Bunuri - 286466-2023

15/05/2023    S93

România-București: Benzină fără plumb

2023/S 093-286466

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a precipitatiilor
Număr naţional de înregistrare: 34138203
Adresă: Strada: Carol I, nr. 12
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030164
Țară: România
Persoană de contact: Aurelia MITRICA
E-mail: achizitii.antigrindina@madr.ro
Telefon: +40 213005606
Fax: +40 213005607
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.asnacp.eu
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165863
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare carburanți (benzină fără plumb și motorină standard), pe bază de carduri securizate prin cip

Număr de referinţă: 34138203/2023/04
II.1.2)Cod CPV principal
09132100 Benzină fără plumb
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționarea de carburant în vederea asigurării condițiilor pentru utilizarea mijloacelor de transport din dotare și a generatoarelor din unitățile de combatere ale A.S.N.A.C.P.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 216 666.99 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO România
Locul principal de executare:

Statiile de distributie ale contractantului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru:

- cantități minime: 307.601,25 litri, din care: benzina fara plumb 226.249,25 litri si motorina standard 81.352.00 litri;

- cantități maxime 420.933,85 litri, din care: benzina fara plumb 334.181,75 litri si motorina standard 86.752.10 litri;

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

- cantități minime: 13.462,85 litri, din care: benzina fara plumb 10.028,75 litri si motorina standard 3.434.10 litri;

- cantități maxime 85.790,90 litri, din care: benzina fara plumb 67.777,50 litri si motorina standard 18.013.40 litri;

Pe toată durata acordului cadru se anticipează a se încheia 4 contracte subsecvente/an in functie de necesitatile autoritatii contractante.

Numărul maxim estimat de carduri personalizate, ce vor fi emise după semnarea acordului cadru este de 21 carduri din care:

- 13 buc. carduri pentru autovehicule;

- 8 buc. carduri recipient.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr. 1

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165,167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE (care va avea o valabilitate de 3 luni, începând cu termenul limită de depunere al ofertelor,) de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul întâi în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc) valabil la momentul prezentarii.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

3. Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2) art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, după caz.

4. Alte documente edificatoare, după caz.

Autoritatea contractantă va accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE, ca dovada preliminară care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplinește condițiile/criteriile stipulate mai sus urmând ca, înainte de stabilirea câștigătorului, ofertantul aflat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative, valabile la momentul prezentarii, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Cerința nr. 2

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 60, lit. d) și e) din Legea nr. 98/ 2016.

Modalitate de îndeplinire: Se va prezenta o Declarație pe propria răspundere, care va avea o valabilitate de 3 luni, începând cu termenul limită de depunere al ofertelor, privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) si e) din Legea nr. 98/ 2016. Se va completa DUAE (care va avea o valabilitate de 3 luni, începând cu termenul limită de depunere al ofertelor) - Formular nr. 3.

Nota nr. 1: Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) atașat documentației de atribuire completat în mod corespunzător de fiecare entitate participanta în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea acordului-cadru de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.

Nota nr. 2: Prin excepție de la prevederile Notei nr. 1, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, operatorii economici participanți vor prezenta și declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante și a furnizorului de servicii auxiliare achiziției, implicate în organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire:

1. Gheorghe CĂUNEI FLORESCU - Președinte/Director general;

2. Vasilica BAICU - Vicepreședinte/Director general adjunct;

3. Gabriela COMAN – Director Direcția Economică;

4. Dragoș MANOLE – Director Direcția Tehnică și Management Operațional;

5. Lili IORGULESCU - Șef Serviciu Investiții, Achiziții, Patrimoniu și Administrativ;

6. Adriana Alina UNGUREANU – Șef serviciu UPCGG Prahova;

7. Gabi MOCA - Șef serviciu CZC Moldova;

8. Ionel UJICĂ – Șef birou CZC Transilvania;

9. Alexandru CIUBOTARIU - Șef birou CUIA;

10. Mădălina-Luminița JIPESCU - consilier juridic.

Ofertanții trebuie să dovedească forma de înregistrare în condițiile legii, în țara de rezidență, din care să rezulte că este legal constituit, nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constiturii sale, precum si faptul ca are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului;

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE - care va avea o valabilitate de 3 luni, începând cu termenul limită de depunere al ofertelor,) conform prevederilor din Legea nr. 98/2016.

În vederea verificării informațiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative, valabile la momentul prezentarii, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

- pentru operator economic român: certificat constatator valabil la momentul prezentării acestuia, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie să rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC);

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezintă ofertantul în relația cu terții.

Informațiile cuprinse în acest document, trebuie să fie reale/actuale/valabile la momentul prezentării.

- pentru operator economic străin: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba română de către un traducător autorizat, reale/actuale/valabile la momentul prezentării, care să dovedească o forma de înregistrare ca persoana fizică/juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional și în care să se menționeze persoanele care reprezintă entitatea în relațiile cu terții, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie să dovedească faptul ca obiectul sau de activitate include activități de tipul celor care fac obiectul achiziției publice și să conțină informații cu privire la starea ofertantului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat carburant auto pe bază de carduri în valoare cumulată de cel putin 656.013,86 lei fără TVA. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Persoana juridica care asigură susţinerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări;- alte documente echivalente.DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/09/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Membrii comisiei de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Atunci când două sau mai multe oferte admisibile au prețuri egale, în vederea departajării lor autoritatea contractantă va solicita respectivilor ofertanți reofertarea prețului prin încărcarea în SEAP a unor noi fișiere/documente. Solicitările de clarificări ale potențialilor ofertanți se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Răspunsurile la solicitările de clarificare se vor posta în termen legal la rubrica de "Documentații, clarificări și decizii" a anunțului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Autoritatea contractantă nu va da curs solicitărilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare privind ofertele depuse, în SEAP la Secțiunea “Întrebări”. Operatorii economici vor transmite răspunsurile de clarificare și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP (Secțiunea “Întrebări”), integral în secțiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătură electronică.

În cazul persoanelor juridice străine se solicită documente echivalente emise în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic, însoțite de traducerea acestora în limba română. În temeiul legal menționat la art. 123, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 "Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și indică, motivat, în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a efectua modificări ale contractului în temeiul art. 221 din Legea nr.98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: A.A.S.N.A.C.P. - Compartimentul Management, Resurse Umane și Juridic
Adresă: Bd. Carol I nr 12, sector 3.
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030161
Țară: România
Fax: +40 213005607
Adresă internet: www.asnacp.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023