Dostawy - 286385-2020

19/06/2020    S118

Polska-Warszawa: Urządzenia audiowizualne

2020/S 118-286385

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Sypytkowska
E-mail: magdalena.sypytkowska@imgw.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.imgw.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowy instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części”

Numer referencyjny: WZP-262-9/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja wielkoformatowego systemu ekranowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest lokalizacja Zamawiającego przy ul. P. Borowego 14 w Krakowie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 zamówienia określa rozdział 2 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie zostanie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt.: „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”, finansowanego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa (nr projektu POPC.02.03.01-00-0024/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od udostępnienia przez Zamawiającego pomieszczenia nr 302 w lokalizacji Zamawiającego w Krakowie przy ul. P. Borowego 14, lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r., zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa 6 szt. laptopów oraz akcesoriów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest lokalizacja Zamawiającego przy ul. P. Borowego 14 w Krakowie, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 zamówienia określa rozdział 3 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie zostanie zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pt.: „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”, finansowanego w ramach programu operacyjnego Polska cyfrowa (nr projektu POPC.02.03.01-00-0024/17).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż do dnia 7 grudnia 2020 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 052-122855
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa, instalacja i konfiguracja wielkoformatowego systemu ekranowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa 6 szt. laptopów oraz akcesoriów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

— oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE – formularz JEDZ stanowi zał. nr 2 do SIWZ,

— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; dokument należy złożyć w terminie określonym w art. 24 ust. 11 ustawy (zał. nr 4 do SIWZ).

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4, zaleca się sporządzić zgodnie z wzorem formularza, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

6) wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również i wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) – odpowiednio do części, na którą Wykonawca składa ofertę;

7) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie wszelkich wymaganych parametrów: karty katalogowe, karty produktu lub wydruki ze stron internetowych producentów dotyczące wszystkich tych elementów systemu (produktów), które zostały wyszczególnione w wykazach produktów, zawartych w formularzach, o których mowa w rozdz. X ust. 2 SIWZ – dotyczy to tylko części nr 1 i 3 zamówienia.

Szczegółowe informacje zawiera rozdział VI SIWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

1) część nr 1 zamówienia 35 000,00 PLN, słownie: trzydzieści pięć tysięcy PLN, zero groszy;

2) część nr 2 zamówienia 900,00 PLN, słownie: dziewięćset PLN, zero groszy;

3) część nr 3 zamówienia 10 000,00 PLN, słownie: dziesięć tysięcy PLN, zero groszy.

Szczegółowe informacje zawiera rozdział VIII Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie – dot. części nr 1 zam. oraz części nr 3 zam.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.

11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g ustawy).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020