Tjenesteydelser - 286538-2023

15/05/2023    S93

Danmark-Hillerød: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2023/S 093-286538

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Vand A/S
CVR-nummer: 31592496
Postadresse: Solrødgård alle 6
By: Hillerød
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Jespersen
E-mail: saj@envidan.dk
Telefon: +45 60111230
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://hfors.dk/vand
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bcd49f60-4da3-44d2-9e96-c3625aeac322/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bcd49f60-4da3-44d2-9e96-c3625aeac322/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bcd49f60-4da3-44d2-9e96-c3625aeac322/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Etablering af ny rentvandsledning fra Sjælsø Vandværk til Hillerød Vand A/S’ ledningsnet - EU-Udbud af rådgiverydelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hillerød Vand A/S (i det følgende benævnt HV) skal have etableret en ny rentvandsledning fra Novafos’ Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune til HV’ ledningsnet i Hillerød. HV ønsker i den forbindelse en rådgiver (i det følgende benævnt Tilbudsgiver), der kan bistå med rådgivning omkring valg af tracé, detailprojektering, håndtering af myndighedsforhold, udbud af anlægsentreprisen samt byggeledelse og tilsyn under anlægsarbejdet og afleveringsforretning.

Nærværende udbud omfatter således:

- Del A Rådgivning relateret til valg af tracé og detailprojektering

- Del B Håndtering af myndighedsforhold

- Del C Udbud af anlægsentreprisen

- Del D Byggeledelse og tilsyn ifm. anlægsarbejde og afleveringsforretning

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

En ny rentvandsledning fra Novafos’ Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune til Hillerød Vand A/S' ledningsnet i Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hillerød Vand A/S (i det følgende benævnt HV) skal have etableret en ny rentvandsledning fra Novafos’ Sjælsø Vandværk i Rudersdal Kommune til HV’ ledningsnet i Hillerød. HV ønsker i den forbindelse en rådgiver (i det følgende benævnt Tilbudsgiver), der kan bistå med rådgivning omkring valg af tracé, detailprojektering, håndtering af myndighedsforhold, udbud af anlægsentreprisen samt byggeledelse og tilsyn under anlægsarbejdet og afleveringsforretning.

Nærværende udbud omfatter således:

- Del A Rådgivning relateret til valg af tracé og detailprojektering

- Del B Håndtering af myndighedsforhold

- Del C Udbud af anlægsentreprisen

- Del D Byggeledelse og tilsyn ifm. anlægsarbejde og afleveringsforretning

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/01/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelse blandt de konditionsmæssige og egnede Ansøgere, vil HV prækvalificere de Ansøgere, som samlet set vurderes:

- at have den bedste og mest relevante erfaring med lignende eller tilsvarende opgaver ud fra Ansøgers referencer. Med "lignende eller tilsvarende opgaver" forstås udførsel af opgaver, der har tilsvarende kompleksitet som den udbudte opgave. I denne sammenhæng vil nyere udførte op-gaver blive vægtet højere end ældre udførte opgaver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For den udbudte kontrakt gælder, at Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

• Ansøger skal for det seneste regnskabsår kunne fremvise en soliditetsgrad på minimum 10 %. Såfremt ansøger er et konsortium eller lignende, beregnes soliditetsgraden ved at dividere den akkumulerede egenkapital for de samlede virksomheder med de akkumulerede passiver for de samlede virksomheder.

• Ansøger skal have haft en positiv egenkapital på minimum 3 mio. kr. i det senest disponible regnskabsår. (seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital på minimum 3 mio. kr.

Tilbudsgiveren skal udfylde ESPD del IV B. Her anføres oplysninger om Tilbudsgiverens specifikke solditetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Såfremt Tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi Tilbudsgiver er etableret inden for det seneste år, skal Tilbudsgiver anføre dette (jf. ESPD’et). Det fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

Tilbudsgivere skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende følgende:

• Tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For den udbudte kontrakt gælder, at Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

• Ansøger skal for det seneste regnskabsår kunne fremvise en soliditetsgrad på minimum 10 %. Så-fremt ansøger er et konsortium eller lignende, beregnes soliditetsgraden ved at dividere den ak-kumulerede egenkapital for de samlede virksomheder med de akkumulerede passiver for de samlede virksomheder.

