Bunuri - 286758-2023

15/05/2023    S93

România-București: Diverse medicamente

2023/S 093-286758

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
Număr naţional de înregistrare: 15318810
Adresă: Strada: Maresal Averescu , nr. 17
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 71314
Țară: România
Persoană de contact: Bataran Alina
E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
Telefon: +40 212231514
Fax: +40 212224340
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dgaspc-sectorul1.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100165874
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

"Medicamente eliberate pe bază de reţete compensate si/sau gratuite” la unităţile din cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 1

Număr de referinţă: 15318810/2023/19
II.1.2)Cod CPV principal
33690000 Diverse medicamente
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de: "Medicamente eliberate pe bază de reţete compensate si/sau gratuite” conform cerintelor Caietului de sarcini, necesare pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1. Această achiziție vizează încheierea unui acord-cadru pentru o perioadă de 24 luni. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire. In masura in care solicitarile de clarificare sunt primite cu cel putin 20 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificare in a 12-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 4 220 156.16 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea DGASPC Sector 1.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achiziționarea de "Medicamente eliberate pe bază de reţete compensate si/sau gratuite” la unităţile din cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 1, prin încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 luni. Lotul cuprinde medicamente intr-un numar de 506 repere, conform Anexelor 1, 2 si 3 la caietul de sarcini.

Cantitatile minime si maxime estimate, aferente acordului-cadru, sunt prezentate in caietul de sarcini, conform Anexei 1

Cantitatile minime si maxime estimate, a celui mai mic contract subsecvent, sunt prezentate in caietul de sarcini, conform Anexei 3

Cantitatile minime si maxime estimate, a celui mai mare contract subsecvent, sunt prezentate in caietul de sarcini, conform Anexei 2

Valoarea estimata minima a acordului-cadru: 13.228,02 lei fara TVA

Valoarea estimată maxima a acordului-cadru: 4.220.156,16 lei fără TVA

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 527.519,52 lei fara TVA

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 6.614,01 lei fara TVA

Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si la art.164 din HG nr.395/2016.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire.

Aceste documente justificative sunt:

1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii. Aceste documente trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii certificatelor. Nota: In cazul ofertantilor ce sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate echivalente care sa ateste ca acestia nu inregistreaza obligatii fiscale restante in conditiile legii incidente in tara de rezidenta, la momentul prezentarii.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

3. Daca este cazul, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166, alin. 2, art.167 alin. 2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr. 2: Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completarile ulterioare, conform model de la sectiunea Formulare, se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

Cerinta 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.

Se va completa initial DUAE (Partea IV - Capacitatea de a corespunde cerintelor -Inscrierea in registrul comertului) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comertului, din care sa reiasă că obiectul acordului-cadru/contractului are corespondent în codul CAEN iar activitățile autorizate conform art.15 din Legea nr. 359/2004 cu modificările ulterioare și a Ordinului I.N.S. nr.337/2007 acoperă toate tipurile de activități/operațiuni principale necesare aducerii la îndeplinire a contractului. Documentele se vor prezenta la solicitarea autorității contractante de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. În cazul ofertanților straini, se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Precizari:

- in cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depuna documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract;

- cerinta se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct;

- in situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta documentele care atesta forma de inregistrare si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

- pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in documentele care atesta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza;

- informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii lor.

Cerinta 2: Pentru operatorii economici care furnizează produsele “Medicamente eliberate pe bază de reţete compensate si/sau gratuite” la unităţile din cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 1 în cadrul prezentului acord-cadru, Autoritatea Contractantă solicită Autorizație de distributie en detail emisa conform Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Informația se va prezenta în DUAE ( Partea IV – Capacitatea de a corespunde cerințelor – Pentru contractele de achiziție de servicii: este necesară o anumită autorizație). Mențiune: se va face abstracție de exprimarea " Pentru contractele de achiziție de servicii: este necesară o anumită autorizație” și se va interpreta: " Pentru contractele de achiziție de produse: este necesară o anumită autorizație”, indicându-se atestatul deținut precum și termenul de valabilitate. Documentele justificative, respectiv autorizatia menționata mai sus care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentata, la solicitarea Autorității Contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor pentru fiecare lot în parte. Autorizațiile trebuie să fie în termen de valabilitate la momentul prezentării lor.

Referitor la Autorizația de distributie en detail, ofertanții străini vor putea prezenta la data depunerii ofertelor, documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/06/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/10/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/06/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele Sistemul Electronic de Achizitii Publice Sistemul Electronic de Achizitii Publice, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitare clarificari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care participa la procedura de atribuire vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. In cazul in care ofertele admisibile clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului, in vederea departajarii ofertelor, iar oferta cu cel mai scazut pret va fi desemnata castigatoare. In cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre Autoritatea Contractanta. In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2023