Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 286775-2020

Submission deadline has been amended by:  340321-2020
19/06/2020    S118

Polska-Nowy Sącz: Usługi badań katastralnych

2020/S 118-286775

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zamawiający: Powiat Nowosądecki, Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 491893180
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 33
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Zięcina-Kasieczka Adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
E-mail: bziecina@nowosadecki.pl
Tel.: +48 184141802
Faks: +48 184141700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.nowosadecki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zamówienie na usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu..."

Numer referencyjny: ZP.272.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71354300 Usługi badań katastralnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na:

I. Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia są usługi cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB w ramach projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”.

b) Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Warunki Techniczne (OPZ-WT).

d) Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe usługi wykonawca udzielił minimum 3 - letniej rękojmi (uwaga: okres rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: Miasto Nowy Sącz

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Usługi polegają na cyfryzacji i poprawie jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z dostosowaniem struktury i atrybutów odpowiadającym regulacjom prawnym zawartym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 276, ze zmianami/ i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z doprowadzeniem bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., Nr 393).

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących weryfikację i poprawę jakości bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym poprzez modernizację EGiB jednostek ewidencyjnych – w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

• granic obrębów ewidencyjnych,

• granic działek ewidencyjnych,

• granic użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo- kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu

W trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do aktualizacji danych EGiB;

4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II. Identyfikator Id 126201_1; Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Nowy Sącz; Liczba obrębów: 101; Liczba działek: 28 135; Szacowana liczba budynków (+/- 10 %): 17 979; Powierzchnia [ha]: 4 202.

III. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:

a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:

• w zakresie pozyskania, weryfikacji i opracowania danych o obiektach EGiB,

• w zakresie utworzenia roboczej bazy danych (RBD),

• w zakresie przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu,

• w zakresie zasilenia w PODGiK systemu teleinformatycznego, zaktualizowaną bazą danych EGiB.

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 1 - jednostka ewidencyjna Miasto Nowy Sącz - do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 320 dni, 3 etap do 60 dni).

V. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 500
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0080/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje i nie uwzględnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2: Grybów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Usługi polegają na cyfryzacji i poprawie jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z dostosowaniem struktury i atrybutów odpowiadającym regulacjom prawnym zawartym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 276, ze zmianami/ i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z doprowadzeniem bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., Nr 393).

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących weryfikację i poprawę jakości bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym poprzez modernizację EGiB jednostek ewidencyjnych – w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

• granic obrębów ewidencyjnych,

• granic działek ewidencyjnych,

• granic użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo- kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu

W trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do aktualizacji danych EGiB;

4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II. Identyfikator Id 121004_2; Nazwa jednostki ewidencyjnej: Grybów; Liczba obrębów: 16; Liczba działek: 29 448; Szacowana liczba budynków (+/- 10 %): 15 568; Powierzchnia [ha]: 15 317.

III. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:

a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:

• w zakresie pozyskania, weryfikacji i opracowania danych o obiektach EGiB,

• w zakresie utworzenia roboczej bazy danych (RBD),

• w zakresie przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu,

• w zakresie zasilenia w PODGiK systemu teleinformatycznego, zaktualizowaną bazą danych EGiB.

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 2 - jednostka ewidencyjna Grybów – do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 320 dni, 3 etap do 60 dni).

V. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 500
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0080/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje i nie uwzględnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: Miasto Krynica - Zdrój

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Usługi polegają na cyfryzacji i poprawie jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z dostosowaniem struktury i atrybutów odpowiadającym regulacjom prawnym zawartym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 276, ze zmianami/ i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z doprowadzeniem bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., Nr 393).

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących weryfikację i poprawę jakości bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym poprzez modernizację EGiB jednostek ewidencyjnych – w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

• granic obrębów ewidencyjnych,

• granic działek ewidencyjnych,

• granic użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo- kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu

W trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do aktualizacji danych EGiB;

4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II. Identyfikator Id 121007_4; Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Krynica - Zdrój; Liczba obrębów: 3; Liczba działek: 6 689; Szacowana liczba budynków (+/- 10 %): 3 630; Powierzchnia [ha]: 3 968.

III. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:

a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:

• w zakresie pozyskania, weryfikacji i opracowania danych o obiektach EGiB,

• w zakresie utworzenia roboczej bazy danych (RBD),

• w zakresie przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu,

• w zakresie zasilenia w PODGiK systemu teleinformatycznego, zaktualizowaną bazą danych EGiB.

