TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 286932-2022

27/05/2022    S102

Poland-Częstochowa: Diesel oil

2022/S 102-286932

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: Al. Niepodległości 30
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Anna Szal
E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Telephone: +48 343779132
Fax: +48 343779109
Internet address(es):
Main address: www.mpk.czest.pl
Address of the buyer profile: https://mpk-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.1)Name and addresses
Official name: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: Al. Niepodległości 30
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Anna Szal
E-mail: zamowienia@mpk.czest.pl
Telephone: +48 343779132
Fax: +48 343779109
Internet address(es):
Main address: www.mpk.czest.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mpk-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://mpk-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego

Reference number: RZI.26.3.2022
II.1.2)Main CPV code
09134100 Diesel oil
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie,3 350 ton oleju napędowego ( 3150 t - ON A), w tym do 200 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (ON B), w przypadku spadku temperatury powietrza.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL224 Częstochowski
Main site or place of performance:

MPK w Częstochowie Sp. z o. o., ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, 3 350 ton oleju napędowego (3 150 t - ON A), w tym do 200 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (ON B), w przypadku spadku temperatury powietrza.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 139 ust.1 PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, czyli przewiduje się zastosowanie "procedury odwróconej".

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydaną na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2021, poz. 716 z późn. zm.).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:

─ że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości co najmniej 5 000 000,00 złotych

─ jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 złotych

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 2 dostawy oleju napędowego, w tym co najmniej 1 dla podmiotu wykonującego transport regularny tj. dostaw oleju napędowego o łącznej wartości minimum 16 000 000,00 złotych brutto.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz 109 ust. 1-5 , 7, 8 i 10 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.1-III.1.3 OGŁOSZENIA oraz określone w dokumentach zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. III. 1. 2) SWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 600 000,00 złotych (sześćset tysięcy złotych 0/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 299).

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Warunki płatności określone w § 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik 1 do SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowy konsorcjum). W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1.Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 SWZ.

2.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tych terminów, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

3.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie zawrze umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2022
Local time: 12:00
Place:

MPK w Częstochowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, za pośrednictwem Platformy Przetargowej MPK w Częstochowie Sp. z o.o. poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zamawiający na podstawie art. 126 ust 1 PZP, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1)informacji z KRK w zakresie określonym:

a)w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,

b)w art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP,

c)w art. 109 ust. 1pkt 2 lit. a PZP,

d)w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP,

e)w art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2)oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020,poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3)informacji z CRBR, w zakresie art. 108 ust. 2 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4)zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące w sprawie spłat tych należności;

5)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające, że Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6)odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

7)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c)art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d)art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

e)art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny

8)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022, poz. 835)

Całość dokumentacji dostępna na: https://mpk-czest.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-626
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6.Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-626
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/05/2022