Dostawy - 286426-2020

19/06/2020    S118

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe

2020/S 118-286426

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 102-245512)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Duralska
E-mail: DKRZ-WPI1@nbp.pl
Tel.: +48 221852359
Faks: +48 221851211
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nbp.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.nbp.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana przełączników dostępowych

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI1-ED-241-0054/DIT/20
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Infrastruktury sieciowej Zamawiającego poprzez:

1.1. wykonanie projektu technicznego w ramach przedmiotu zamówienia oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu technicznego oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych;

1.2. zakup i dostarczenie urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego, z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz niezbędnymi licencjami na okres 36 miesięcy, a jeżeli elementy oprogramowania są w modelu subskrypcji, również z subskrypcjami na okres 36 miesięcy niezbędnymi do wdrożenia urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego w dwóch turach do następujących lokalizacji Zamawiającego:

1.2.1. „dostawa 1” – Centrala Narodowego Banku Polskiego, ul. Świętokrzyska 11/21 w Warszawie (lokalizacja nr 1);

1.2.2. „dostawa 2” – ul. Warecka 11A w Warszawie (lokalizacja nr 5);

1.3. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym:

1.3.1. relokacja urządzeń przez Wykonawcę i na jego koszt i ryzyko z lokalizacji nr 1 odpowiednio do lokalizacji nr 1, lokalizacji nr 2, lokalizacji nr 3, lokalizacji nr 4, zgodnie z projektem technicznym zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz wymiana urządzeń oraz wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych tych urządzeń: w lokalizacji nr 1; lokalizacji nr 2; lokalizacji nr 3; lokalizacji nr 4;

1.3.2. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych urządzeń w lokalizacji nr 5;

1.4. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu NAC w środowisku informatycznym Zamawiającego, w tym instalacja urządzeń w lokalizacji nr 1 i lokalizacji nr 6 oraz podłączenie do systemu NAC urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego wraz z konfiguracją systemu NAC na każdym urządzeniu, zgodnie z projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego;

1.5. wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych systemu wspomagającego, w tym instalacja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 oraz konfiguracja systemu wspomagającego w lokalizacji nr 1 i podłączenie do systemu wspomagającego urządzeń we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego, zgodnie z projektem technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiającego;

1.6. dostarczenie voucherów potwierdzających możliwość uczestnictwa w warsztatach powdrożeniowych z zakresu obsługi i administracji wdrożonych urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego oraz przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy;

1.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych w ramach przedmiotu umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej, oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych, w zakresie i na zasadach określonych w umowie;

1.8. świadczenie 36-miesięcznych usług serwisowych dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego;

1.9. zapewnienie świadczenia 36-miesięcznego rozszerzonego serwisu producenta urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 102-245512

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Zamiast:

Okres w miesiącach: 48

Powinno być:

Okres w miesiącach: 39

Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę przez okres 48-miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy do końca okresu świadczenia usług serwisu oraz rozszerzonego serwisu dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

Powinno być:

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Wykonawcę przez okres 39 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy do końca okresu świadczenia usług serwisu oraz rozszerzonego serwisu dla urządzeń, systemu NAC i systemu wspomagającego.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 06/07/2020
Czas lokalny: 14:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: