Usługi - 287161-2020

19/06/2020    S118

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych

2020/S 118-287161

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 190044530
Adres pocztowy: Grunwaldzka 472D
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Tyborowski
E-mail: przetargi@arp.gda.pl
Tel.: +48 583233100
Faks: +48 583011200

Adresy internetowe:

Główny adres: https://arp.ezamawiajacy.pl

Adres profilu nabywcy: https://arp.ezamawiajacy.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wyszukiwanie oraz wprowadzanie do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracy

Numer referencyjny: ZP.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79620000 Usługi w zakresie pozyskiwania personelu, w tym pracowników sezonowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyszukiwania oraz wprowadzenia do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracy.

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach następującego projektu: „Invest in Pomerania 2020”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014–2020, działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami nr 1–5 do OPZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 031 696.48 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyszukiwania oraz wprowadzenia do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracy.

2. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach następującego projektu: „Invest in Pomerania 2020”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014–2020, działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami nr 1–5 do OPZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji co do długości trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres kolejnych 4 miesięcy na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Wykonawcy minimum na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji dwukrotnie, co oznacza, że umowa może zostać przedłużona o łączny okres najwyżej 8 miesięcy. W razie skorzystania z prawa opcji usługi będą wykonywane na zasadach przewidzianych dla pierwszych 4 miesięcy wykonywania usługi.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach następującego projektu: „Invest in Pomerania 2020”, realizowanego w ramach Regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014–2020, działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 043-101927
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2020/S 043-101927
Nazwa:

Wyszukiwanie oraz wprowadzanie do bazy na platformie kontaktowej danych osobowych oraz CV 200 kandydatów do pracy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Instytut Rozwoju Kapitału Ludzkiego Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7393864869
Adres pocztowy: Partyzantów 1/2/3
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-522
Państwo: Polska
E-mail: g.figon@irkl.pl
Faks: +48 896790560
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 031 696.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 432 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020