Usługi - 286681-2020

Submission deadline has been amended by:  347636-2020
19/06/2020    S118

Polska-Poznań: Usługi w zakresie oprogramowania

2020/S 118-286681

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Poznań
Adres pocztowy: pl. Kolegiacki 17
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-841
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Abramczyk
E-mail: magdalena_chudyka@um.poznan.pl
Tel.: +48 618785210
Faks: +48 618785085

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.poznan.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Poznania

Numer referencyjny: ZOU-XII.271.56.2020.MA
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

— dostarczenie licencji niezbędnych do modernizacji oprogramowania;

— opracowanie dokumentacji wykonawczej zawierającej harmonogram i procedurę wykonywania prac aktualizacji oprogramowania oraz wymiany stanowisk operatorskich;

— przeprowadzenie testu oferowanego oprogramowania;

— dostawa konfiguracja i instalacja fabrycznie nowych stanowisk operatorskich;

— instalacja serwerów DNS oraz serwerów aktualizacji usług Microsoft i ESET;

— uruchomienie serwerów zarządzających systemem monitoringu wizyjnego oferowanego oprogramowania;

— uruchomienie oprogramowania klienta systemu monitoringu miejskiego na dostarczanych i obecnie funkcjonujących stacjach operatorskich;

— przeprowadzenie szkoleń personelu użytkowników systemu oraz personelu technicznego Zamawiającego z zakresu wprowadzonych zmian;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie instrukcji techniczno-eksploatacyjnych w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia;

— zapewnienie utrzymania i wsparcia technicznego producenta oprogramowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000 Komputery osobiste
30231300 Monitory ekranowe
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta Poznania, centra oglądu systemu monitoringu oraz węzły teletransmisyjne Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na terenie miasta Poznania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— dostarczenie licencji niezbędnych do modernizacji oprogramowania,

— opracowanie dokumentacji wykonawczej zawierającej harmonogram i procedurę wykonywania prac aktualizacji oprogramowania oraz wymiany stanowisk operatorskich,

— przeprowadzenie testu oferowanego oprogramowania,

— dostawę konfigurację i instalację fabrycznie nowych stanowisk operatorskich,

— instalację serwerów DNS oraz serwerów aktualizacji usług Microsoft i ESET,

— uruchomienie serwerów zarządzających systemem monitoringu wizyjnego oferowanego oprogramowania,

— uruchomienie oprogramowania klienta systemu monitoringu miejskiego na dostarczanych i obecnie funkcjonujących stacjach operatorskich,

— przeprowadzenie szkoleń personelu użytkowników systemu oraz personelu technicznego Zamawiającego z zakresu wprowadzonych zmian,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie instrukcji techniczno-eksploatacyjnych w zakresie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia.

— zapewnienie utrzymania i wsparcia technicznego producenta oprogramowania na czas trwania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Opis równoważności

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty (np. karty techniczne, wydruki ze strony internetowej i inne) potwierdzające, że produkty równoważne spełniają pod względem jakości oraz funkcjonalności wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace objęte przedmiotem zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, w tym:

— konfiguracja serwerów, macierzy, kamer i stanowisk operatorskich,

— integracja aktywnych urządzeń w sieci IP, tj. serwerów, kamer, macierzy itp.

Sposób dokumentowania

Dokumenty:

Wykonawca/podwykonawca zobowiązany będzie do dnia podpisania umowy do przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności, o których mowa powyżej, posiadających certyfikat producenta oferowanego systemu zarządzającego monitoringiem wizyjnym.

Uprawnienia:

W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, ustawy, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni kalendarzowych, Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności, o których mowa powyżej.

Sankcje:

Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 9 wzoru umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie producenta / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: Integracja kamer oraz archiwum monitoringu osiedli Piątkowa / Waga: 7
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe funkcjonalności oferowanego oprogramowania / Waga: 30
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na zwiększeniu bieżących dostaw stacji operatorskich i niezbędnego osprzętu lub licencji. Wartość wyżej wymienionych zamówień może wynosić maksymalnie 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ustala się wadium w wysokości: 20 000,00 PLN, zgodnie z pkt VIII SIWZ.

Szczegółowy opis wznowień, zgodnie z pkt III.9 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli:

1) Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy wraz z instalacją, uruchomieniem i konfiguracją oferowanego oprogramowania zarządzającego systemem monitoringu, podlegającego modernizacji o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda;

2) Wykonawca dysponuje:

b.a minimum jedną osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia

b.b minimum trzema osobami posiadającymi certyfikat producenta oferowanego oprogramowania zarządzającego monitoringiem wizyjnym, potwierdzający przeszkolenie w zakresie oferowanego oprogramowania zarządzającego, posiadającymi doświadczenie w wykonaniu minimum dwóch komercyjnych prac polegających na konfiguracji i wdrożeniu lub rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego zarządzanego przez to oprogramowanie (każda osoba).

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę kilku uprawnień.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 13 Wzoru umowy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, POLSKA, pok. 154. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl) i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum ZIP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp raz spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów zgodnie z pkt VI.4.a–i SIWZ.

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę: wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

— wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ;

— dokumenty, o których mowa w pkt XI.2 i 4 SIWZ – dokumenty służą ocenie ofert, nie podlegają uzupełnieniu;

— wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy.

Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się:

— złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa

lub

— notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera pkt VII SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 214 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020