Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 287046-2017

25/07/2017    S140

България-Благоевград: Изолационни строителни работи

2017/S 140-287046

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 227-413939)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Благоевград
Национален регистрационен номер: 000024695
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 1
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Община Благоевград, пл. „Георги Измирилиев“ № 1
Електронна поща: lmaleshevska@blgmun.com
Телефон: +359 73867714
Факс: +359 73884451
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.blgmun.com
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat175/2397/ZOP-2016-15.html

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап ІV — ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП — общо 73 обособени позиции във връзка с прод в VII.2).

II.1.2)Основен CPV код
45320000 Изолационни строителни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

„Изпълнение на Инженеринг — проектиране и изпълнение на СМР, етап IV-ти — 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради — 3 ОП или общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград. За обособените позиции от 1 до 70 включително ще се изготви работен проект и изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя. За обособени позиции ОП 71, ОП 72 и ОП 73 ще се изпълнят строително монтажни работи включващи: Изолация на външни стени, Изолация на под, Изолация на покрив, подмяна на дограма, Електро, мълниезащита и боя.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 227-413939

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: V)
Част от текста, която трябва да се промени: Раздел V: Възлагане на поръчката:
Вместо:

Поръчка №: 98-00-309 (...)

Да се чете:

Поръчка №: 98-00-310 (...)

VII.2)Друга допълнителна информация:

Реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Обособена позиция 5: Многофамилна жилищна сграда — блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. „Еленово“.