Services - 287561-2016

19/08/2016    S159    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Bulgaria-Sofia: Construction-site supervision services

2016/S 159-287561

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
129010164
ul. „Pirotska“ No. 171A
Sofiya
1309
Bulgaria
Contact person: ul. „N. Gabrovski“ No. 30, Sashka Stoyanova; Radka Savova
Telephone: +359 296010291 / 296010341
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS code: BG411

Internet address(es):

Main address: www.nspbzn.mvr.bg

Address of the buyer profile: www.nspbzn.mvr.bg

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.nspbzn.mvr.bg
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Осъществяване на строителен надзор и оценка съответствието на инвестиционните проекти.

II.1.2)Main CPV code
71521000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и упражняване на инвеститорски контрол на шест центъра за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 333 268.78 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341
NUTS code: BG313
NUTS code: BG322
NUTS code: BG423
NUTS code: BG411
NUTS code: BG333
Main site or place of performance:

Съществуващи сгради предназначени за учебни центрове и терени за изграждане на учебно-тренировъчните комплекси, намиращи се на територията на областите Бургас, Враца, Габрово, Пазарджик, София и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за съставяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и упражняване на инвеститорски контрол на шест центъра за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения.

Всеки център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения се състои от учебен център и учебно-тренировъчен комплекс.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 20
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по ОПОС 2014-2020.
II.2.14)Additional information

Срокът за осъществяване на строителен надзор, изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве и инвеститорски контрол е до завършване на СМР и въвеждане на строежите в експлоатация.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
26/09/2016

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

На участникът трябва да е издадено удостоверение, съгласно чл. 167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за строежи II категория.

За доказване на лиценза съгласно чл. 167 от ЗУТ — копие на валиден лиценз, издаден съгласно чл. 167 от ЗУТ, включително основен и разширен списък на екипа от правоспособни физически лица от различните специалности, за упражняване на дейностите оценка на съответствието на инвестиционнните проекти и /или упражняване на строителен надзор и копие на застраховка „професионална отговорност“ за строежи II категория.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/08/2016