marian-Ionel – Sef Comp Part si Marketing Reg; 22.Oana Andra Nicoleta – Sef Dep IT, Logistica si Admin; 23.Cirstea Claudia Mona – Sef Comp Contractare; 24.Burada Gabriel Ionut - Sef Comp Pr si Dezv Urbana; 25.Ilie Dan Gabriel – Sef Comp Monit Pr Ex Post Beneficiari Privati; 26. Cosmulescu Sorin – Sef Comp Monit si Ev PR ; 27.Dumitrescu Alina Elvira – Sef Dep Verif AP; 28.Murgan Daniela – Șef Comp Verif TH și Monit Pr POR; 29.Ilie Dana-Nicoleta - Sef Comp AP; 30.Lungoci Cristina - Sef Comp CFP si GCAT; 31.Voicila Cosmin – Sef CompIT; 32.Cioboata Catalin Dan - Sef Dep Ev si Contr Pr; 33.Barbu Oana Petruta - Sef Comp Ev si Selectie ; 34.Visan Adriana - Sef Comp Sal si Gestiune Pr Ext; 35.Dinu Ionelia- Sef Comp Verif Achizitii si Conflict de Interese POR; 36.Croitoru Gigi- Exp AP ; 37.Florea Alexandru Inocentiu- Ag de dezv; 38.Pirvu Simona – Ag de Dezv; 39.Calin Lucian - Ag de Dezv; 40.Lavinia Oproiu – Econ ; 41.Buzatu Sorin - Ag de Dezv; 42.Mircea Ionut - Ag de Dezv; 43.Roman Felix - Ag de Dezv; 44.Coseran Sandica – Ag de Dezv; 45.Icu Nicolae - Ag de Dezv. Incadrarea in situaţiile prevăzute la art.60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. Daca exista incertitudini referitoare la situaţia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informaţii direct de la autoritatile competente. ATENTIE! Nedepunerea odata cu oferta a angajamentului ferm al tertului susţinător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, sau după caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de forma ale informaţiilor cuprinse in secţiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Inf și form necesare pentru ev îndeplinirii cerinței min de calif legate de capacitatea de exercitare a activ profesionale: Op econ care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inreg in conditiile legii in tara de de rezidenta , din care sa reiasa ca sunt legal constituiti, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activ care fac obiectul ctr. Doc solicitate: Certificat constatator emis de Oficiul Reg Comerţului, sau, în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență (însotite de traducere autorizata in limba romana) Justificare: Documentul se solicita pentru a se putea verifica daca obiectul contractului are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului depus de ofertant in sensul in care acesta este autorizat conform legii sa desfasoare activitati economice de acest fel. Ofertantii/asociatii, tertii susţinători si subcontractantii, vor prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul asocierii/subcontractarii, fiecare operator va îndeplini cerinţa pentru produsele pe care le furnizeaza. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o are de realizat. Pentru persoanele juridice straine documente de confirmare: - prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do). - prezentarea Certificatului de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 66 din HG 395/2016 de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribu... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/11/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023