Teenused - 287588-2015

15/08/2015    S157    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Nägemiskontrollid

2015/S 157-287588

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
boulevard Konrad Adenauer
Kontaktandmed: personalieeskirjade, sotsiaal- ja meditsiiniküsimuste ja töötingimuste üksus
Kontaktisik: pr Eva Lorincz
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-2147
E-post: marches-publics-uds@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2532

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Nägemiskontrollid
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 25: Tervishoiu- ja sotsiaalteenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luxembourg.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping mitme pakkujaga
maksimumarv osalejat kavandatavale raamlepingule: 3

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 4

Hanke eeldatav kogumaksumus kogu raamlepingu kestuse jooksul

Eeldatav maksumus käibemaksuta: 160 000 EUR
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus soovib oma töötajate nägemist kontrollida ja sel eesmärgil kavatsetakse käesoleva menetluse raames sõlmida järjestikused raamlepingud.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

85121281

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Kuni 600 kontrolli aastas (sh 300 töölevõtmisele eelnevat kontrolli ja 300 kontrolli igal 3. aastal tehtava töötajate korralise kontrolli raames).
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 160 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Võimalik uuendamiste arv: 3
Asjade ja teenuste uuendatavate hankelepingute puhul järgnevate hankelepingute eeldatav ajakava:
kuudes: 12 (alates hankelepingu sõlmimisest)
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt iseloomustust.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Vt iseloomustust.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkuja peab olema registreeritud oftalmoloogina Luksemburgi Suurhertsogiriigi organisatsiooni Collège Médical oftalmoloogide registris.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujate majandus- ja finantssuutlikkuse tõendamiseks tuleb esitada
— kinnitus kogukäibe kohta viimase 2 majandusaasta lõikes;
— raamatupidamisaruanded viimase 2 majandusaasta kohta;
— ametialase vastutuskindlustuse tõend.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust tuleb tõendada järgmiste dokumentide alusel:
— koopia asjakohastest haridus- ja kutsekvalifikatsioonidest, sh teenuste osutamise eest vastutava isiku arstikraad;
— tõend oftalmoloogina registreerimise kohta Luksemburgi Suurhertsogiriigi organisatsiooni Collège Médical oftalmoloogide registris;
— pakkuja meditsiinivahendite kirjeldus, mis tõendab, et tal on olemas asjakohane varustus nõutavate teenuste osutamiseks;
— tõendusmaterjal kutsekogemuste kohta, mille kohaselt pakkuja on töötanud vähemalt 5 aastat oftalmoloogina;
— patsientidele ja Euroopa Kohtu arstidele tulemuste teavitamiseks kasutatavate (elektrooniliste või muude) süsteemide kirjeldus ning isikuandmete turvalisust käsitlevate garantiide kirjeldus;
— kasutamise korral viide teenuseosutaja kavandatava allhanke osakaalule lepingust.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: jah
Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile: suurhertsogi 8.6.1999 seadus Collège Médicali kohta.
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
CJ-13/2015.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
30.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 7.10.2015

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, A-torn, büroo TA03LB0032, boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg, LUKSEMBURG.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 esindaja pakkuja kohta. Pakkujatel palutakse Euroopa Kohtule oma osalemissoovist teada anda hiljemalt 6.10.2015 (13:00) kas faksi teel (numbril +352 4303-2532) või e-posti teel (eespool punktis I.1 osutatud kontaktaadressil). Pakkumiste avamisest osa võtvad isikud peavad tõendama, et neil on olemas korrakohane volitus pakkuja esindamiseks vastaval päeval.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave

Pakkumiskutse toimiku saab alla laadida aadressil http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkuja kohus on seetõttu hankemenetluse vältel uuendusi ja muudatusi kontrollida.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/
Faks: +352 4303-2100

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul sellise hageja teavitamisest, kelle pakkumine tagasi lükati, või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
5.8.2015