Služby - 286826-2017

25/07/2017    S140

Belgicko-Brusel: Služby na monitorovanie súladu so zdravotnými predpismi týkajúcimi sa výroby a distribúcie potravín a nápojov v budovách Rady Európskej únie v Bruseli

2017/S 140-286826

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2666
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby na monitorovanie súladu so zdravotnými predpismi týkajúcimi sa výroby a distribúcie potravín a nápojov v budovách Rady Európskej únie v Bruseli.

Referenčné číslo: UCA-17/033.
II.1.2)Hlavný kód CPV
90721300 Služby na ochranu pred kontamináciou potravín a krmiva
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Verejná súťaž na:

— poskytnutie služieb auditu na posudzovanie súladu s požiadavkami na bezpečnosť potravín, najmä súladu infraštruktúry, vykonávania osvedčených hygienických postupov a postupov samo-kontroly, ako aj podporných funkcií, ktoré zahŕňajú poskytnutie odporúčaní a usmernení vzhľadom na hygienu potravín,

— vykonanie mikrobiologických analýz alebo akejkoľvek ďalšej relevantnej kontroly.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 0.01 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
85111820 Služby týkajúce sa bakteriologického rozboru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis obstarávania:

Táto zákazka sa týka 2 typov služieb, ktoré sa majú vykonať v stravovacích zariadeniach a predajných automatoch:

1) pravidelné kontroly a analýzy opísané ďalej, podľa stanoveného harmonogramu a

2) osobitné príležitostné kontroly a analýzy v prípade podozrenia na otravu.

Typy analýz alebo kontrol:

bakteriologická analýza potravín;

bakteriologická analýza nápojov;

mikrobiologická analýza povrchov;

analýza Listeria monocytogenes;

kontrola hygieny zariadení;

kontrola súčasných ustanovení týkajúcich sa analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP) v zariadeniach Generálneho sekretariátu Rady;

analýza auditov vykonaných oddelením riadenia Generálneho sekretariátu Rady;

naplánované kontroly pre služby týkajúce sa osobitných podujatí (stretnutia hláv štátov a vlád);

bakteriologická analýza teplých nápojov z predajných automatov;

bakteriologická analýza občerstvenia z predajných automatov;

zásah v prípade podozrenia na otravu;

teoretické školenie o hygiene.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

obnoviteľné maximálne na 3 obdobia v trvaní 1 roka.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Všetky dokumenty, ktoré vypracuje dodávateľ (kontrolné zoznamy, správy o audite hygieny, správy o analýze atď.), musia byť vo francúzštine.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/09/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 02/10/2017
Miestny čas: 16:00
Miesto:

pozri bod I.1.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie obálok s ponukami sa môže odložiť, v krátkej lehote, v dôsledku neplánovaných udalostí, ktoré sa vyskytnú v budovách Generálneho sekretariátu v deň, na ktorý bolo pôvodne naplánované otváranie obálok s ponukami.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Počas 3 rokov po uzavretí pôvodnej zmluvy bude Sekretariát môcť využiť možnosť rokovacieho konania bez predbežného uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania so stranou, ktorej bola zákazka zadaná, na nové služby zahŕňajúce opakovanie podobných služieb, ktoré sú v súlade so základným projektom, na ktorý sa táto zákazka vzťahuje a ktorý je opísaný v bode II.1.4.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od upovedomenia navrhovateľa, alebo ak sa nepodáva oznámenie, do 2 mesiacov od dátumu, keď sa oboznámili s uvedenou skutočnosťou. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

Časové lehoty konania sú predĺžené z dôvodu vzdialenosti o jedno obdobie 10 dní bez ohľadu na obvyklé miesto bydliska alebo sídlo dotyčnej strany.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Rada Európskej únie, secrétariat général – DGA4 – unité de coordination des acquisitions
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefón: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/07/2017