Roba - 286437-2023

15/05/2023    S93

Hrvatska-Karlovac: Razna oprema

2023/S 093-286437

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA, Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 96309520796
Poštanska adresa: Radićeva 8 i 10
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Mate Pešić
E-pošta: mate@consultingpartners.hr
Telefon: +385 51346765
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ss-trgovacko-ugostiteljska-ka.skole.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0020505
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Računalna i učionička oprema te sitni inventar za Trgovačkougostiteljsku školu iz Karlovca - Projekt RCK RECEPT

Referentni broj: 10
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39300000 Razna oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ove nabave je nabava specijalizirane opreme, informatičke opreme te sitnog inventara za

Trgovačku-ugostiteljsku školu Karlovac u sklopu projekta RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u

turizmu. Predmet nabave podijeljen je u 3 grupe

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 904 204.33 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Specijalizirana oprema

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39300000 Razna oprema
31000000 Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta
39220000 Kuhinjska oprema, predmeti za kućanstvo i potrepštine za ugostiteljstvo
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
II.2.4)Opis nabave:

Specijalizirana oprema

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 637 486.89 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

rojekt RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu (UP.03.3.1.05.0003),;financiran je temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara;kompetentnosti u sektoru

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Informatička oprema

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39300000 Razna oprema
32322000 Multimedijska oprema
32322000 Multimedijska oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
II.2.4)Opis nabave:

Informatička oprema

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 72 229.37 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

rojekt RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu (UP.03.3.1.05.0003), financiran je temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sitan inventar

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39300000 Razna oprema
43800000 Oprema za radionice
43800000 Oprema za radionice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija
II.2.4)Opis nabave:

Sitan inventar

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 72 229.37 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

rojekt RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu (UP.03.3.1.05.0003), financiran je temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjket dokazuje upisom u sudski, obrtni,

strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

• ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje

profesionalne djelatnosti)

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno

provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi

kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i

zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili

izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na

hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj će

zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio

popratnih dokumenta ili dokaza.

Kao dovoljan dokaz uvjeta iz točke 4.1.1. prihvatit će sljedeće ažurirane popratne dokumente:

• izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi

članici njegova poslovnog nastana

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti

iz prethodnog stavka.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/06/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/06/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Radićeva 8, 47000 Karlovac

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

• objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

• objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

• objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

• otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno

dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na

postupak otvaranja ponuda

• primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira

ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac
Poštanska adresa: Radićeva 8 i 10
Mjesto: Karlovac
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/05/2023