Oficiul pentru Publicații al UE actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Servicii - 286796-2017

25/07/2017    S140    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie restrânsă 

Grecia-Marousi: Furnizare de servicii de securitate și de pază

2017/S 140-286796

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor
Adresă: Vasilissis Sofias Street 1
Localitate: Maroussi, Attiki
Cod NUTS: EL
Cod poștal: 151 24
Țară: Grecia
Persoană de contact: Procurement Officer
E-mail: Procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.enisa.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.enisa.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2549
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2549
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: securitatea rețelelor și a informațiilor.

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de servicii de securitate.

Număr de referinţă: ENISA F-SRAD-17-T36.
II.1.2)Cod CPV principal
79710000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul licitației este de a încheia un contract-cadru de servicii cu o companie specializată în securitatea persoanelor și a clădirilor, căreia îi va fi încredințată supravegherea sediilor agenției din cele 2 locații ale acesteia:

a) Vasilissis Sofias 1, Maroussi, GRECIA (2 locații);

b) Vassilika Vouton (Science and Technology Park of Crete — ITE), Heraklion, Creta, GRECIA.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 430 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79713000
79714000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: EL3
Locul principal de executare:

a) Vasilissis Sofias 1, Maroussi, GRECIA (2 locații);

b) Vassilika Vouton (Science and Technology Park of Crete — ITE), Heraklion, Creta, GRECIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul acestei proceduri de achiziții publice este de a încheia un contract-cadru de servicii pentru o perioadă inițială de 1 an și o perioadă maximă de 4 ani, cu un contractant specializat în securitatea persoanelor și a clădirilor și care va avea capacitatea să pună la dispoziție o echipă de agenți de pază profesioniști, motivați și bine monitorizați, pentru supravegherea sediilor ENISA din Maroussi Attiki, Grecia și din Vassilika Vouton, Heraklion, Creta, Grecia, precum și pentru prestarea de servicii de recepție.

În detaliu, compania câștigătoare se angajează, prin intermediul personalului angajat, să asigure:

— controlul accesului vizitatorilor în sedii;

— supravegherea și patrularea în perimetrul sediilor pentru a preveni orice intruziune, daune aduse bunurilor sau atacuri asupra persoanelor sau bunurilor;

— intervenția imediată la locație, în cazul unui incident;

— prestarea de servicii de recepție;

— prezentarea periodică către agenție de rapoarte care să acopere aceste operațiuni și orice incident apărut.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 430 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Durata inițială a contractului-cadru va fi de 1 an de la data semnării sau de la o dată de începere convenită de comun acord. Durata inițială poate fi prelungită prin acord tacit pentru 3 perioade suplimentare a câte 1 an fiecare, rezultând o eventuală durată totală de 4 ani.

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: conform caietului de sarcini al licitației

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:

Nu.

III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Informații și formalități: conform caietului de sarcini al licitației

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică
Informații suplimentare despre licitația electronică:

Nu.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/08/2017
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 05/09/2017
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/07/2017