Paslaugos - 28640-2021

20/01/2021    S13

Čekija-Boskovice: Architektūrinio projektavimo paslaugos

2021/S 013-028640

Projekto konkurso rezultatai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Město Boskovice
Nacionalinis registracijos Nr.: 00279978
Adresas: Masarykovo nám. 4/2
Miestas: Boskovice
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pašto kodas: 680 18
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Mgr. Martin Moučka
El. paštas: martin.moucka@post.cz
Telefonas: +420 516488614
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.boskovice.cz/
Pirkėjo profilio adresas: https://zakazky.boskovice.cz/profile_display_2.html
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Územně samosprávný celek
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Sportovní hala v Boskovicích

Nuorodos numeris: SMBO 18314/2020 OKT
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71220000 Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2)Aprašymas
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Sportovní haly v lokalitě Červená zahrada na pozemcích dle soutěžních podmínek. Součástí řešení daného území bude objekt sportovní haly, včetně zázemí pro veřejnost a sportovce, kuželny a vnitřní lezecké stěny, venkovní zpevněné plochy, parkovací plochy a navazující infrastruktura. Jako podklad bude sloužit Stavební program (P.02) a Situace řešeného území Sportovního areálu Červená zahrada, kterou tvoří příloha P.11. Na Soutěž o návrh navazuje dle § 143 odst. 2, zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jednací řízení bez uveřejnění dle § 65, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.2)Konkurso tipas
Ribotas konkursas
IV.1.9)Projektų vertinimo kriterijai:

a) architektonicko-urbanistická kvalita návrhu,

b) kvalita funkčního a provozního řešení návrhu,

c) kvalita, komplexnost zpracování a míra naplnění požadavků uvedených v bodu 2.2.3 Soutěžních podmínek,

d) kvalita řešení veřejného prostoru,

e) kvalita řešení dopravy v klidu,

f) hospodárnost a ekonomická výhodnost navrhovaného řešení.

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 172-416156

V dalis: Konkurso rezultatai

Konkursas buvo nutrauktas neskyrus apdovanojimo ar prizų: taip
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Apdovanojimas (-ai) nesuteiktas (-i)
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodl v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v platném znění o zrušení zadávacího řízení, a to z důvodu, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021