Usługi - 287263-2020

19/06/2020    S118

Polska-Warszawa: Usługi bazy danych

2020/S 118-287263

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.icm.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, ul. Tyniecka 15/17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927, 02-630
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzanna Zieleniewska
E-mail: zp@icm.edu.pl
Tel.: +48 228749412
Faks: +48 228749401
Adresy internetowe:
Główny adres: www.icm.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji e-czasopism American Physical Society, American Institute of Physics oraz wydawnictwa stowarzyszone dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Numer referencyjny: ICM-361-34/2019/WR
II.1.2)Główny kod CPV
72320000 Usługi bazy danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji czasopism elektronicznych wydawanych przez American Physical Society, American Institute of Physics (AIP), oraz wydawnictwa stowarzyszone z AIP dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 135 124.00 USD
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostęp dla konsorcjum instytucji akademickich w roku 2020 do kolekcji e-czasopism fizycznych, w tym czasopism wydawanych przez American Institute of Physics oraz wydawnictwa stowarzyszone z AIP (kolekcja AIP) oraz czasopisma wydawane przez American Physical Society (kolekcja APS). Kolekcje te są udostępniane są na serwerach należących do APS i AIP. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało realizowane przez ICM w imieniu instytucji, które zgłosiły zamiar udziału w konsorcyjnym zakupie dostępu do czasopism APS i AIP na rok 2020 i upoważniły ICM do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Zakup usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych możliwy jest u wyłącznego dystrybutora dostępu do e-czasopism wydawanych przez AIP i APS oraz wydawnictwa stowarzyszone z AIP dla polskich instytucji akademickich. Ponadto, nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

Prawnym uzasadnieniem zastosowania trybu na zamówienie z wolnej ręki jest wystąpienie przesłanek zawartych w art. 67 ust. 1 pkt 1 a) i b) ustawy Pzp. Zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez ABE-IPS jako podmiot posiadający prawo wyłączności w zakresie dystrybucji e-czasopism APS, AIP i wydawnictw stowarzyszonych z AIP dla polskich instytucji akademickich, na co wydawcy przedłożyli stosowne oświadczenia. Czasopisma te mogą być udostępniane na bieżąco tylko z serwerów należących do APS i AIP oraz tylko wydawcy mogą przekazać je formie archiwalnej kopii do ICM, w związku z tym wydawcy są faktycznie, z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw autorskich, jedynym źródłem tych zasobów i decydują o sposobie ich dystrybucji.

Czasopisma APS, AIP i wydawnictw stowarzyszonych z AIP stanowią jedno z podstawowych i niezbędnych źródeł wiedzy dla pracowników naukowych w instytucjach akademickich, które prowadzą działalność naukową obejmującą tematykę tych czasopism i przystępują do zakupu konsorcyjnego. Czasopisma te mają charakter specjalistyczny i zawierają w większości oryginalne i unikalne wyniki badań naukowych chronionych prawami autorskimi, co powoduje, że nie mogą być zastąpione zasobami innego wydawcy. Rozwiązaniem alternatywnym jest zakup e-czasopism na zasadzie indywidualnych prenumerat, ale koszt zakupu wszystkich czasopism z kolekcji przekraczałby wielokrotnie koszt zakupu kolekcji na podstawie oferty konsorcyjnej, dlatego rozwiązanie takie nie jest rozsądne. Zakup czasopism AIP / APS jest dofinansowywany przez MNiSW od 2005 r. w ramach programu Wirtualna Biblioteka Nauki. Zakres przedmiotu zamówienia nie był przez ICM w jakikolwiek sposób zawężany, gdyż wynika z decyzji MNiSW oraz zapotrzebowania instytucji uczestniczących w zakupie konsorcyjnym.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ICM-361-34/2019/WR
Nazwa:

Zakup dostępu sieciowego do kolekcji e-czasopism American Physical Society, American Institute of Physics oraz wydawnictwa stowarzyszone dla konsorcjum instytucji akademickich na rok 2020

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ABE – IPS sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1 Sierpnia 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-134
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 135 124.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 135 124.00 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, POLSKA;

2. Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN, Bartycka 18, 00-716 Warszawa, POLSKA;

3. Centrum Badań Kosmicznych PAN, Bartycka 18a, 00-716 Warszawa, POLSKA;

4. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa, POLSKA;

5. Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, POLSKA;

6. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, POLSKA;

7. Instytut Fizyki Molekularnej PAN, ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań, POLSKA;

8. Instytut Fizyki PAN, al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warszawa, POLSKA;

9. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Hery 23, 01-497 Warszawa, POLSKA;

10. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Niezapominajek 8, 30-239 Kraków, POLSKA;

11. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN, gen. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, POLSKA;

12. Instytut Matematyczny PAN, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa, POLSKA;

13. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Okólna 2, 50-422 Wrocław, POLSKA;

14. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, POLSKA;

15. Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, POLSKA;

16. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, POLSKA;

17. Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, POLSKA;

18. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków, POLSKA;

19. Politechnika Lubelska, Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, POLSKA;

20. Politechnika Łódzka, Wólczańska 223, 90-924 Łódź, POLSKA;

21. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, POLSKA;

22. Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice, POLSKA;

23. Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, POLSKA;

24. Politechnika Wrocławska, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, POLSKA;

25. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, POLSKA;

26. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, POLSKA;

27. Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, POLSKA;

28. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Armii Krajowej 36a, 42-200 Częstochowa, POLSKA;

29. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, POLSKA;

30. Uniwersytet Jagielloński, Gołębia 24, 31-007 Kraków, POLSKA;

31. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, POLSKA;

32. Uniwersytet Łódzki, Narutowicza 65, 90-131 Łódź, POLSKA;

33. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Radziszewskiego 11, 20-950 Lublin, POLSKA;

34. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 13, 87-100 Toruń, POLSKA;

35. Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole, POLSKA;

36. Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, POLSKA;

37. Uniwersytet Szczeciński, Mickiewicza 16, 70-384 Szczecin, POLSKA;

38. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 12, 40-007 Katowice, POLSKA;

39. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, POLSKA;

40. Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, POLSKA;

41. Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, POLSKA;

42. Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, POLSKA;

43. Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, POLSKA;

44. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, POLSKA.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020