Dostawy - 286330-2023

15/05/2023    S93

Polska-Warszawa: Drukarki i plotery

2023/S 093-286330

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystian Tylus
E-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Tel.: +48 914411225
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.wody.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa lub najem długoterminowy sprzętu drukującego – RZGW Szczecin

Numer referencyjny: SZ.ROZ.2710.9.2023
II.1.2)Główny kod CPV
30232100 Drukarki i plotery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lub najem długoterminowy sprzętu drukującego – RZGW Szczecin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 175 362.50 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lub najem długoterminowy sprzętu drukującego – RZGW Szczecin. Najem urządzeń drukujących wraz z ich montażem, instalacją systemu Centralnego Wydruku oraz kompleksową obsługę serwisowo – eksploatacyjną dla RZGW w Szczecinie i podległych jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Żywotność modułu bębnów CMYK minimum 300 tysięcy dla każdego koloru dla urządzenia grupy II (H) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokowydajne urządzenia A3 ze skanerem o wydajności co najmniej 160 stron na minutę, dla urządzeń grupy II (S) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Oprogramowanie zarządzania drukowaniem w ilości obsługiwanych Brandów (B) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność kasety na papier minimum 550 arkuszy, 80 g/m2 we wszystkich typach urządzeń (F) / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający stawia warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem – w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za jej pomocą pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Szczegółowe inform. dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę inform. z art.13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, warunki udziału w postęp., podst. wykluczenia, wykaz wymaganych ośw. i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postęp., wykaz wymaganych załączników składanych

wraz z ofertą, wzór umowy, inform. oraz pozostałe inform. dotyczące postęp. o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków Zamówienia.

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art.139 PZP, tj.najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podst. wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postęp..

III. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 PZP.

IV. Podst. wykluczenia: z zastrzeżeniem art.110 ust.2 PZP, z postęp. o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podst.:

-art.108 ust.1 PZP,

-art.5k ust.1 rozp. Rady(UE) Nr 833/2014 z 31.07.2014, w brzmieniu nadanym rozp. Rady(UE) Nr 2022/576 z 8.04.2022;

-art.7 ust.1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego;

-art.109 ust.1 pkt 4 i 7-10 PZP.

V. W celu potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z postęp., Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić zamawiającemu następujące ośw. i dokumenty:

1) składany wraz z ofertą - jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postęp. oraz spełnia warunki udziału w postęp.;

2) na wezwanie zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona), aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

a) ośw. wykonawcy o aktualności inform. zawartych w ośw. JEDZ, w zakresie podst. wykluczenia z postęp. wskazanych przez zamawiającego, zgodne z Zał.2 do SWZ;

b) odpis lub inform. z KRS lub z CEIDG, sporządzona nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podst. wykluczenia na podst. art.109 ust.1 pkt 4 PZP; Wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego dz.gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

c) ośw. wykonawcy, o braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo ośw. o przynależności do tej samej gr. kapitałowej wraz z dokumentami lub inform. potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej gr. kapitałowej, zgodne z Zał.3 do SWZ;

d) inform. z KRK w zakresie określonym w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; Wykonawca zagraniczny składa inform. z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10.3.2 SWZ;

VI. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, ośw. i dokumenty na potwierdzenie braku podst. wykluczenia składa każdy z nich osobno w swoim zakresie.

VII. Ofertę stanowi Formularz zgodny z zał.1 do SWZ oraz formularz cenowy zgodny z zał. 1a do SWZ Z ofertą wymagane są dokumenty i ośw. wskazane w pkt 10.2 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023