Προμήθειες - 286259-2023

15/05/2023    S93

Ελλάδα-Λουτράκι: Κιβώτια αποθήκευσης

2023/S 093-286259

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΙΑΣΟΝΟΣ 1 & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Πόλη: ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Ταχ. κωδικός: 20300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΘΗΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.stergiou@loutraki.gr
Τηλέφωνο: +30 2744360169
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44614100 Κιβώτια αποθήκευσης
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια Εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Το Πράσινο Σημείο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Θρουβάλα», η οποία

ανήκει διοικητικά στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων

Θεοδώρων. Η έκταση του συνολικού γηπέδου είναι 21,6 στρέμματα περίπου, ενώ το τμήμα που θα

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Πράσινου Σημείου έχει έκταση 8,2 στρέμματα.

Το προτεινόμενο οικόπεδο βρίσκεται στην στη θέση «Θρουβάλα», η οποία ανήκει διοικητικά στη

Δ.Ε. Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 231 678.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ CONTAINERS ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44613800 Κάδοι αποβλήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ι. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) 24 M3

- ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΤΕΝΤΑ

ΙΙ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) 24 M3

- ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ

ΙΙΙ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) ΧΑΜΗΛΟΥ ΎΨΟΥΣ 12M3

IV. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (CONTAINER) 24 M3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 93 584.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 2 : " Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" της πράξης : "Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" στον Άξονα Προτεραιότητας 14.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΚΑΔΟΙ, ΚΛΩΒΟΙ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44614100 Κιβώτια αποθήκευσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

I. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 3M3

IΙ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 650LT

IIΙ. ΔΙΤΡΟΧΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120LT ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΙV. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ IBC 1M3

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 593.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 2 : " Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" της πράξης : "Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" στον Άξονα Προτεραιότητας 14.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ – ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42923000 Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ι. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

II. ΖΥΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 962.50 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 2 : " Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" της πράξης : "Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" στον Άξονα Προτεραιότητας 14.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ

Αριθμός τμήματος: 4
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42998000 Σύστημα ανύψωσης παλετών
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΗΛΕΚΤΡΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 657.50 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 2 : " Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" της πράξης : "Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" στον Άξονα Προτεραιότητας 14.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

Αριθμός τμήματος: 5
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34144710 Τροχοφόροι φορτωτές
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 020.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 2 : " Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" της πράξης : "Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & ΑειφόροςΑνάπτυξη 2014-2020" στον Άξονα Προτεραιότητας 14.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Αριθμός τμήματος: 6
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42996110 Πολτοποιητές επεξεργασίας αποβλήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 076.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 2 : " Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" της πράξης : "Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" στον Άξονα Προτεραιότητας 14.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αριθμός τμήματος: 7
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34928400 Αστικός εξοπλισμός
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

I. ΣΗΜΑΝΣΗ -ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

IΙ. ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 785.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 2 : " Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" της πράξης : "Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων" η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" στον Άξονα Προτεραιότητας 14.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/06/2023
Τοπική ώρα: 14:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 16/05/2024
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/06/2023
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Θηβών 196-198
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gram2@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΙΑΣΟΝΟΣ 1 & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Πόλη: ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 20300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@loutrakiI.gr
Τηλέφωνο: +30 2744360110
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://new.loutraki-agioitheodoroi.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/05/2023