Usługi - 287112-2020

19/06/2020    S118

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej

2020/S 118-287112

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: ul. Podchorążych 38
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-463
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Górzyńska-Gortat
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004476
Faks: +48 225004782

Adresy internetowe:

Główny adres: www.strazgraniczna.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej”

Numer referencyjny: 8/BF/BŁiI/20
II.1.2)Główny kod CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamówienie podzielono na dwie części (część A i B).

3. Wykonawca mógł złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.

4. Przedmiotem zamówienia objęto świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej na terenie RP ze szczególnym uwzględnieniem:

1) w części A zamówienia – lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w opisie części A zamówienia; 2) w części B zamówienia – lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego w opisie części B zamówienia. 5. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający mógł unieważnić postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostałyby mu przyznane.

6. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPZP pod adresem: (https://portal.smartpzp.pl/kgsg)

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 548 820.48 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej – część A zamówienia”

Część nr: A
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
64216000 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren RP, w tym placówki Straży Granicznej w: Elblągu, Świecku, Zbereżu, Baniach Mazurskich, Kuźnicy, Sejnach, Dubiczach Cerkiewnych, Ustrzykach Górnych, Wetlinie, Rzeszowie – Jasionce.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczona usługa telekomunikacyjna musi zapewnić m in.: łączność głosową (VOICE), tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu (DATA).

2. Realizacja usługi będzie się odbywać poprzez wykorzystanie dostarczonych/zachowanych przez Wykonawcę kart SIM.

3. Wykonawca zapewni pełną dostępność sieci użytkownikom Zamawiającego wykonującym zadania na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych, drogowych i kolejowych przejść granicznych oraz lotnisk.

4. Zaoferowany poziom sygnału musi być wystarczający do nawiązania sesji łączności głosowej i transmisji danych.

5. Usługa musi być dostępna bez względu na porę dnia oraz zapewniać realizację połączeń na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz wewnątrz pojazdów (pociągów) i musi ona obejmować w szczególności lokalizacje wskazane w pkt II.2.3) powyżej.

6. Świadczenie usługi obejmuje następujące elementy:

1) zapewnienie zasięgu sieci telefonii komórkowej w obszarze wskazanym przez Zamawiającego na poziomie umożliwiającym realizację usług transmisji głosu i danych;

2) zachowanie dotychczasowych numerów telefonicznych MSISDN;

3) przeniesienie dotychczas używanych numerów telefonicznych MSISDN na zasadach zgodnych z ustawą Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.);

4) dostosowanie świadczonych usług do wymogów Zamawiającego;

5) całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania umowy;

6) bezzwłoczną reakcję na awarie oraz ich eliminowanie;

7) dostarczenie miesięcznych rozliczeń szczegółowych (bilingów);

8) utrzymanie świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

7. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia będzie świadczona przez okres 24 miesięcy licząc od dnia jej uruchomienia.

8. W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy Zamawiający wykorzysta wszystkie środki przeznaczone na wynagrodzenie Wykonawcy przed upływem terminu określonego w pkt 7, wówczas umowa wygaśnie automatycznie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa miesięczna wielkość pakietu transmisji danych w kraju na kartach SIM Voice / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Składając ofertę na część A zamówienia – wadium należało wnieść w kwocie wynoszącej 10 000, 00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) zaznaczając cel wpłaty.

2. Wadium musiało być złożone elektronicznie lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

„Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej – część B zamówienia”

Część nr: B
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
64212000 Usługi telefonii komórkowej
64216000 Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren RP, w tym placówki Straży Granicznej w: Huwnikach, Poznaniu – Ławicy (lotnisko), Lubyczy Królewskiej, Dołhobrodach, Czeremsze, Mielniku, Bezledach.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Świadczona usługa telekomunikacyjna musi zapewnić m in.: łączność głosową (VOICE), tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobów Internetu (DATA).

2. Realizacja usługi będzie się odbywać poprzez wykorzystanie dostarczonych/zachowanych przez Wykonawcę kart SIM.

3. Wykonawca zapewni pełną dostępność sieci użytkownikom Zamawiającego wykonującym zadania na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych, drogowych i kolejowych przejść granicznych oraz lotnisk.

4. Zaoferowany poziom sygnału musi być wystarczający do nawiązania sesji łączności głosowej i transmisji danych.

5. Usługa musi być dostępna bez względu na porę dnia oraz zapewniać realizację połączeń na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz wewnątrz pojazdów (pociągów) i musi ona obejmować w szczególności lokalizacje wskazane w pkt II.2.3) powyżej.

6. Świadczenie usługi obejmuje następujące elementy:

1) zapewnienie zasięgu sieci telefonii komórkowej w obszarze wskazanym przez Zamawiającego na poziomie umożliwiającym realizację usług transmisji głosu i danych;

2) zachowanie dotychczasowych numerów telefonicznych MSISDN;

3) przeniesienie dotychczas używanych numerów telefonicznych MSISDN na zasadach zgodnych z ustawą Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.);

4) dostosowanie świadczonych usług do wymogów Zamawiającego;

5) całodobowy nadzór nad funkcjonowaniem świadczonej usługi w okresie trwania umowy;

6) bezzwłoczną reakcję na awarie oraz ich eliminowanie;

7) dostarczenie miesięcznych rozliczeń szczegółowych (bilingów);

8) utrzymanie świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

7. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia będzie świadczona przez okres 24 miesięcy licząc od dnia jej uruchomienia.

8. W przypadku, gdy w ramach realizacji umowy Zamawiający wykorzysta wszystkie środki przeznaczone na wynagrodzenie Wykonawcy przed upływem terminu określonego w pkt 7, wówczas umowa wygaśnie automatycznie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa miesięczna wielkość pakietu transmisji danych w kraju na kartach SIM Voice / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Składając ofertę na część B zamówienia – wadium należało wnieść w kwocie wynoszącej 10 000, 00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) zaznaczając cel wpłaty.

2. Wadium musiało być złożone elektronicznie lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 064-153374
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: A
Nazwa:

„Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej – część A zamówienia”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polkomtel sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Konstruktorska 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-673
Państwo: Polska
Tel.: +48 224261000
Faks: +48 224260103

Adres internetowy: https://www.plus.pl/

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 609 756.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 267 582.72 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: B
Nazwa:

„Świadczenie usługi telekomunikacyjnej w sieci telefonii komórkowej dla Straży Granicznej – część B zamówienia”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska S.A.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Tel.: +48 225273131

Adres internetowy: www.orange.pl

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 609 756.10 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 281 237.76 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mógł ubiegać Wykonawca, który nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp oraz spełniał warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1.1) niniejszego ogłoszenia.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca był zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub „JEDZ”.

3. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału dotyczących posiadania przez niego uprawnień, o których mowa w punkcie III.1.1) niniejszego ogłoszenia.

4. Ponadto Wykonawca musiał złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

5. Ofertę oraz oświadczenie w formie „JEDZ”, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, należało sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) oraz w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16.10.2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993) (tj. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 3a) – 3e) i w pkt 4) należało złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia należało dokonać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

7. Wykonawcy spoza terytorium RP oraz Wykonawcy mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP byli zobowiązani do złożenia dokumentów zgodnie z rozporządzeniami wskazanymi w pkt 6 powyżej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020