Diensten - 287235-2016

19/08/2016    S159

Luxemburg-Luxemburg: Organisatie en tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten inzake invoercontroles op veterinair gebied en op het gebied van voedselveiligheid in grensinspectieposten in het kader van het initiatief „Betere opleiding, veiliger voedsel”

2016/S 159-287235

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding
Postadres: rue Alcide de Gasperi, Jean Monnet Building
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Salvatore Magazzu
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1833
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Salvatore Magazzu
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Organisatie en tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten inzake invoercontroles op veterinair gebied en op het gebied van voedselveiligheid in grensinspectieposten in het kader van het initiatief „Betere opleiding, veiliger voedsel”.

Referentienummer: Chafea/2016/BTSF/01.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80531200 Diensten voor technische opleiding
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tijdens de eerste fase moeten er in totaal 8 opleidingssessies worden georganiseerd met in totaal 300 deelnemers voor het volledige opleidingsprogramma. Hetzelfde opleidingsprogramma moet ten uitvoer worden gelegd tijdens de tweede fase van de opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 950 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoofdzakelijk in lidstaten van de Europese Unie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: initiatief „Betere opleiding, veiliger voedsel”.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/10/2016
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/10/2016
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach building, room E2/016, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. In dit geval wordt de geïnteresseerde inschrijvers vriendelijk verzocht zich uiterlijk op 12.10.2016 via e-mail of per fax aan te melden en de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordiger(s) te verstrekken. Tijdens de opening kan de vertegenwoordiger van de inschrijver worden gevraagd zijn of haar legitimatiebewijs/volmacht voor te leggen ter controle door het Agentschap.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem/haar bekend werd.

De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman betekent niet dat deze termijn zal worden opgeschort of een nieuwe termijn zal worden ingesteld.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/08/2016