Usługi - 286314-2023

15/05/2023    S93

Polska-Dąbie: Usługi udzielania kredytu

2023/S 093-286314

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dąbie
Adres pocztowy: Plac Mickiewicza
Miejscowość: Dąbie
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 62-660
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karol Bugała
E-mail: sekretariat@gminadabie.pl
Tel.: +48 632628286
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminadabie.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowoenia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2023 w wysokości 3 600 000,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu

Numer referencyjny: IZP.271.1.6.2023
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2023 w wysokości 3 600 000,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Dąbie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2023 w wysokości 3 600 000,00 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu.

2. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do:

- 19.12.2023 r. w kwocie 3 600 000,00 zł.

na podstawie dyspozycji Zamawiającego z zachowaniem terminu uruchomienia transzy. Zamawiający dopuszcza złożenie dyspozycji uruchomienia kredytu na wzorze obowiązującym u Wykonawcy. Dyspozycje uruchomienia transz kredytu będą przesyłane w formie elektronicznej (mail lb home banking) z zachowaniem terminu uruchomienia transzy, natomiast oryginał zostanie niezwłocznie dostarczony do banku. Dostarczenie oryginału nie może determinować uruchomienia kredytu.

3. Spłata rat kredytu nastąpi w latach 2034 - 2040 w ratach miesięcznych na dzień

podany w poniższej tabeli:

Kredyt – 3 600 000,00 zł

Data spłaty Wysokość raty w zł

1. 31.03 2034 r. 87 500,00

2. 31.05.2034 r. 87 500,00

3. 30.09.2034 r. 115 000,00

4. 30.11.2034 r. 100 000,00

Razem rok 2034 390 000,00

5. 31.03.2035 r. 150 000,00

6. 31.05.2035 r. 150 000,00

7. 30.09.2035 r. 150 000,00

8. 30.11.2035 r. 150 000,00

Razem rok 2035 600 000,00

9. 31.03.2036 r. 150 000,00

10. 31.05.2036 r. 150 000,00

11. 30.09.2036 r. 150 000,00

12. 30.11.2036 r. 150 000,00

Razem rok 2036 600 000,00

13. 31.03.2037 r. 150 000,00

14. 31.05.2037 r. 150 000,00

15. 30.09.2037 r. 150 000,00

16. 30.11.2037 r. 150 000,00

Razem rok 2037 600 000,00

17. 31.03.2038 r. 150 000,00

18. 31.05.2038 r. 150 000,00

19. 30.09.2038 r. 150 000,00

20. 30.11.2038 r. 150 000,00

Razem rok 2038 600 000,00

21. 31.03.2039 r. 150 000,00

22. 31.05.2039 r. 150 000,00

23. 30.09.2039 r. 150 000,00

24. 30.11.2039 r. 150 000,00

Razem rok 2039 600 000,00

25. 31.03.2040 r. 110 000,00

26. 31.05.2040 r. 100 000,00

Razem rok 2040 210 000,00

RAZEM KREDYT 3 600 000,00

4. Nie przewidujemy karencji w spłacie odsetek. Spłata kredytu nastąpi od dnia 31.03.2034 r.

5. Oprocentowanie na bazie zmiennej stawki WIBOR 1 M oraz marży banku.

Wykonawca zobowiązany jest podać wysokość marży w procentach. Dla celów

porównywalności cenowej ofert oprocentowanie należy liczyć na podstawie notowania

WIBOR 1 M obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stawką bazową w trakcie trwania umowy jest WIBOR 1M obowiązujący na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kwartalnego okresu rozliczeniowego.

Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie stawki WIBOR 1M wyliczanej w następujący sposób: jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek.

6.Marża banku jest stała w okresie kredytowania.

7. Wysokość jednorazowej prowizji od udzielonego kredytu Wykonawca zobowiązany jest podać w procentach. Prowizja będzie płatna w terminie uruchomienia każdej transzy kredytu.

8.Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych bez karencji, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu.

9. Zabezpieczenie kredytu będzie w formie weksla „ in blanco” wraz z deklaracją wekslową – do wysokości zobowiązania.

10. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do zaciągnięcia mniejszej kwoty

kredytu /nie wykorzystanie pełnej kwoty kredytu/ oraz prawo do wcześniejszej spłaty

kredytu bez dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas uruchomienia transz kredytu od przekazania dyspozycji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/12/2023
Koniec: 31/05/2040
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023