Услуги - 286771-2023

15/05/2023    S93

България-Пловдив: Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради

2023/S 093-286771

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - ПЛОВДИВ
Национален регистрационен номер: 1752013040134
Пощенски адрес: ул. ХРИСТО Г. ДАНОВ № 37
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Слави Господинов Йовчев
Електронна поща: s.yovchev@pd.eso.bg
Телефон: +359 606562
Факс: +359 32632493
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18213
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/294229
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/294229
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в УМЕР Пловдив.

Референтен номер: УМЕР/2022/92
II.1.2)Основен CPV код
50711000 Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в в п/ст Пловдив и БРТМ, обхващащи следните дейности:

Поддържане и обслужване на ПИС, ПГИ и пожарни кранове, включващо месечни, тримесечни и годишни проверки, които ще се извършват по график, изготвен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя;

Извършване при необходимост и след съгласуване с Възложителя на ремонти на ПИС, ПГИ и пожарни кранове. Ремонтите по Обособена позиция 1 се извършват с резервни части, материали и консумативи, доставени от Изпълнителя.

Ремонтите по Обособена позиция 2 се извършват с резервни части, материали и консумативи, доставени от Възложителя.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в п/ст Пловдив

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50711000 Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Пожароизвестителните системи и пожарогасителните системи, които ще се обслужват се намират в електрическа подстанция „Пловдив“ 400/220/110/31,5 kV, разположена в ЮИЗ на гр. Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предвижда се поддържане, обслужване и ремонт при необходимост на системите, обхващащи следните дейности:

1.1. Поддържане и обслужване на ПИС и ПГС, включващо месечни, тримесечни и годишни проверки, които ще се извършват по график, изготвен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя.

1.2. Извършване при необходимост и след съгласуване с Възложителя на ремонти на ПИС и ПГС с резервни части, материали и консумативи, предоставени от Изпълнителя.

1.3. Генераторите с огнегасящ аерозол АГС-6 са въведени в експлоатация през 2013 г. При необходимост от замяна, всички доставени и монтирани от Изпълнителя генератори да са нови и да са произведени в годината, в която ще бъдат въведени в експлоатация. Същите трябва да бъдат с оценено и удостоверено съответствие по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България в сила от 01.03.2015 г.

2. Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС в п/ст Пловдив ще се извършва съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:

2.1. За пожароизвестителните системи – СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане".

2.2. Системите за управление на дим и топлина се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 12101 "Системи за управление на дим и топлина".

2.3. За стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/TR 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане".

2.4. За стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид – БДС ISO 6183 "Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране".

2.5. За стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода – СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане".

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 27 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни системи и пожарни кранове в БРТМ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50711000 Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Обектът се намира в ЮИЗ на град Пловдив с административен адрес: бул. „Кукленско шосе” № 17 В и представлява База за регенерация на трансформаторни масла (БРТМ).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Предвижда се поддържане, обслужване и ремонт при необходимост на системите, обхващащи следните дейности:

1.1. Поддържане и обслужване на ПИС и ПГС, включващо месечни, тримесечни и годишни проверки които ще се извършват по график, изготвен от Изпълнителя и съгласуван с Възложителя.

1.2. Извършване при необходимост и след съгласуване с Възложителя на ремонти на ПИС и ПГС с резервни части, материали и консумативи, предоставени от Възложителя.

1.3. Изпълнителят извършва проверка, техническо обслужване и заверка на пожарните касети с пожарни кранове.

2. Поддържането и обслужването на ПИС и ПГС в БРТМ ще се извършва съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от Наредба № 8121з-647/ 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя.

2.1. Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч" (или еквивалент).

2.2. Абонаментното сервизно обслужване, да се извършва съгласно БДС ЕN №12845 - „Стационарни пожарогасителни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане”, както и техническата документация на монтираната пожарогасителна система.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

•ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Участникът да притежава Разрешение за осъществяване на дейност по чл.129, ал.2, т.5 от ЗМВР:

„Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения“ на територията на цялата страна или на територията, на която се намират обектите, предмет на обществената поръчка. Доказва се с представянето на Разрешение за осъществяване на дейностите по чл.129, ал.2, т.5 от ЗМВР (заверено от участника копие).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

•ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

1. Участникът да е изпълнил за последните три години, от датата на подаване на офертата, услуги, с предмет идентичен или сходен* с предмета на поръчката.