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 3 - jednostka ewidencyjna Miasto Krynica - Zdrój do 300 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 90 dni, 2 etap do 150 dni, 3 etap do 60 dni).

V. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0080/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje i nie uwzględnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4: Krynica - Zdrój

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Usługi polegają na cyfryzacji i poprawie jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z dostosowaniem struktury i atrybutów odpowiadającym regulacjom prawnym zawartym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 276, ze zmianami/ i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z doprowadzeniem bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., Nr 393).

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących weryfikację i poprawę jakości bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym poprzez modernizację EGiB jednostek ewidencyjnych – w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

• granic obrębów ewidencyjnych,

• granic działek ewidencyjnych,

• granic użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo- kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu

W trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do aktualizacji danych EGiB;

4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II. Identyfikator Id 121007_5; Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krynica - Zdrój; Liczba obrębów: 8; Liczba działek: 8 424; Szacowana liczba budynków (+/- 10 %): 3 761; Powierzchnia [ha]: 10 570.

III. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:

a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:

• w zakresie pozyskania, weryfikacji i opracowania danych o obiektach EGiB,

• w zakresie utworzenia roboczej bazy danych (RBD),

• w zakresie przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu,

• w zakresie zasilenia w PODGiK systemu teleinformatycznego, zaktualizowaną bazą danych EGiB.

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 4 - jednostka ewidencyjna Krynica - Zdrój, obszar wiejski do 300 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 90 dni, 2 etap do 150 dni, 3 etap do 60 dni).

V. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0080/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje i nie uwzględnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5: Łososina Dolna

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Usługi polegają na cyfryzacji i poprawie jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z dostosowaniem struktury i atrybutów odpowiadającym regulacjom prawnym zawartym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 276, ze zmianami/ i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z doprowadzeniem bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., Nr 393).

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących weryfikację i poprawę jakości bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym poprzez modernizację EGiB jednostek ewidencyjnych – w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

• granic obrębów ewidencyjnych,

• granic działek ewidencyjnych,

• granic użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo- kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu

W trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do aktualizacji danych EGiB;

4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II. Identyfikator Id 121010_2; Nazwa jednostki ewidencyjnej: Łososina Dolna; Liczba obrębów: 18; Liczba działek: 12 882; Szacowana liczba budynków (+/- 10 %): 8 330; Powierzchnia [ha]: 8 477.

III. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:

a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:

• w zakresie pozyskania, weryfikacji i opracowania danych o obiektach EGiB,

• w zakresie utworzenia roboczej bazy danych (RBD),

• w zakresie przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu,

• w zakresie zasilenia w PODGiK systemu teleinformatycznego, zaktualizowaną bazą danych EGiB.

IV.Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 5 - jednostka ewidencyjna Łososina Dolna do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 320 dni, 3 etap do 60 dni).

V. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 500
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0080/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje i nie uwzględnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6: Miasto Piwniczna - Zdrój

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Usługi polegają na cyfryzacji i poprawie jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z dostosowaniem struktury i atrybutów odpowiadającym regulacjom prawnym zawartym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 276, ze zmianami/ i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z doprowadzeniem bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., Nr 393).

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących weryfikację i poprawę jakości bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym poprzez modernizację EGiB jednostek ewidencyjnych – w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

• granic obrębów ewidencyjnych,

• granic działek ewidencyjnych,

• granic użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo- kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu

W trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do aktualizacji danych EGiB;

4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II. Identyfikator Id 121013_4; Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Piwniczna - Zdrój; Liczba obrębów: 1; Liczba działek: 7 756; Szacowana liczba budynków (+/- 10 %): 3 560; Powierzchnia [ha]: 3 827.

III. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:

a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:

• w zakresie pozyskania, weryfikacji i opracowania danych o obiektach EGiB,

• w zakresie utworzenia roboczej bazy danych (RBD),

• w zakresie przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu,

• w zakresie zasilenia w PODGiK systemu teleinformatycznego, zaktualizowaną bazą danych EGiB.

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 6 - jednostka ewidencyjna Miasto Piwniczna - Zdrój do 300 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (w tym 1 etap do 90 dni, 2 etap do 150 dni, 3 etap do 60 dni).

V. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0080/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje i nie uwzględnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7: Miasto Stary Sącz

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000 Usługi pomiarowe
72300000 Usługi w zakresie danych
72312000 Usługi wprowadzania danych
72312100 Usługi przygotowywania danych
72314000 Usługi gromadzenia oraz scalania danych
72316000 Usługi analizy danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Opis zamówienia:

I. Usługi polegają na cyfryzacji i poprawie jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB wraz z dostosowaniem struktury i atrybutów odpowiadającym regulacjom prawnym zawartym w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 276, ze zmianami/ i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z doprowadzeniem bazy danych EGiB do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r., Nr 393).

Zamówienie obejmuje:

1) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych obejmujących weryfikację i poprawę jakości bazy danych EGiB do zgodności z modelem pojęciowym poprzez modernizację EGiB jednostek ewidencyjnych – w zakresie danych dotyczących:

a) gruntów, w tym:

• granic obrębów ewidencyjnych,

• granic działek ewidencyjnych,

• granic użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

b) budynków,

c) obiektów trwale związanych z budynkami,

d) nieruchomości lokalowych,

e) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2) opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo- kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu

W trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń;

3) wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do aktualizacji danych EGiB;

4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych EGiB.

II. Identyfikator Id 121016_4; Nazwa jednostki ewidencyjnej: Miasto Stary Sącz; Liczba obrębów: 1; Liczba działek: 8 077; Szacowana liczba budynków (+/- 10 %): 4 641; Powierzchnia [ha]: 1 508.

III. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:

a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:

• w zakresie pozyskania, weryfikacji i opracowania danych o obiektach EGiB,

• w zakresie utworzenia roboczej bazy danych (RBD),

• w zakresie przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu,

• w zakresie zasilenia w PODGiK systemu teleinformatycznego, zaktualizowaną bazą danych EGiB.

IV. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

Część 7 - jednostka ewidencyjna Miasto Stary Sącz do 500 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy(w tym 1 etap do 120 dni, 2 etap do 320 dni, 3 etap do 60 dni).

V. Zamawiający: nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje aukcji elektronicznej, nie przewiduje udzielenia zamówień z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość niedoszacowania / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofertowa brutto / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 500
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.02.01.04-12-0080/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6000 PLN. Szczegóły zostały zawarte w pkt 13 SIWZ.

2. Zamawiający nie przewiduje i nie uwzględnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

II. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach,

O których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp.

2) Ponadto zamawiający określa, że na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3 i 8 ustawy Pzp wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,

Poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze zmianami);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest

W stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2 - 4 ustawy Pzp z:

• zamawiającym,

• osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

• członkami komisji przetargowej,

• osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,

— chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego

W inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

I. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy, tj.: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14

I 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

6. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

7. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).

II. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określone w sekcji III.1.1) pkt III niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. III. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, iż wykonawcy nie podlegają wykluczeniu określone powyżej w pkt I, składa każdy z wykonawców oddzielnie. IV. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt I.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A). C.d z pkt III.1.2 niniejszego ogłoszenia:

V. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jest on podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentów wymienionych w sekcji III.1.2) pkt I niniejszego ogłoszenia.

B) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

I. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.2) pkt I niniejszego ogłoszenia:

a) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

b) ppkt 4, 5 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).II. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt B.I, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminie odpowiednio wskazanym powyżej w pkt B.I lit. a) i b).

III. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.2) pkt I ppkt 1 niniejszego ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa powyżej w pkt B ppktI lit. a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby:

(1) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), dla:

a) Części 1, 2 i 5: minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 500 000,00 zł brutto obejmującą swym zakresem prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków EGiB, gdzie wykonano ustalenia granic działek przy zastosowaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych oraz zasilono opracowanymi danymi dowolny system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) Części 3, 4, 6 i 7: minimum 1 (jedną) usługę o minimalnej wartości 200 000,00 zł brutto, obejmującą swym zakresem prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków EGiB, gdzie wykonano ustalenia granic działek przy zastosowaniu pomiarów terenowych lub pomiarów fotogrametrycznych oraz zasilono opracowanymi danymi dowolny system teleinformatyczny służący do prowadzenia bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Uwaga 1: W przypadku, gdy wymagane dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej usługi są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres usług, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego asortymentu usług i tylko te usługi należy wymienić.

