Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 286463-2020

19/06/2020    S118

België-Gent: Straatveegvoertuigen

2020/S 118-286463

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 105-253242)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IVAGO
Nationaal identificatienummer: 0252.828.916_531881
Postadres: Proeftuinstraat 43
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Peter Haegeman
E-mail: peter.haegeman@ivago.be
Telefoon: +32 92408151
Internetadres(sen):
Hoofdadres: WWW.IVAGO.BE
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376918

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren van borstels voor straatveegmachines en onkruidmachines voor de periode van drie jaar

Referentienummer: IVAGO-20.038-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144430 Straatveegvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leveren van borstels voor straatveegmachines en onkruidmachines voor de periode van drie jaar.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253242

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Vragen reeks één toegevoegd.