Paslaugos - 28646-2021

20/01/2021    S13

Lenkija-Krokuva: Fotogrametrijos paslaugos

2021/S 013-028646

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 250-625157)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa
Adresas: pl. Wszystkich Świętych 3–4
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-004
Šalis: Lenkija
El. paštas: info@um.krakow.pl
Telefonas: +48 126161461
Faksas: +48 126161236
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.bip.krakow.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D

Nuorodos numeris: OR-10.271.106.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71355100 Fotogrametrijos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D oraz świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy dotyczący wykonania i przekazania przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (umowa podstawowa) oraz wzór umowy dotyczący świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8B do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (umowa ATiK). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „specyfikacją”.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 250-625157

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4
Keistino teksto vieta: Krótki opis
Yra:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D oraz świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy dotyczący wykonania i przekazania przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowa podstawowa) oraz wzór umowy dotyczący świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik nr 8B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (umowa ATiK). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana jest dalej „specyfikacją”.

Turi būti:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D oraz świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy dotyczący wykonania i przekazania przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (umowa podstawowa) oraz wzór umowy dotyczący świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8B do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (umowa ATiK). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest dalej „specyfikacją”.

Dalies numeris: II.2.4
Keistino teksto vieta: Opis zamówienia
Yra:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 8 specyfikacji.

2. Oznaczenie odbiorcy (Zamawiającego) w formularzach ePUAP: Gmina Miejska Kraków - miasto na prawach powiatu (31-004 Kraków, woj. małopolskie). Adres skrzynki ePUAP: /UMKr/SkrytkaESP Adres poczty elektronicznej: info@um.krakow.pl

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D oraz świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy dotyczący wykonania i przekazania przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8A do specyfikacji (umowa podstawowa) oraz wzór umowy dotyczący świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji wraz z załącznikiem, stanowiący załącznik nr 8B do specyfikacji (umowa ATiK).

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (lub podwykonawcę), w trakcie realizacji zamówienia określonego w umowie podstawowej, Kierownika zespołu wskazanego w ofercie Wykonawcy, który będzie kierował pracami zespołu oraz osób, o których mowa w § 5 ust. 16 i 17 wzoru umowy podstawowej, które będą wykonywały wskazane w tych ust. czynności, na zasadach określonych w § 6 ust. 7 - 11 wzoru umowy podstawowej.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, w wysokości nieprzekraczającej 100 % wartości zamówienia podstawowego (umowa podstawowa oraz umowa ATiK). Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług – w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy podstawowej wraz z załącznikami do niego oraz we wzorze umowy ATiK wraz z załącznikiem. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy podstawowej wraz z załącznikami do niego oraz we wzorze umowy ATiK wraz z załącznikiem.

6. Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w sekcjach II.1.5) i II.2.6) ogłoszenia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o których mowa w pkt 5 powyżej.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców na zasadach określonych w specyfikacji.

8. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN. Zasady wnoszenia wadium zostały określone w pkt 12 specyfikacji.

10. Zapis w sekcji II.2.7) winien brzmieć: 1. Przedmiot umowy podstawowej, tj. wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D, zostanie zrealizowany od dnia zawarcia umowy podstawowej do dnia 30 listopada 2023 roku; 2. Przedmiot umowy ATiK, tj. świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji, zostanie zrealizowany od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji Etapu 2 umowy podstawowej, tj. od dnia 1 grudnia 2021 roku przez okres maksymalnie 60 miesięcy. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy podstawowej i umowy ATiK zostały określone we wzorach tych umów (załącznik nr 8A do specyfikacji wraz z załącznikami oraz nr 8B do specyfikacji wraz z załącznikiem).

Turi būti:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty elektronicznej. Szczegóły dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców zostały określone w pkt 8 specyfikacji.

2. Oznaczenie odbiorcy (Zamawiającego) w formularzach ePUAP: Gmina Miejska Kraków – miasto na prawach powiatu (31-004 Kraków, woj. małopolskie). Adres skrzynki ePUAP: /UMKr/SkrytkaESP Adres poczty elektronicznej: info@um.krakow.pl

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D oraz świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy dotyczący wykonania i przekazania przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8A do specyfikacji (umowa podstawowa) oraz wzór umowy dotyczący świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 8B do specyfikacji (umowa ATiK).

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę (lub podwykonawcę), w trakcie realizacji zamówienia określonego w umowie podstawowej, kierownika zespołu wskazanego w ofercie Wykonawcy, który będzie kierował pracami zespołu oraz osób, o których mowa w § 5 ust. 16 i 17 wzoru umowy podstawowej, które będą wykonywały wskazane w tych ust. czynności, na zasadach określonych w § 6 ust. 7–11 wzoru umowy podstawowej.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w wysokości nieprzekraczającej 100 % wartości zamówienia podstawowego (umowa podstawowa oraz umowa ATiK). Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług – w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy podstawowej wraz z załącznikami do niego oraz we wzorze umowy ATiK wraz z załącznikami. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy podstawowej wraz z załącznikami do niego oraz we wzorze umowy ATiK wraz z załącznikami.

6. Szacunkowa wartość zamówienia wskazana w sekcjach II.1.5 i II.2.6 ogłoszenia uwzględnia wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, o których mowa w pkt 5 powyżej.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem podwykonawców na zasadach określonych w specyfikacji.

8. W postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której mowa w art. 24aa ustawy.

9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN. Zasady wnoszenia wadium zostały określone w pkt 12 specyfikacji.

