Usługi - 286506-2023

15/05/2023    S93

Polska-Włoszczowa: Usługi związane z odpadami

2023/S 093-286506

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 290889164
Adres pocztowy: Sienkiewicza 31
Miejscowość: Włoszczowa
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Kod pocztowy: 29-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Antoni Dębecki
E-mail: biuro@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12 z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie.

Numer referencyjny: GKIII/ZP/04/2023
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12 z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie – Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa. 2. Zagospodarowanie odebranych odpadów przez Wykonawcę będzie zgodne z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami prawa. Po dokonaniu odbioru odpadów od Zamawiającego – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowy transport oraz zagospodarowanie. 3. Określenie kodu i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 4. W okresie obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to jest w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, Zamawiający przewiduje przekazanie frakcji nadsitowej zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 5000 Mg. Zamawiający zastrzega, iż przewidziana w zdaniu pierwszym ilość odpadów przewidzianych do odbioru i utylizacji może być mniejsza od założonej, gwarantuje jednocześnie, iż minimalna ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania nie będzie mniejsza niż 70% z założonych 5000 Mg. Zamawiający skorzysta z prawa opcji do zmniejszenia ilości odpadów przewidzianych do odbioru w przypadku, gdy nie wytworzy założonej ilości frakcji nadsitowej zmieszanych odpadów komunalnych w okresie obowiązywania umowy ws. niniejszego zamówienia publicznego. W związku ze skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa opcji do zmniejszenia zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie odpowiadające faktycznej ilości odebranych odpadów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych "Kępny Ług" ul. Przedborska 89 29-100 Włoszczowa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12 z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie – Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa. 2. Zagospodarowanie odebranych odpadów przez Wykonawcę będzie zgodne z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami prawa. Po dokonaniu odbioru odpadów od Zamawiającego – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowy transport oraz zagospodarowanie. 3. Określenie kodu i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90513000-6 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 4. W okresie obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to jest w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, Zamawiający przewiduje przekazanie frakcji nadsitowej zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 5000 Mg. Zamawiający zastrzega, iż przewidziana w zdaniu pierwszym ilość odpadów przewidzianych do odbioru i utylizacji może być mniejsza od założonej, gwarantuje jednocześnie, iż minimalna ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania nie będzie mniejsza niż 70% z założonych 5000 Mg. Zamawiający skorzysta z prawa opcji do zmniejszenia ilości odpadów przewidzianych do odbioru w przypadku, gdy nie wytworzy założonej ilości frakcji nadsitowej zmieszanych odpadów komunalnych w okresie obowiązywania umowy ws. niniejszego zamówienia publicznego. W związku ze skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa opcji do zmniejszenia zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie odpowiadające faktycznej ilości odebranych odpadów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

4. W okresie obowiązywania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, to jest w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, Zamawiający przewiduje przekazanie frakcji nadsitowej zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 5000 Mg. Zamawiający zastrzega, iż przewidziana w zdaniu pierwszym ilość odpadów przewidzianych do odbioru i utylizacji może być mniejsza od założonej, gwarantuje jednocześnie, iż minimalna ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania nie będzie mniejsza niż 70% z założonych 5000 Mg. Zamawiający skorzysta z prawa opcji do zmniejszenia ilości odpadów przewidzianych do odbioru w przypadku, gdy nie wytworzy założonej ilości frakcji nadsitowej zmieszanych odpadów komunalnych w okresie obowiązywania umowy ws. niniejszego zamówienia publicznego. W związku ze skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa opcji do zmniejszenia zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie odpowiadające faktycznej ilości odebranych odpadów.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego postępowania. Zamówienia takie będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze zamówienia z wolnej ręki. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot takich zamówień nie przekroczy 100 % wartości obecnego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda: a) dokumentu potwierdzającego nadanie numeru BDO przez Urząd Marszałkowski – w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 b) dokumentu potwierdzającego nadanie numeru BDO przez Urząd Marszałkowski – w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12 c) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) lub pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) na wytwarzanie odpadów, uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023