Υπηρεσίες - 286826-2017

25/07/2017    S140

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Υπηρεσίες ελέγχου των κανόνων υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή τροφίμων και ποτών στα κτίρια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες

2017/S 140-286826

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, secrétariat général
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22818062
Φαξ: +32 22800262

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2666
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες ελέγχου των κανόνων υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διανομή τροφίμων και ποτών στα κτίρια του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Αριθμός αναφοράς: UCA-17/033.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90721300 Υπηρεσίες προστασίας τροφών ή ζωοτροφών από μόλυνση
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ανοικτή διαδικασία για:

— την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, προκειμένου να αξιολογηθεί η τήρηση των υποχρεώσεων όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια, κυρίως τη συμμόρφωση των υποδομών, την εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και αυτο-ελέγχου, καθώς και για μια λειτουργία υποστήριξης, η οποία συνίσταται στην παροχή γνωμοδοτήσεων και συμβουλών σε θέματα επισιτιστικής υγιεινής,

— την υλοποίηση μικροβιολογικών αναλύσεων ή οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου ελέγχου.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 0.01 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
85111820 Υπηρεσίες βακτηριολογικής ανάλυσης
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει 2 τύπους υπηρεσιών, οι οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις εστίασης και στα αυτόματα μηχανήματα πώλησης:

1) τους τακτικούς ελέγχους και τις κατωτέρω περιγραφόμενες αναλύσεις, σύμφωνα με τον καθορισμένο προγραμματισμό και

2) τους ειδικούς ελέγχους και τις ειδικές αναλύσεις σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης.

Τύποι αναλύσεων ή ελέγχων:

βακτηριολογική ανάλυση τροφίμων,

βακτηριολογική ανάλυση ποτών,

μικροβιολογική ανάλυση επιφανειών,

ανάλυση Λιστέριας μονοκυτογόνου,

έλεγχος υγιεινής των εγκαταστάσεων,

έλεγχος σχετικά με τις υπάρχουσες διατάξεις σε θέματα ανάλυσης κινδύνων και σημαντικών σημείων ελέγχου (HACCP) στις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου,

ανάλυση των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τη διαχειρίστρια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου,

προγραμματισμένοι έλεγχοι σχετικά με υπηρεσίες για εξαιρετικές δραστηριότητες όπως συναντήσεις αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων,

βακτηριολογική ανάλυση ζεστών ροφημάτων σε αυτόματα μηχανήματα πώλησης,

βακτηριολογική ανάλυση πρόχειρων τροφίμων τύπου σνακ σε αυτόματα μηχανήματα πώλησης,

παρέμβαση σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης,

θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

δυνατότητα ανανέωσης για 3 κατ' ανώτατο όριο περιόδους του 1 έτους.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όλα τα έγγραφα που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (κατάλογοι ελέγχου, εκθέσεις ελέγχων υγιεινής, εκθέσεις αναλύσεων, κ.λπ.) θα συντάσσονται υποχρεωτικά στα γαλλικά.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/09/2017
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/10/2017
Τοπική ώρα: 16:00
Τόπος:

βλέπε σημείο I.1).

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Η αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να μετατεθεί, βραχυπρόθεσμα, λόγω απρόβλεπτων εκδηλώσεων που δύναται να πραγματοποιηθούν στα κτίρια της Γενικής Γραμματείας την ημερομηνία για την οποία είχε προβλεφθεί αρχικά η αποσφράγιση των προσφορών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Κατά τη διάρκεια των 3 ετών που έπονται της σύναψης της αρχικής σύμβασης, η Γραμματεία θα μπορέσει να προσφύγει σε διαδικασία με διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, χωρίς πρότερη δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης για νέες υπηρεσίες που θα συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων θα συμμορφώνεται προς το σχέδιο βάσης που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης όπως περιγράφεται στο σημείο II.1.4).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την έναρξη νέας προθεσμίας υποβολής των προσφυγών.

Η παρέκταση των δικονομικών προθεσμιών λόγω αποστάσεως είναι 10 ημέρες κατ' αποκοπή, ανεξαρτήτως του συνήθους τόπου κατοικίας ή διαμονής του οικείου μέρους.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Ταχ. διεύθυνση: rue de la Loi 175
Πόλη: Bruxelles
Ταχ. κωδικός: 1048
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tendering@consilium.europa.eu
Τηλέφωνο: +32 22818062
Φαξ: +32 22800262
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/07/2017