Dostawy - 286531-2023

15/05/2023    S93

Polska-Katowice: Chlorek poliglinowy

2023/S 093-286531

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 271506695
Adres pocztowy: ul. Wojewódzka 19
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40 - 026
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Buzuk
E-mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Tel.: +48 326038665
Faks: +48 326038634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gpw.katowice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/112074/notice/public/details
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu

Numer referencyjny: FZP/321/20/2023
II.1.2)Główny kod CPV
24312123 Chlorek poliglinowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 168 ton – koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 336 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja Uzdatniania Wody Maczki, ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec.

Stacja Uzdatniania Wody Będzin, ul. Siemońska 45, 42-500 Będzin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodnego roztworu chlorku poliglinu w ilości 168 ton – koagulantu do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dalej jako „Produkt”).

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ.

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

4. Przedmiotowe środki dowodowe:

4.1. W celu wykazania, że oferowany Produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 5 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:

1) aktualny atest higieniczny wydany przez jednostkę uprawnioną do wydawania takich atestów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczający Produkt do stosowania w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) specyfikację techniczną oferowanego produktu.

Uwaga: Specyfikacja techniczna powinna potwierdzać spełnianie wszystkich wymagań określonych w pkt 1 Załącznika nr 5 do SWZ – Opisu przedmiotu zamówienia.

4.2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne, Wykonawca wezwany zostanie w trybie art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako "Ustawa" lub "PZP") do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 336 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie do 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający udziela zamówienia na dostawę środków do uzdatniania wody w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Łączna wartość tych części wynosi

9.652.300,00 PLN. Wartość podana w pkt II.1.5) i pkt II.2.6) dotyczy zamówienia częściowego, objętego niniejszym postępowaniem.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z Postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa:

1.1. w art. 108 ust.1 pkt 1 lit. a)-g), pkt 2 - jeżeli osoba, o której mowa w tym punkcie została skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1 lit. a)÷g), pkt 3, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 PZP;

1.2. w art. 109 ust.1 pkt 4 PZP;

1.3. w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

1.4. w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) nr 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wezwany zostanie zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

2.1.informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust.1 pkt 1 lit. a)-g) i pkt 2 PZP,

b) art. 108 ust.1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2.2.oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2.3.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 PZP sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2.4.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w:

1) oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (JEDZ) w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust.1 pkt 3 PZP,

b) art. 108 ust.1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust.1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust.1 pkt 6 PZP,

e) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/1269.

Uwagi:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2.1-2.4 powyżej, składa każdy z Wykonawców.

2) Z uwagi na ograniczenia techniczne informacje o podmiotowych środkach dowodowych składanych przez podmioty zagraniczne podane zostały w sekcji III.1.2) w polu "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów".

3. Zamawiający nie określa warunku dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

4. Zamawiający nie określa warunku dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d. sekcji III.1.1) - Informacje o podmiotowych środkach dowodowych składanych przez podmioty zagraniczne:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w sekcji III.1.1) pkt 2 ppkt 2.1. powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

1.2. odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w sekcji III.1.1) pkt 2 ppkt 2.3. powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

1.3. Dokument, o którym mowa w pkt 1.1. powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1.2. powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust.1 pkt 1 lit. a)-g), pkt 2 i pkt 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapisy ppkt 1.3. stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wys. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

4. Szczegółowy wymagania dotyczące wadium określa Rozdział XIX SWZ.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

2. Szczegółowo zasady rozliczeń określa Załącznik nr 6 do SWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie / pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej.

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

3. Pozostałe informacje na temat wspólnego ubiegania się o zamówienie określa Rozdział X ust.1 SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w Załączniku nr 6 do SWZ.

3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2-4 oraz ust. 2 PZP.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 12/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2023
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi po ich odszyfrowaniu na komputerze w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

listopad - grudzień 2023 rok

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej eZamawiający Marketplanet, dostępnej bezpłatnie pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

Wykonawca winien zapoznać się z instrukcjami użytkownika dla Wykonawcy dostępnymi na Platformie w zakładce Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych i śledzić ich ewentualne aktualizacje.

2. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:

2.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2.2. Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;

2.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2;

2.4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 2 GB: .pdf, .txt, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .xps, .odt, .ods, .jpg, ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W przypadku przesyłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych Zamawiający rekomenduje formaty .zip oraz .7Z.

4. Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej określa Rozdział XVI SWZ.

5. W Postępowaniu przewiduje się zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 PZP, co oznacza, że Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia (tzw. „procedura odwrócona”).

6. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ lub według takiego samego schematu.

7.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w języku polskim. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy.

8. Wraz z ofertą należy złożyć:

8.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, na formularzu JEDZ o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania w zakresie wskazanym w Rozdziale XII ust. 1 pkt 1.1.-1.3. SWZ - Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.

8.2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem 2022/1269 (w zakresie przesłanek, o których mowa w Rozdziale XII ust.1 pkt 1.4. SWZ) – Załącznik nr 3 do SWZ.

8.3. Pełnomocnictwo:

8.3.1. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (o ile dotyczy).

8.3.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli uprawnienie to nie wynika z dokumentów rejestrowych.

8.4. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji II.2.4) pkt 4 ogłoszenia.

9. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty zawiera Rozdział XX SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu nr 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej - dalej „ŚOP” regulują przepisy działu IX PZP (art. 505 – 590).

2. ŚOP przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP.

3. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi MŚP.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami czynność Zamawiającego podjętą w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP,

3) zaniechanie przeprowadzenia Postępowania na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 15 dni od dnia przekazania ww. informacji, jeżeli została ona przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie lub treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia dokumentów Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5.1) i 5.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki;

- 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DzU.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w DzU.UE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

6. Odwołanie zawiera elementy określone w art. 516 PZP.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

10. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w art. 579-589 PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023