Diensten - 28738-2020

21/01/2020    S14

Polen-Krakau: Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis

2020/S 014-028738

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postadres: ul. Kopernika 36
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-501
Land: Polen
Contactpersoon: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
E-mail: lsendo@su.krakow.pl
Telefoon: +48 124247046
Fax: +48 124247120
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.su.krakow.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego

Referentienummer: NSSU.DFP.271.49.2019.LS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85112000 Ondersteuningsdiensten voor ziekenhuis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) i 4 do SIWZ – wzór umowy (wraz z załącznikami). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Zamawiający informuje, iż w dniu 4.3.2019 opublikował na swojej stronie internetowej (http://www.su.krakow.pl/dialog-techniczny) „Ogłoszenie o dialogu technicznym”. Zamawiający udostępnił w dokumentacji do obecnego postępowania przetargowego wszelkie informacje jakie przekazano uczestnikom dialogu, wraz z protokołem końcowym.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 979 135.33 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
72260000 Diensten in verband met software
48000000 Software en informatiesystemen
71356300 Technische ondersteuningsdiensten
35126000 Uitrusting voor het scannen van streepjescodes
30213000 Personal computers
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie (nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie mycia, dezynfekcji, sterylizacji narzędzi medycznych oraz sprzętu medycznego na udostępnionym przez Zamawiającego sprzęcie i w jego pomieszczeniach w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2, wraz z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi procesu sterylizacji.

Zakres świadczenia przedmiotowej usługi (przez 36 miesięcy, tj. nie dłużej niż do 15.11.2022):

I. Usługa mycia / dezynfekcji / sterylizacji (asortyment podlegający myciu / dezynfekcji / sterylizacji):

— wg metody I (wysokotemperaturowej).

I.1. Zestaw jednonarzędziowy – 390 060 zestawów;

I.2. Zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) – 30 460 zestawów;

I.3. Zestaw II (liczba narzędzi do 20 szt.) – 42 660 zestawów;

I.4. Zestaw III (liczba narzędzi do 50 szt.) – 51 410 zestawów;

I.5. Zestaw IV (liczba narzędzi do 120 szt.) – 61 810 zestawów;

I.6. Zestaw V (liczba narzędzi 120 szt.) – 11 380 zestawów;

— wg metody II (niskotemperaturowej).

I.7. Zestaw jednonarzędziowy – 49 600 zestawów;

I.8. Zestaw I (liczba narzędzi 1–4 szt.) – 860 zestawów;

— inne.

I.9. Mycie i dezynfekcja obuwia (ilość par) – 216 000 zestawów;

II. Sprzęt:

II.1. Dostawa czytników kodów ręcznych przewodowych – 26 sztuk.

III. Oprogramowanie:

III.1. Dostawa licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem oprogramowania – 1 licencja otwarta;

III.2. Dostawa bezterminowej licencji dodatkowego oprogramowania umożliwiającego komunikację pomiędzy systemem, a urządzeniami (w związku z wymogiem pkt I.2 opisu – zał. 2 do SIWZ) – 1 licencja (na urządzenie).

III.3. Wsparcie techniczne dostarczonego oprogramowania w okresie trwania umowy – przez 36 miesięcy.

IV. Integracja:

IV.1. Integracja – dostosowanie oferowanego oprogramowania – 1 integracja.

IV.2. Integracja – dostosowanie szpitalnego systemu informatycznego (HIS) – 1 integracja.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas awaryjnego wykonania usługi w trybie „cito” / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Parametry techniczne oprogramowania / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 123-300585
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Świadczenie usługi mycia dezynfekcji sterylizacji narzędzi medycznych i sprzętu medycznego na udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie w jego pomieszczeniach z wdrożeniem systemu informatycznego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citonet-Kraków Sp. z o.o., ul. Gromadzka 52
Plaats: 30-719 Kraków
NUTS-code: PL POLSKA
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26
Plaats: 87-100 Toruń
NUTS-code: PL POLSKA
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 776 820.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 979 135.33 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/01/2020