Доставки - 286457-2023

15/05/2023    S93

България-Фотиново: Трактори

2023/S 093-286457

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БОРОВО"
Национален регистрационен номер: 2016195800263
Пощенски адрес: м. ВЪЛЧА ПОЛЯНА
Град: с.Фотиново
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Пощенски код: 4571
Държава: България
Лице за контакт: Христина Борисова Домусчиева
Електронна поща: dlsborovo@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 888618029
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ucdp-smolian.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18562
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/299920
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/299920
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Стопанисване на горски територии и ловностопански дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на 1 бр. неупотребяван колесен трактор с прикачен инвентар от гребло за сняг, плуг обръщален, дискова брана и ремарке за нуждите на ТП ДЛС "Борово"

II.1.2)Основен CPV код
16700000 Трактори
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка чрез закупуване на  един брой неупотребяван колесен трактор с прикачен инвентар от гребло за сняг,   плуг обръщален, дискова брана и ремарке за нуждите на ТП ДЛС „Борово““=

   В предмета на обществената поръчка се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения колесен трактор и инвентара към него.

      Участникът трябва да е производител или официален представител, или вносител на производител на предлаганата марка колесен трактор за територията на Република България, или оторизиран от вносителя дилър (дистрибутор) с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз на територията на страната.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 172 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение: франко Административната сграда на ТПДЛС „Борово“, на адрес : местност „Вълча поляна“, с. Фотиново, п.к 4571,общ. Батак, обл. Пазарджик

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на обществената поръчка е : „Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван колесен трактор с прикачен инвентар от гребло за сняг, плуг обръщален, дискова брана и ремарке за нуждите на ТП ДЛС „Борово““.

В предмета на обществената поръчка се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения колесен трактор и инвентара към него.

Участникът трябва да е производител или официален представител, или вносител на производител на предлаганата марка колесен трактор за територията на Република България, или оторизиран от вносителя дилър (дистрибутор) с права за продажба, гаранционна поддръжка и сервиз на територията на страната.

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции.

Дейността, предмет на поръчката няма разнороден характер, поради което най – целесъобразно е възлагането й на един изпълнител. Не е целесъобразно разделянето на обособени позиции и с оглед организиране на гаранционното обслужване и ползване на един и същ сервиз. Възлагането на поръчката на различни изпълнители би създало технически и организационни затруднения за възложителя при изпълнението на обществената поръчка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 172 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания относно годността на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.

* Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката се разбира дейности по доставка на 1 брой машина за извършване на изкопно-насипни работи и услуги по сервизно обслужване на такава.

** „Изпълнена” е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата, в рамките на заложения от възложителя период, независимо от датата на възлагането й.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 24 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 15/06/2023
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалби са конкретизирани в чл.194, ал.1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023