Bunuri - 286673-2023

15/05/2023    S93

România-București: Vehicule electrice

2023/S 093-286673

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPEEH HIDROELECTRICA SA
Număr naţional de înregistrare: RO 13267213
Adresă: Strada: Mihalache Ion, nr. 15-17
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011171
Țară: România
Persoană de contact: Sandel Ursu
E-mail: sandel.ursu@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 213074629
Fax: +40 213032564
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.hidroelectrica.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165869
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

17 autoturisme electrice prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic– sesiunea 2020-2024, finantat din Fondul pentru Mediu

Număr de referinţă: 13267213/2023/624
II.1.2)Cod CPV principal
34144900 Vehicule electrice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

17 autoturisme electrice prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic– sesiunea 2020-2024, finantat din Fondul pentru Mediu Conform Caiet de Sarcini nr. 43829.9/09.05.2023

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii ofertelor.

Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enuntat anterior.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (https://e-licitatie.ro/pub ).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 468 600.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Sediul entitatii contractante BD ION MIHALACHE 15-17, SECTOR 1, BUCURESTI

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

17 autoturisme electrice prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic– sesiunea 2020-2024, finantat din Fondul pentru Mediu Conform Caiet de Sarcini nr 43829.9/09.05.2023

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor Jante mai mari de 17” / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor Volum portbagaj mai mare de 400 litri / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor Faruri LED si Proiectoare / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor Autonomie electrica reala WLTP [km] / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor de consum de energie electrica (Wh/km) / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor de garantie de baza a autoturismelor / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Factor privind termenul de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 120
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fonduri proprii ale entitatii contractante si Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic– sesiunea 2020-2024, finantat din Fondul pentru Mediu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, ce urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

1) certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, pentru indeplinirea cerintei prevazuta de art 178 din Legea 99/2016

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;

2) cazierul judiciar al opetratorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;

3) dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin.2,art.180,alin.2,art.184 din Legea 99/2016;

4) orice alte documente relevante in sustinerea cerintei

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Potențialii Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în țara respectivă).

Acestea se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa.

Cerința nr.2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Bogdan Nicolae BADEA-Presedinte Directorat,

Marian BRATU - Membru Directorat ,

Andrei Dominic GEREA - Membru Directorat

Cristian VLĂDOIANU – Membru Directorat,

Razvan PATALIU- Membru Directorat,

MIHAI RADU SAPTEFRAT - Menager Dep Juridic

Silvia SOLOGIUC -Manager Departament Procurement

Marian Viorel DINCA - Sef Serv. Contracte Departament Procurement

Sandel Ursu consilier juridic Serviciul Contracte,

Radian DoruTUFA – Manager Departament Management Logistic,

Roxana Mitrica –economist Administrarea Patrimoniului,

Sorin Eugen CIURESCU - presedinte Departament Management Logistic,

Nicoleta TEODORESCU – economist Departament Management Logistic

Declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE, in conformitate cu art.202, alin.(1) din Legea nr.99 / 2016, la care se ataseaza Declaratia de neincadrare a operatorului economic participant in situatiile prevazute de art.73 - Legea Nr.99/2019 -

La formularul DUAE Raspuns se anexeaza:

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 care se prezinta de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti – Formular C1;

2. Declaratie privind partea/partile din oferta -propunerea tehnica si financiara si alte documente - care au caracter confidential - Formular C2;

NOTA a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va completa documentul DUAE-RASPUNS mentionat.

Atenționări speciale:

Necompletarea DUAE-RASPUNS odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia.

In cazul in care informaţii prezentate in Formularul DUAE-RASPUNS de către ofertanţi nu sunt complete sau care nu confirma îndeplinirea cerinţelor minime de calificare formulate de către entitatea contractantă în prezenta fişa de date a achiziției conduce la respingerea ofertei fără posibilitatea de a solicita clarificări privind DUAE-RASPUNS fiind considerate inadvertențe de fond.

Cerința nr.1

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți pentru partea din contract pe care aceștia urmează să o realizeze, care vor completa informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit după aplicarea criteriului de atribuire de către ofertantul selectat să semneze contractul.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Diplome de studii si calificari profesionaleOperatorul economic roman/strain care depune oferta trebuie sa se regaseasca in Lista producătorilor validați care au semnat CONTRACTE DE PARTICIPARE IN VEDEREA DECONTARII în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 - sesiunea 04.03.2020-31.10.2024, actualizată, conform ORDIN nr. 783 din 22 martie 2023 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 - publicat la 28.03.2022

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție sectorială cu informațiile solicitate de către entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerinței. Documentul justificativ (CONTRACTE DE PARTICIPARE IN VEDEREA DECONTARII incheiat cu AFM) care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv dovada ca se afla in Lista producătorilor validați care au semnat CONTRACTE DE PARTICIPARE IN VEDEREA DECONTARII în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024 - sesiunea 04.03.2020-31.10.2024, urmează să fie prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Conform Legii 99/2016 Articolul 205 alin (1)Entitatea contractantă poate solicita candidaţilor/ofertanţilor să depună toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfăşurării unei proceduri de atribuire, dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Cuantum 24.686 lei . Valabil 120 de zile incepand cu data lim de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita

GP se constituie prin viram bancar sau printr-un instrum de garantare emis în condițiile legii. GP trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valab prevăzute în doc de atribuire.

Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte doc ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a entității contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

În caz viram bancar, plata se va realiza în contul RO15 RNCB 0072 0183 3187 0001 deschis la BCR. Docum de plată va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.

DETALII LA SECTIUNEA VI.3 Inf suplim

Cuantumul GBEx 10 % din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 164 alin (3) și (4) din Legea 99/2016, precum și cu prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016.

Conf HG 394/2016 Art. 43. Alin (1) EC are obligaţia de a reţine GP ofertantul si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul nu a constituit GBEx, oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei, oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu deschide un cont la dispoziţia EC, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca GBEx să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;

DETALII LA SECT VI.3 Info suplimentare

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 19/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 19/10/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul AP, CS sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

INFORMATII PRIVIND MODUL DE COMPLETAREA/DEPUNEREA FORMULARULUI DUAE. DUAE-RASPUNS este configurat direct în SEAP la documentația de atribuire, fiind generat automat de SEAP fișierul în format .xml .

Operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de entitatea contractantă. DUAE-RASPUNS, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat în secțiunea dedicată acestuia. De asemenea, răspunsurile la DUAE-RASPUNS ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are terți susținători, FIECARE OPERATOR ECONOMIC SE VA AUTENTIFICA ÎN SISTEM și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării duae în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

La procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membri asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE-RASPUNS și nu pot modifica oferta.

Modului de acces/completare/utilizare si prezentare a documentului DUAE-RASPUNS, se regaseste detaliat in Notificarea ANAP (www.anap.gov.ro)

2. Conf art.53,HG 394/2016, ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri :

a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză;

b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat.

3. Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in cea ce priveste secretul comerciala si proprietatea intelectuala.Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de achizitie.

4. Nu se accepta produse refolosite, "second hand" sau produse in regim "repackaged". De asemenea, vor fi respinse produsele contrafacute, piratate sau susceptibile de a aducere unui drept de proprietate intelectulala, asa cum sunt definite de Legea Nr.344/2005 si Regulamentul (UE) Nr.608/2013 al PE si al CE din 12 iunie 2013.

5. Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa. Toate documentele vor fi încarcate, în sectiunile respective, atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul http://www.e-licitatie.ro/pub

Numai operatorii economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta în format electronic si numai pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

De asemenea, orice comunicare, solicitare, informare, notificare, solicitare de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificare si altele asemenea vor fi transmise numai prin intermediul SEAP. Comunicarile de orice fel ce nu sunt transmise prin SEAP nu vor fi luate in considerare.

6. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa-si mentina oferta ( de la termenul limita de depunere a ofertelor ) este de 120 zile. Orice oferta valabila pe o perioada de timp mai mica decat cea solicitata, va fi respinsa.

7. Dupa expirarea termenului de aspteptare pentru incheierea contractului (potrivit art. 59 alin (1) din legea nr.101/2016, entitatea contractanta transmite spre semnare ofertantului declarat castigator, contractul. Contractantul avand obligatia remiterii contractului semnat reprezentantul/reprezentatii legalii termen de 5 zile lucratoare de la data primirii acestuia.

In caz de retransmitere contract semnat, in termen, devin incidente prevederile art. 43 alin (1) lit c) din HG 394/2016.

8 Completare la Cap.III.1.6.a) Garantie de participare: c) Modul de constituire : conform art.164 din Legea 99/2016 -garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul constituirea garantiilor prin virament sunt: RON : Banca : BCR Sector 1, IBAN: RO15 RNCB 0072 0183 3187 0001; sau instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al UE şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul ASF, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către ASF; in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Instrumentul de garantare va contine in mod obligatoriu obiectul achizitiei, pe ntru care a fost emis/constituit. Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata GP se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. d) Restituirea garanţiei de participare se face în condiţiile art.164^1 din Legea 99/2016. e) Entitatea contractanta are obligatia de a retine GP, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre situatiile prevazute de art. 43 din HG 394/2016 si/sau ofertantul declarat castigator nu semneaza si nu remite entitatii contractante contractul sectorial semnat de reprezentantul/reprezentatii legali in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii contractului.

Instrum de garantare prevăzute la art. 164 alin. (4) lit. b) din Lege se transmit în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a ofertelor, și trebuie să prevadă că plata GP se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

9 Completare la Cap.III.1.6.b) GBEx se constituie prin: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; (ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimate este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; (iii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul ASF, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către ASF; c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c)i,

Gbex se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractuluişi devine anexă la contract.Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului.

ECare obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

Instrucțiuni privind notificarea rezultatului procedurii: EC va informa operatorii economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție sectorială, ori după caz, la anularea procedurii de atribuire, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu art 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Dep Juridic HIDROELECTRICA S.A,
Adresă: bd Ion Mihalache 15-17, cladirea TOWER CENTER Etaj 9
Localitate: Bucuresti
Țară: România
E-mail: secretariat.general@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 213032500
Adresă internet: www.hidroelectrica.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023