Uwaga 2: W przypadku wykazywania przez wykonawcę, w zakresie posiadanego doświadczenia, usług będących w trakcie realizacji, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykazana cześć zamówienia wykonana do upływu terminu składania ofert spełnia wymagania co do zakresu oraz co do wartości wskazanych w wymaganiu. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest przedstawić w wykazie usług informacje o faktycznym stanie wykonania usługi na dzień składania ofert.

Uwaga 3: Warunki udziału w zamówieniu (pkt. I.(1) a), (pkt. I.(1) b)) dotyczą oddzielnie każdej z części zamówienia. W przypadku ubiegania się o więcej niż o jedną część zamówienia, powyżej opisane warunki podlegają zwielokrotnieniu.

W przypadku, gdy wartość usługi jest wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy tę wartość na PLN zgodnie z kursem ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, minimum:

a) dla Części 1, 2 i 5: dwiema osobami, z których każda posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe, łącznie z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – PGiK, w tym jedną osobą pełniącą rolę Kierownika projektu;

b) dla Części 3, 4, 6 i 7: jedną osobą, która posiada aktualne geodezyjne uprawnienia zawodowe, łącznie z zakresu wykonywania pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych, inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, wynikające z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – PGiK, pełniącą rolę Kierownika projektu;

Uwaga 1: Warunki udziału w zamówieniu (pkt. I (2) a) i (pkt. I.(2) b)) dotyczą oddzielnie każdej z części zamówienia. W przypadku ubiegania się o więcej niż o jedną część zamówienia, powyżej opisane warunki podlegają zwielokrotnieniu, przy czym osoby wykazane przy spełnieniu warunków nie mogą się powtarzać.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zmianami/:

a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące czynności:

• w zakresie pozyskania, weryfikacji i opracowania danych o obiektach EGiB,

• w zakresie utworzenia roboczej bazy danych (RBD),

• w zakresie przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, przeprowadzenia wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego do publicznego wglądu,

• w zakresie zasilenia w PODGiK systemu teleinformatycznego, zaktualizowaną bazą danych EGiB.

B. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów: I.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki z uwzględnieniem pkt 12 ppkt VII oraz ppkt VIII SIWZ.

a) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, tj. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej

I opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia JEDZ podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,

O których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę wraz z oświadczeniem JEDZ i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tejemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku.

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona.

b) Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane są za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji uznaje się datę wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” potwierdzonego komunikatem, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

a) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały zamieszczone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

b) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych

W art. 144 ustawy Pzp.

c) W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

W okolicznościach i warunkach szczegółowo określonych w §7, §7’ oraz §14 projektu umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

d) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny netto.

e) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie

W formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2020 r o godzinie 10.15, w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, w sali 208 (I piętro), przy wykorzystaniu strony Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki dedykowanej dla niniejszego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, wartości niedoszacowania, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dostęp do postępowania jest możliwy przy użyciu linku do postępowania dostępnego na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nowosadecki.pl lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil Powiatu Nowosądeckiego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosądecki

2. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp - JEDZ, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Na ofertę składają się:

• wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożony w sposób określony w pkt 12.I lit. a) SIWZ (formularz należy wypełnić w stosunku do tych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę),

• oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w trybie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp, składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) - treść oświadczenia została zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz JEDZ.doc) lub w Załączniku nr 3a do SIWZ (Formularz JEDZ.xml), sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone wraz z ofertą w sposób określony w w pkt 12.I lit. a) SIWZ. 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu wykonawcy. 5. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że umocowanie wynika

Z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być złożone

W oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielającej/-ych pełnomocnictwa lub w formie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y udzielającą/-e pełnomocnictwa lub przez notariusza. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielających pełnomocnictwa lub w elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y udzielającą/-e pełnomocnictwa. 7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki dedykowanej dla niniejszego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369, ze zmianami) wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Zamawiający zastosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ: zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane w siwz musi wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania siwz.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

A. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec innych czynności niż określone w zdaniach poprzednich wnosi się w terminie

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

B. C.d. z pkt VI.3.: 10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

Technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 10.II SIWZ. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 10.I lit. c) ppkt (1) i (2) SIWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców albo kilku wykonawców, albo wszyscy ci wykonawcy występujący wspólnie. 13. Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, żaden z tych podmiotów nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 10.II SIWZ. 14. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, żaden z podwykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt 10.II SIWZ. 15. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 16. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składa JEDZ dot. tych podwykonawców. 17. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa JEDZ dot. tych podmiotów.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020