Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 286836-2017

25/07/2017    S140

Belgia-Bruxelles: Prestarea de servicii de personal de primire și de ghid pentru Parlamentul European din Strasbourg

2017/S 140-286836

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European, Directorate-General for Communication
Adresă: rue Wiertz 60
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: 1047
Țară: Belgia
Persoană de contact: unité «Finance», direction D «Ressources»
E-mail: DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestarea de servicii de personal de primire și de ghid pentru Parlamentul European din Strasbourg.

Număr de referinţă: COMM/DG/AWD/2017/765.
II.1.2)Cod CPV principal
79610000 Servicii de plasare de personal
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Parlamentul European, Direcția Generală Comunicare, lansează această licitație în vederea prestării de servicii de personal de primire și de ghid pentru a primi și a însoți grupurile de vizitatori sau vizitatorii individuali în diferitele clădiri ale Parlamentului European din Strasbourg.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prestarea de servicii de personal de primire și de secretariat pentru Parlamentarium în Strasbourg

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR FRANCE
Locul principal de executare:

Parlamentul European din Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pentru lotul 1:

Inaugurarea noului Parlamentarium din Strasbourg va contribui la creșterea atractivității vizitelor propuse și la creșterea semnificativă a numărului de vizitatori primiți.

În cadrul licitației, Biroul de informare al Parlamentului European din Strasbourg caută un contractant care va fi responsabil cu angajarea personalului de primire și a unui (unor) secretar(i):

— 2 membri ai personalului de primire, care pot fi și 5, în funcție de planificarea vizitatorilor înscriși;

— și 1 secretar responsabil în special cu gestionarea planificării vizitelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

3 reînnoiri a 12 luni, un total de maximum 4 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prestare de servicii de personal de primire/ghid și de recepție pentru programele de vizite „Programul pentru vizitatori al Uniunii Europene” și „Vizite și seminare” la sediul Parlamentului European din Strasbourg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR FRANCE
Locul principal de executare:

Parlamentul European din Strasbourg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul 2 acoperă necesitățile de servicii de personal de primire, recepționiști și ghizi în cadrul celor 2 programe de vizite de mai jos:

1. „Programul pentru vizitatori al Uniunii Europene” (EUVP);

2. „Vizite și seminare” ale Parlamentului European (VISSEM).

Contractantul este invitat să pună la dispoziția unităților EUVP și VISSEM ale Parlamentului European personal de primire, recepționiști și ghizi pentru gestionarea grupurilor de vizitatori în cursul săptămânilor de sesiuni parlamentare de la Strasbourg.

Pentru EUVP, contractantul va pune la dispoziție personal de primire/ghizi pentru a gestiona diferitele programe de vizite de studiu individuale ale personalităților de nivel înalt din țări terțe, a le ghida către numeroasele lor reuniuni, a le arăta și explica modul de acces și de utilizare a diferitelor servicii.

Pentru VISSEM, se va solicita contractantului să pună la dispoziție personal de primire pentru a însoți participanții din cadrul grupurilor de vizitatori și vizitatorii individuali VISSEM în clădirea Louise Weiss (LOW) a Parlamentului European din Strasbourg. Se poate solicita personalului să gestioneze un număr considerabil de grupuri (până la 80 în cursul sesiunilor foarte încărcate).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

3 reînnoiri a 12 luni, un total de maximum 4 ani.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea caietul de sarcini la adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 062-115369
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 28/09/2017
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/10/2017
Ora locală: 10:00
Locul:

Parlamentul European, rue Montoyer 75, bâtiment Montoyer (MOY), 5e étage, salle de réunion no 66, 1050 Bruxelles, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții care doresc să participe la deschiderea ofertelor sunt invitați, sub rezerva refuzării dreptului de acces, să își confirme participarea cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data de deschidere a ofertelor, prin e-mail la următoarea adresă: DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu limitându-și reprezentarea la 1 persoană.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:

2021.

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg Cedex
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/07/2017