• Ansøger skal have haft en positiv egenkapital på minimum 3 mio. kr. i det senest disponible regnskabsår. (seneste godkendte årsregnskab skal udvise en positiv egenkapital på minimum 3 mio. kr.

Tilbudsgiveren skal udfylde ESPD del IV B. Her anføres oplysninger om Tilbudsgiverens specifikke soldi-tetsgrad og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Såfremt Tilbudsgiver ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi Til-budsgiver er etableret inden for det seneste år, skal Tilbudsgiver anføre dette (jf. ESPD’et). Det fastsatte mindstekrav gælder tilsvarende for nystartede virksomheder.

Tilbudsgivere skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende følgen-de:

• Tilbudsgivers senest godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143. Referencearbejderne skal være udført indenfor de seneste 5 år. Ordregiver accepterer reference ældre end udbudslovens krav på de 3 år på grund af opgavens omfang og kompleksitet.

• Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte ved at fremvise minimum én reference på arbejder relateret til valg af tracé og detailprojektering af vandledningsprojekter af en længde på min. 1 km og/eller en dimension på minimum Ø110.

• Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte ved at fremvise minimum én reference på gennemførelse af myndighedsprocesser (indhentning af alle relevante tilladelser og dispensationer) relateret til etablering af ledningsprojekter nær §3-område, natura2000, fredskov og/eller lignende komplekse forhold.

• Da det er sandsynligt, at en del af myndighedsprocessen vil omhandle gennemførelse af VVM skal ansøger kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser ved fremvisning af minimum én reference vedr. gennemførelse af hele VVM-proceduren – fra screening til gennemførelsen af den fulde miljøkonsekvensvurdering.

• Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte ved at fremvise minimum én reference vedr. udbudsrådgivning ved udbud af anlægsentrepriser inden for vandforsyning.

• Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte ved at fremvise minimum én reference der dokumenterer erfaring med byggeledelse og tilsynsarbejde ifm. anlægsarbejdet samt afleveringsforretning.

Som dokumentation for ovenstående skal Tilbudsgiver angive følgende:

• Referenceliste med beskrivelse af leverancer der opfylder ovenstående krav.

Beskrivelsen bør indeholde følgende:

a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson

b) Perioden for opgavens udførelse

c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang. Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført

d) Omsætning på opgaven

e) Alder maks 5 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143. Referencearbejderne skal være udført indenfor de seneste 5 år. Ordregiver accepterer reference ældre end udbudslovens krav på de 3 år på grund af opgavens omfang og kompleksitet.

• Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte ved at fremvise minimum én reference på arbejder relateret til valg af tracé og detailprojektering af vandledningsprojekter af en længde på min. 1 km og/eller en dimension på minimum Ø110.

• Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte ved at fremvise minimum én reference på gennemførelse af myndighedsprocesser (indhentning af alle relevante tilladelser og dispensationer) relateret til etablering af ledningsprojekter nær §3-område, natura2000, fredskov og/eller lignende komplekse forhold.

• Da det er sandsynligt, at en del af myndighedsprocessen vil omhandle gennemførelse af VVM skal ansøger kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser ved fremvisning af minimum én reference vedr. gennemførelse af hele VVM-proceduren – fra screening til gennemførelsen af den fulde miljøkonsekvensvurdering.

• Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte ved at fremvise minimum én reference vedr. udbudsrådgivning ved udbud af anlægsentrepriser inden for vandforsyning.

• Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med rådgiverydelser svarende til det udbudte ved at fremvise minimum én reference der dokumenterer erfaring med byggeledelse og tilsynsarbejde ifm. anlægsarbejdet samt afleveringsforretning.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/06/2023
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/06/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2023