Dostawy - 286769-2023

15/05/2023    S93

Polska-Białystok: Urządzenia medyczne

2023/S 093-286769

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Krajowy numer identyfikacyjny: 542 - 021 - 17 - 17
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-089
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Kartaszow
E-mail: kamila.kartaszow@umb.edu.pl
Tel.: +48 857485550
Faks: +48 857485640
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umb
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa , rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie: System produkcji radiofarmaceutyków

II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa , rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie: System produkcji radiofarmaceutyków wraz z akcesoriami do laboratorium produkcji i kontroli jakości 1 zestaw

1.1. Skrócona nazwa postępowania: dostawa , rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie: System produkcji radiofarmaceutyków

Kod CPV:

33100000-0, 38000000-5, 38300000-8, 38341000-7, 42962000-7.

2. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38300000 Przyrządy do pomiaru
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
38341000 Aparatura do mierzenia promieniowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Biofarmacji i Radiofarmacji , pom. 0.28, 0.31, 0.32, 0.33, 0.38, ul. Jacka Kuronia, 15-569 Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa , rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie: System produkcji radiofarmaceutyków wraz z akcesoriami do laboratorium produkcji i kontroli jakości 1 zestaw

1.1. Skrócona nazwa postępowania: dostawa , rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie: System produkcji radiofarmaceutyków

Kod CPV:

33100000-0, 38000000-5, 38300000-8, 38341000-7, 42962000-7.

2. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu gwarancyjnego – Załącznik nr 5 do SWZ,

- Procedura dostawy i odbioru urządzenia – Załącznik nr 6 do SWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej, systemie referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS) współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zamawiający nie określa warunku;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/06/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/09/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/06/2023
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej znajdującej się pod adresem - https://

platformazakupowa.pl/pn/umb. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej https://

platformazakupowa.pl/pn/umb i zawierać będzie dane określone w art.222 ust. 5 Pzp

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub osób

trzecich, oraz transmisji sesji otwarcia za pośrednictwem jakichkolwiek urządzeń do przekazu wideo, on-line

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu ofertę zawierającą:

1.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

1.2. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

1.3. Tabelę Oceny Technicznej – załącznik nr 3 do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) ,

1.4. Tabelę Oceny Warunków Gwarancji - załącznik nr 4 do SWZ, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) ,

1.5. Materiały informacyjne - w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

1.6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)

1.7. pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności,

w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – jeżeli dotyczy,

1.8. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – jeżeli dotyczy,

1.9. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części IV pkt 4 SWZ (jeżeli dotyczy);

Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

1. Wykonawca składa wraz z ofertą niżej wymienione przedmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ,

- Tabela oceny technicznej – Załącznik nr 3 do SWZ,

- Tabela oceny warunków gwarancji – Załącznik nr 4 do SWZ,

- materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) dotyczące oferowanego urządzenia. Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w kryterium Parametrów Technicznych,

2. Zamawiający wymaga załączenia materiałów informacyjnych w języku polskim, o ile załącznik nr 2 do SWZ nie stanowi inaczej.

3. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli będą potwierdzały, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

4. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełniania w wyznaczonym terminie .

5. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta będzie podlegała odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1.Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2023