10. Zapis w sekcji II.2.7 winien brzmieć:

1. Przedmiot umowy podstawowej, tj. wykonanie i przekazanie przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D, zostanie zrealizowany od dnia zawarcia umowy podstawowej do dnia 30 listopada 2023 r.

2. Przedmiot umowy ATiK, tj. świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji, zostanie zrealizowany od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji etapu 2 umowy podstawowej, tj. od dnia 1 grudnia 2021 r. przez okres maksymalnie 60 miesięcy.

Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy podstawowej i umowy ATiK zostały określone we wzorach tych umów (załącznik nr 8A do specyfikacji wraz z załącznikami oraz nr 8B do specyfikacji wraz z załącznikami).

Dalies numeris: III.1.3
Keistino teksto vieta: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Yra:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy:

1.1. posiadają zdolność techniczną – wiedzę i doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonali:

1.1.1. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu lotniczego skanowania laserowego wraz z wykonaniem postprocessingu pozyskanych danych dla powierzchni, co najmniej 200 km2;

Oraz

1.1.2. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu klasyfikacji chmury punktów LIDAR;

Oraz

1.1.3. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie danych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego;

Oraz

1.1.4. co najmniej jedną usługę, polegającą na pozyskaniu cyfrowych zdjęć lotniczych i wykonaniu na ich podstawie ortofotomapy dla powierzchni, co najmniej 200 km2;

Oraz

1.1.5. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu i dostarczeniu zdjęć ukośnych wraz z opracowaniem fotoplanów ukośnych dla zwartych obiektów miejskich o powierzchni nie mniejszej niż 200 km2;

Oraz

1.1.6. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu opracowania modelu 3D zwartych obiektów miejskich w postaci oteksturowanej siatki "mesh" dla powierzchni nie mniejszej niż 200 km2;

Oraz

1.1.7. co najmniej dwie usługi, polegające na opracowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu aplikacji WWW do prezentacji i porównywania w Internecie danych przestrzennych w tym ortofotomap pionowych i ukośnych oraz modeli 3D MESH;

UWAGA! Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej usługi na potwierdzenie spełniania dowolnej liczby warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.7 powyżej, jeżeli usługa ta faktycznie obejmowała wykonanie zakresów opisanych w warunkach, na które Wykonawca ją wskazuje. Przy czym Zamawiający zwraca uwagę, że w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.1.7. powyżej wymagane jest wskazanie dwóch różnych usług.

(...) W tej sekcji Zamawiający dokonuje zmiany wyłącznie w odniesieniu do powyższego tekstu. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Turi būti:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy:

1.1. posiadają zdolność techniczną – wiedzę i doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali:

1.1.1. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu lotniczego skanowania laserowego wraz z wykonaniem postprocessingu pozyskanych danych dla powierzchni, co najmniej 100 km2;

oraz

1.1.2. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu klasyfikacji chmury punktów Lidar;

oraz

1.1.3. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu na podstawie danych pozyskanych w technologii lotniczego skanowania laserowego;

oraz

1.1.4. co najmniej jedną usługę, polegającą na pozyskaniu cyfrowych zdjęć lotniczych i wykonaniu na ich podstawie ortofotomapy dla powierzchni, co najmniej 100 km2;

oraz

1.1.5. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu i dostarczeniu zdjęć ukośnych dla powierzchni nie mniejszej niż 100 km2 obejmujących obszary miejskie;

oraz

1.1.6. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu opracowania modelu 3D w postaci oteksturowanej siatki „mesh” dla powierzchni nie mniejszej niż 50 km2 obejmującego obszary miejskie;

oraz

1.1.7. co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu aplikacji WWW do prezentacji i porównywania w Internecie danych przestrzennych w tym ortofotomap pionowych i ukośnych;

oraz

1.1.8. co najmniej jedną usługę, polegającą na wykonaniu i dostarczeniu fotoplanów ukośnych dla powierzchni nie mniejszej niż 100 km2 obejmujących obszary miejskie;

oraz

1.1.9. co najmniej jedną usługę, polegającą na opracowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu aplikacji WWW do prezentacji i porównywania w Internecie danych przestrzennych w postaci modeli 3D mesh.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej usługi na potwierdzenie spełniania dowolnej liczby warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1.1–1.1.9 powyżej, jeżeli usługa ta faktycznie obejmowała wykonanie zakresów opisanych w warunkach, na które Wykonawca ją wskazuje.

(...)

Dalies numeris: III.2.2
Keistino teksto vieta: Warunki realizacji umowy
Yra:

Zgodnie ze wzorem umowy dotyczącym wykonania i przekazania przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 8A do specyfikacji (umowa podstawowa) oraz wzorem umowy dotyczącym świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji wraz z załącznikiem, stanowiącym załącznik nr 8B do specyfikacji (umowa ATiK).

Turi būti:

Zgodnie ze wzorem umowy dotyczącym wykonania i przekazania przez Wykonawcę prac obejmujących dane lotnicze i modele 3D wraz z rozbudową Portalu Obserwatorium o 3D wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 8A do specyfikacji (umowa podstawowa) oraz wzorem umowy dotyczącym świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 8B do specyfikacji (umowa ATiK).

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 25/01/2021
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 01/02/2021
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 25/01/2021
Vietos laikas: 12:00
Turi būti:
Data: 01/02/2021
Vietos laikas: 11:00
VII.2)Kita papildoma informacija: