Pakalpojumi - 287588-2015

15/08/2015    S157    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Acu pārbaudes

2015/S 157-287588

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
boulevard Konrad Adenauer
Kontaktpunkts(-i): Civildienesta noteikumos paredzēto tiesību, sociālo un medicīnas lietu un darba nosacījumu daļa
Kontaktpersona(-as): Eva Lorincz
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-2147
E-pasts: marches-publics-uds@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2532

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Acu pārbaudes.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 25: Veselības un sociālie pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Luksemburgas pilsēta.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vairākiem uzņēmējiem
maksimālais skaits maksimālais plānotais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits [ ] [ ] [ ]: 3

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums gados: 4

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 160 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Savienības Tiesa vēlas, lai šīs procedūras ietvaros noslēgta kaskādes veida pamatnolīguma ietvaros tās darbiniekiem tiktu pārbaudītas acis.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

85121281

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Ne vairāk kā 600 pārbaužu gadā (tai skaitā 300 pārbaužu pirms pieņemšanas darbā un 300 pārbaužu darbiniekiem reizi 3 gados).
Paredzamā vērtība bez PVN: 160 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: jā
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits: 3
Atjaunojamu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 48 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt specifikācijas.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: pretendentam jābūt reģistrētam kā oftalmologam Luksemburgas Lielhercogistes "Collège Médical" oftalmologu reģistrā.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: saimnieciskās un finansiālās spējas jāpierāda ar:
— paziņojumu par kopējo apgrozījumu pēdējos 2 finanšu gados,
— finanšu pārskatiem par pēdējiem 2 finanšu gadiem,
— pierādījumu par profesionālās darbības riska apdrošināšanu.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
tehniskās un profesionālās spējas jāpierāda ar šādiem dokumentiem:
— atbilstošu akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju apliecinājumu fotokopija, tai skaitā par pakalpojumu sniegšanu atbildīgās personas medicīniskā grāda apliecinājuma fotokopija,
— apliecība par oftalmologa reģistrāciju Luksemburgas Lielhercogistes "Collège Médical" oftalmologu reģistrā,
— pretendenta medicīniskā aprīkojuma apraksts, kas apliecina, ka pretendents ir pienācīgi aprīkots, lai varētu sniegt vajadzīgos pakalpojumus,
— pierādījums par vismaz 5 gadu profesionālo pieredzi oftalmologa profesijā,
— apraksts par elektroniskām vai citām sistēmām, kas tiks izmantotas pacientu un Tiesas medicīnisko konsultantu informēšanai par rezultātiem, un par personas datu aizsardzības garantijām,
— attiecīgā gadījumā norāde par līguma proporcionālo daļu, par kuru pakalpojumu sniedzējs plāno slēgt apakšlīgumus.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: jā
Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu: Lielhercogistes 8.6.1999 Likums par "Collège Médical".
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
CJ-13/2015.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
30.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 7.10.2015

Vieta:

Eiropas Savienības Tiesa, A tornis, birojs TA03LB0032, boulevard Konrad Adenauer, Luksemburga, LUKSEMBURGA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: 1 katra pretendenta pārstāvis. Pretendentiem jāinformē Tiesa par savu dalību, līdz 6.10.2015 (13:00) nosūtot faksu (+352 4303-2532) vai e-pastu uz iepriekš I.1. iedaļā norādīto kontaktpunktu. Personām, kas piedalīsies piedāvājumu atvēršanā, tajā pašā dienā jāiesniedz pierādījums, kas apstiprina viņiem piešķirtās atbilstošās pilnvaras pārstāvēt pretendentu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija

Uzaicinājuma uz konkursu dokumentāciju var lejupielādēt no http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, tāpēc pretendenta pienākums iepirkuma procedūras laikā ir sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/
Fakss: +352 4303-2100

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no pretendenta informēšanas, ka piedāvājums ir noraidīts, vai, ja pretendents par to nav ticis informēts, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
5.8.2015