Доказва се с представянето на списък на услугите, които са идентични или сходни* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал). Към списъка се прилага доказателство за извършената услуга (заверено от участника копие). Документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

*Под услуга с предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира: Поддържане и обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни системи и пожарни кранове.

2. Участникът да разполага с правоспособен персонал за изпълнение на настоящата поръчка.

Доказва се с представянето на списък на техническите лица, които ще изпълняват дейностите по предмета на поръчката (оригинал), както и на валидни удостоверения, съгласно изискванията на чл.6 от Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (заверени от участника копия).

• ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: участникът да разполага с правоспособен персонал с необходимата квалификационна група за изпълнението на поръчката в електрически уредби над 1000 V, съгласно изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ). Доказва се с представянето на списък на техническите лица, които ще изпълняват дейностите по предмета на поръчката (оригинал), както и валидни удостоверения по ПБЗРЕУЕЦТЕМ (заверени от участника копия).

• ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: участникът да разполага с правоспособен персонал с необходимата квалификационна група за изпълнението на поръчката в електрически уредби съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V или съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), обнародван в ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., в сила от 28.08.2004 г. (заверени от участника копия).

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на информацията, изисквана от възложителя, в съответния раздел на ЕЕДОП.

Документите, с които се доказва съответствието с поставените критерии за подбор се представят от участника, определен за изпълнител, преди сключването на договора за обществената поръчка. Документите се представят и за подизпълнителите съгласно чл. 66, ал.2 от ЗОП и третите лица съгласно чл. 65, ал.4 от ЗОП, ако има такива и е приложимо за тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

• ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

1. Участникът трябва да е изпълнил за последните три години от датата на подаване на офертата, минимум една услуга с предмет идентичен или сходен* с предмета на обществената поръчка.

* Под услуга с предмет сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира: Поддържане и обслужване на пожароизвестителни, пожарогасителни системи и пожарни кранове.

2. Участникът да разполага с минимум две технически лица, които ще изпълняват дейностите по поръчката, притежаващи валидни удостоверения, съгласно изискванията на чл.6 от Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

• ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Участникът да разполага минимум с две технически лица, които ще изпълняват дейностите по поръчката притежаващи минимум четвърта квалификационна група за работа в електрически уредби над 1000 V съгласно изискванията на Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.).

• ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Участникът да разполага минимум с две технически лица, които ще изпълняват дейностите по поръчката притежаващи минимум трета квалификационна група за работа в електрически уредби съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V или съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), обнародван в ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., в сила от 28.08.2004 г.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците следва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в документацията и обявлението за обществената поръчка относно личното състояние и критерия за подбор. За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Участникът, определен за изпълнител на поръчката трябва да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

- парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД (Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в Раздел “Информация за организацията”, Публикувани документи - Банкови сметки на ЕСО ЕАД, на следния адрес: https://app.eop.bg/buyer/2470),

- банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие.

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност съгласно договора и доказателство за напълно платена премия.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Поръчката се финансира със собствени средства на възложителя.

Условията и начина на плащане за изпълнението на услугата по предмета на договора са съгласно проекта на договор от документацията за участие.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

•ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 : Прогнозната стойност от 3 000,00 (три хиляди) лева, без ДДС за поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи, пожарогасителните системи и пожарните кранове по Таблици № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от т. 4.3., б. А/Обособена позиция № 1 от Раздел І: Технически спецификации от документацията за участие за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, не може да бъде надвишавана и се явява максимална. Участниците, които предложат ценово предложение, с което се надвишава тази прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от процедурата.

•ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VІ: Допълнителна информация, т. VI.3) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/06/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/06/2023
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

•ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Прогнозната стойност от 3 000,00 (три хиляди) лева, без ДДС за поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи, пожарогасителните системи, пожарните кранове и за извършени дейности по ремонти по Таблица № 1 от т. 4.3.1., б. Б/Обособена позиция № 2 от Раздел І: Технически спецификации от документацията за участие за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, не може да бъде надвишавана и се явява максимална. Участниците, които предложат ценово предложение, с което се надвишава тази прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/05/2023