Услуги - 286832-2017

25/07/2017    S140

Бeлгия-Брюксел: Проучване на напредъка в прилагането на стратегията на ЕС за горите

2017/S 140-286832

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Head of Unit DG AGRI C4
Електронна поща: agri-evaluation@ec.europa.eu
Телефон: +32 22962249
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2700
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Земеделие и развитие на селските райони.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване на напредъка в прилагането на стратегията на ЕС за горите.

Референтен номер: AGRI-2017-EVAL-03.
II.1.2)Основен CPV код
79310000 Услуги по проучване на пазари
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проучване на напредъка в прилагането на стратегията на ЕС за горите.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77100000 Услуги, свързани със селското стопанство
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Доставката обикновено ще бъде до местоположението на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Възлагащият орган има за цел да сключи договор с един изпълнител за период от 9 месеца, за да завърши проучване относно напредъка в прилагането на стратегията на ЕС за горите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 9
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Прогнозната общата стойност на поръчката, посочена в раздели II.1.5 и II.2.6 на настоящото обявление, ще се счита като максимална стойност. В резултат на това офертите, които я превишават, ще бъдат отхвърлени. Цените трябва да включват всичко: Европейската комисия няма да заплати никакви допълнителни разходи, произтичащи от изпълнението на поръчката.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14/09/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/09/2017
Местно време: 14:30
Място:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Най-много 2-ма надлежно упълномощени представители на оферент могат да присъстват на отварянето (за доказване на самоличността трябва да се представи паспорт или лична карта). Ако оферентите желаят да присъстват, те трябва да информират отдела за оценка C.4 на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ по електронна поща, не по-късно от 1 седмица преди датата на отваряне, на контактите, посочени в точка I.1.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

а) Тръжните документи ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3. Интернет страницата ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

б) за британски оференти:

Имайте предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС правилата за достъп на икономически оператори до процедури за обществени поръчки на ЕС, установени в трети страни, ще се прилагат за оференти от Обединеното кралство, в зависимост от резултата от преговорите. В случай че такъв достъп не е предвиден в действащите правни разпоредби, оферентите от Обединеното кралство могат да бъдат отхвърлени от процедурата за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на 2 години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби. В рамките на 2 месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://www.curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/07/2017