Servicii - 286826-2017

25/07/2017    S140

Belgia-Bruxelles: Servicii de control al respectării normelor sanitare în materie de producție și distribuire de alimente și băuturi în clădirile Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles

2017/S 140-286826

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2666
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de control al respectării normelor sanitare în materie de producție și distribuire de alimente și băuturi în clădirile Consiliului Uniunii Europene din Bruxelles.

Număr de referinţă: UCA-17/033.
II.1.2)Cod CPV principal
90721300 Servicii de protecţie împotriva contaminării alimentelor umane sau animale
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Procedură deschisă pentru:

— prestarea de servicii de audit pentru a evalua respectarea obligațiilor în materie de siguranță a alimentelor, în special conformitatea infrastructurilor, implementarea bunelor practici în materie de igienă și autocontroalele, precum și o funcție de susținere care constă în furnizarea de avize și de recomandări în materie de igienă alimentară;

— realizarea de analize microbiologice sau de eventuale alte controale relevante.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 0.01 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85111820 Servicii de analiză bacteriologică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acest contract vizează 2 tipuri de servicii care urmează să fie efectuate asupra instalațiilor de catering și distribuitoarelor automate:

1) controalele regulate și analizele descrise mai jos, conform planificării stabilite;

2) controalele speciale și analizele ad hoc în cazul suspiciunii de intoxicației.

Tipuri de analize sau controale:

analiza bacteriologică a alimentelor;

analiza bacteriologică a băuturilor;

analiza microbiologică a suprafețelor;

analiza pentru Listeria monocytogenes;

controlul igienei instalațiilor;

controlul dispozițiilor existente în materie de HACCP în instalațiile Secretariatului General al Consiliului;

analiza auditurilor realizate de serviciul administrativ al Secretariatului General al Consiliului;

controale programate pentru servicii legate de evenimente speciale (reuniuni ale șefilor de stat și de guvern);

analiza bacteriologică a băuturilor calde dintr-un distribuitor automat;

analiza bacteriologică a gustărilor dintr-un distribuitor automat;

intervenția în cazul cazul suspiciunii de intoxicației;

formare teoretică în materie de igienă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Reînnoibil pentru maximum 3 perioade de 1 an.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Toate documentele redactate de contractant (liste de verificare, rapoarte de audit în materie de igienă, rapoarte de analiză etc.) trebuie să fie în limba franceză.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/09/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 02/10/2017
Ora locală: 16:00
Locul:

A se vedea punctul I.1.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Deschiderea ofertelor poate fi amânată, cu preaviz scurt, ca urmare a evenimentelor neprevăzute care se derulează în clădirile Secretariatului General în ziua prevăzută inițial pentru ședința de deschidere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Pe parcursul unei perioade de 3 ani de la încheierea contractului inițial, Secretariatul poate să utilizeze o procedură de negociere cu partea căreia i-a fost atribuit acest contract, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru servicii noi care constau în repetarea unor servicii similare conforme cu proiectul de bază care face obiectul acestui contract, astfel cum se descrie la punctul II.1.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, în termen de 2 luni de la data în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă și nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.

Termenele procedurale sunt prelungite, având în vedere distanța, cu o singură perioadă de 10 zile, indiferent de locul de reședință sau de domiciliu obișnuit al părții vizate.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Consiliul Uniunii Europene, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Adresă: rue de la Loi 175
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1048
Țară: Belgia
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/07/2017