Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 286836-2017

25/07/2017    S140

Belgia-Bruksela: Świadczenie usług pracowników recepcji i przewodników na potrzeby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

2017/S 140-286836

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski, Directorate-General for Communication
Adres pocztowy: rue Wiertz 60
Miejscowość: Bruxelles
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kod pocztowy: 1047
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: unité «Finance», direction D «Ressources»
E-mail: DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.europarl.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług pracowników recepcji i przewodników na potrzeby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu

Numer referencyjny: COMM/DG/AWD/2017/765.
II.1.2)Główny kod CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Parlament Europejski (Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji) ogłasza niniejsze zaproszenie do składania ofert, którego celem jest świadczenie usług pracowników recepcji i przewodników na potrzeby przyjmowania grup odwiedzających i odwiedzających indywidualnych oraz towarzyszenia im w różnych budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi pracowników recepcji i sekretarza/sekretarki na potrzeby Parlamentarium w Strasburgu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parlament Europejski w Strasburgu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1:

otwarcie nowego Parlamentarium w Strasburgu podniesie atrakcyjność oferowanych wizyt i znacznie zwiększy liczbę przyjętych odwiedzających.

W ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert Biuro Informacji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu poszukuje wykonawcy odpowiedzialnego za zatrudnienie pracowników recepcji i pracownika sekretariatu:

— 2 pracowników stałych; liczba ta może wzrosnąć do 5 pracowników recepcji, zależnie od harmonogramu zaplanowanych wizyt,

— sekretarza lub sekretarki, których zadaniem będzie przede wszystkim zarządzanie harmonogramem wizyt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

3 wznowienia na 12 miesięcy, tj. maksymalny okres 4 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi pracowników recepcji/przewodników, recepcjonistów/recepcjonistki na potrzeby programów wizyt w instytucjach Unii Europejskiej i VISSEM w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR FRANCE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Parlament Europejski w Strasburgu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 obejmuje zapotrzebowanie na usługi pracowników recepcji, recepcjonistów/recepcjonistki i przewodników w ramach 2 programów wizyt, o których mowa poniżej:

1. „program wizyt w instytucjach Unii Europejskiej” (EUVP);

2. „Wizyty i seminaria” Parlamentu Europejskiego (VISSEM).

Zadanie wykonawcy polega na udostępnieniu pracowników recepcji, recepcjonistów/recepcjonistki i przewodników na potrzeby działu EUVP i działu VISSEM Parlamentu Europejskiego do zarządzania grupami odwiedzających podczas tygodni sesji parlamentarnych w Strasburgu.

W przypadku EUVP wykonawca udostępni pracowników recepcji/przewodników do zarządzania różnymi indywidualnymi programami wizyt osób wysokiego szczebla z państw trzecich, odprowadzania ich na liczne posiedzenia, pokazywania im i wyjaśniania, jak uzyskać dostęp do różnych usług i korzystać z nich.

W przypadku VISSEM zadanie wykonawcy polega na udostępnieniu pracowników recepcji, którzy będą towarzyszyć osobom z grup odwiedzających i odwiedzającym indywidualnym w ramach VISSEM w budynku im. Louise Weiss (LOW) Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pracownicy mogą odpowiadać za zarządzanie bardzo dużą liczbą grup odwiedzających (nawet 80 grup podczas bardzo obleganych posiedzeń).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

3 wznowienia na 12 miesięcy, tj. maksymalny okres 4 lat.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 062-115369
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Parlament Europejski, rue Montoyer 75, bâtiment Montoyer (MOY), 5e étage, salle de réunion no 66, 1050 Bruxelles, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

uprasza się oferentów, którzy chcą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, o zgłoszenie się drogą elektroniczną na podany niżej adres pod rygorem odmowy prawa do udziału w otwarciu ofert, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert: DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu Udział ograniczony jest do 1 przedstawiciela.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2021.

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg Cedex
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adres internetowy: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2017