Услуги - 287588-2015

Компактен изглед

15/08/2015    S157    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Очни прегледи

2015/S 157-287588

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: отдел „Правилник за длъжностните лица, социални и медицински въпроси и условия на труд“
На вниманието на: г-жа Eva Lorincz
Адрес за електронна поща: marches-publics-uds@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-2147
Факс: +352 4303-2532

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu

Електронен достъп до информация: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Очни прегледи.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 25: Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: град Люксембург.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение: 3

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 4

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 160 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
По тази процедура, Съдът на Европейския съюз желае да бъдат извършени очни прегледи за неговия персонал, под формата на последователен рамков договор.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

85121281 Офталмологични услуги

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
До 600 прегледа на година (включително 300 прегледа преди назначаване на работа и 300 прегледа на всеки 3 години за персонала).
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 160 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Брой на възможните подновявания: 3
в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за последващи поръчки:
в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
вж. спецификациите.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
вж. спецификациите.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: оферентът трябва да бъде регистриран като офталмолог в регистъра на офталмолозите на Collège Médical във Великото херцогство Люксембург.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: доказателство за икономически и финансови възможности трябва да бъде изготвено посредством:
— отчет за общия оборот за последните 2 финансови години,
— финансови отчети за последните 2 финансови години,
— доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
техническите и професионалните възможности трябва да бъдат доказани посредством следните документи:
— фотокопие на съответните академични и професионални квалификации, включително диплома по медицина на лицето, което отговаря за предоставяне на услугите,
— удостоверение за регистрация като офталмолог в регистъра на офталмолозите на Collège Médical във Великото херцогство Люксембург,
— описание на медицинските съоръжения на оферента, доказващо, че той е подходящо оборудван, за да предостави изискваните услуги,
— доказателство за най-малко 5 години професионален опит като офталмолог,
— описание на електронни, или други, системи за съобщаване на резултатите на пациенти и медицински лица на Съда, както и гаранции по отношение на сигурността на личните данни,
— ако е приложимо, посочване на дела от поръчката, който доставчикът на услуги възнамерява да възложи на подизпълнител.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: да
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: Законодателство на Великото херцогство от 8.6.1999 г., във връзка с Collège Médical.
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
CJ-13/2015.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 7.10.2015

Място:

Съд на Европейския съюз, Кула А, офис TA03LB0032, boulevard Konrad Adenauer, Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: по 1 представител за оферент. От оферентите се изисква да информират Съда за своето присъствие по факс (+352 4303-2532) или по електронна поща на адреса за контакти, посочен в точка I.1 по-горе, не по-късно от 6.10.2015 (13:00). Лицата, присъстващи при отварянето на офертите, трябва да представят доказателство, че са упълномощени да представляват оферента през съответния ден.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация

Досието на поканата за участие в търг може да бъде изтеглено от http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Интернет страницата ще се обновява редовно и следователно е отговорност на оферента да проверява за актуализации и изменения по време на процедурата по обществена поръчка.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от оферента, че офертата е била отхвърлена, или в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
5.8.2015