Υπηρεσίες - 287589-2015

15/08/2015    S157    Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Υπηρεσίες εργαστηρίου ιατρικών αναλύσεων

2015/S 157-287589

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
boulevard Konrad Adenauer
Σημείο(α) επαφής: μονάδα «Υπηρεσιακά δικαιώματα, κοινωνικές και ιατρικές υποθέσεις, συνθήκες εργασίας»
Υπόψη: κ. Eva Lorincz
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-2147
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marches-publics-uds@curia.europa.eu
Φαξ: +352 4303-2532

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://curia.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Υπηρεσίες εργαστηρίου ιατρικών αναλύσεων.
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 25: Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Λουξεμβούργο.
Κωδικός NUTS
II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με ένα φορέα

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 4

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 400 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμεί την αγορά υπηρεσιών εργαστηρίου ιατρικών αναλύσεων προς όφελος του προσωπικού του.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

85145000, 85148000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): όχι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
1 300 δειγματοληψίες κατ' ανώτατο όριο στις εγκαταστάσεις του Δικαστηρίου (στο πλαίσιο των επισκέψεων πρόσληψης και στο πλαίσιο των ετήσιων επισκέψεων) και 200 δειγματοληψίες κατ' ανώτατο όριο πραγματοποιούμενες κατευθείαν στις εγκαταστάσεις του αναδόχου (στο πλαίσιο των ετήσιων επισκέψεων).
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 400 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 3
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 48 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: — άδεια του Υπουργείου Υγείας του Λουξεμβούργου σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου αναλύσεων ιατρικής βιολογίας, κατ' εφαρμογή του νόμου της 16.7.1984 σχετικά με τα εργαστήρια ιατρικών αναλύσεων, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο της 12.3.2011, και του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου της 27.5.2004 για τον καθορισμό των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο των συνολικών δραστηριοτήτων εργαστηρίου ιατρικών αναλύσεων.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: η χρηματοοικονομική ικανότητα των υποψηφίων πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση:
— δήλωσης σχετικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών των 2 τελευταίων οικονομικών ετών,
— των οικονομικών καταστάσεων των 2 τελευταίων οικονομικών ετών,
— απόδειξης ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα έγγραφα:
— άδεια του Υπουργείου Υγείας του Λουξεμβούργου σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου αναλύσεων ιατρικής βιολογίας, κατ' εφαρμογή του νόμου της 16.7.1984 σχετικά με τα εργαστήρια ιατρικών αναλύσεων, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο της 12.3.2011, και του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου της 27.5.2004 για τον καθορισμό των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο των συνολικών δραστηριοτήτων εργαστηρίου ιατρικών αναλύσεων,
— περιγραφή του εργαστηρίου και οργανόγραμμα της δομής του,
— το βιογραφικό σημείωμα του (των) υπεύθυνου(ύνων) του εργαστηρίου και εξουσιοδότησή τους από τον Υπουργό Υγείας κατ' εφαρμογή του κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου της 18.12.1998 σχετικά με τους όρους λειτουργίας εργαστηρίου αναλύσεων ιατρικής βιολογίας και την εξειδικευμένη κατάρτιση των υπευθύνων εργαστηρίου,
— περιγραφή του (των) κέντρου(ων) δειγματοληψίας (ακριβής διεύθυνση εγκατάστασης και ώρες λειτουργίας),
— περιγραφή των μεθόδων και των μέσων συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων προς το εργαστήριο με στόχο την πραγματοποίηση αναλύσεων,
— περιγραφή των συστημάτων, ηλεκτρονικών ή άλλων, γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων στους ασθενείς και τους ιατρούς συμβούλους και τους θεράποντες συνταγογραφούντες ιατρούς, καθώς και των εγγυήσεων σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
— περιγράψουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα μεταφοράς για να ανταποκριθούν στην αίτηση λήψης δειγμάτων σε επείγουσες καταστάσεις,
— αναφέρουν την ελάχιστη προθεσμία εντός της οποίας τα αποτελέσματα των ζητούμενων ιατρικών αναλύσεων πρέπει να κοινοποιηθούν με κατανομή εφόσον απαιτείται των αναλύσεων.
— πιστοποίηση κατά ISO 15189 ή άλλο ισοδύναμο ευρωπαϊκό πρότυπο στον τομέα,
— ενδεχομένως, αναφορά του μέρους της σύμβασης το οποίο ο παρέχων υπηρεσίες σκοπεύει ενδεχομένως να αναθέσει σε υπεργολαβία.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις: — νόμος του Μεγάλου Δουκάτου της 16.7.1984 σχετικά με τα εργαστήρια ιατρικών αναλύσεων, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο της 12.3.2011,
— κανονισμός του Μεγάλου Δουκάτου της 27.5.2004 για τον καθορισμό των ελάχιστων κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται στο πλαίσιο των συνολικών δραστηριοτήτων εργαστηρίου ιατρικών αναλύσεων.
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
CJ-14/2015.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
30.9.2015 - 17:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 8.10.2015

Τόπος:

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πύργος A, γραφείο TA03LB0032, boulevard Konrad Adenauer, Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 συμμετέχων ανά υποψήφιο. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να ενημερώσουν το Δικαστήριο σχετικά με την παρουσία τους μέσω φαξ (+352 4303-2532) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σημείο επικοινωνίας που διευκρινίζεται στο σημείο I.1) ανωτέρω, το αργότερο στις 7.10.2015 (13:00). Τα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν στην αποσφράγιση των προσφορών πρέπει να προσκομίσουν την ίδια μέρα αποδεικτικά ότι είναι πλήρως εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπήσουν τον υποψήφιο.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο φάκελος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών μπορεί να καταφορτωθεί στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Ο δικτυακός τόπος θα επικαιροποιείται τακτικά και εφεξής εναπόκειται στους προσφέροντες να ενημερώνονται σχετικά με κάθε επικαιροποίηση ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατακύρωσης της σύμβασης.
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Λουξεμβούργο
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/
Φαξ: +352 4303-2100

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον υποψήφιο της απόρριψης της προσφοράς του ή, ελλείψει αυτής, από την ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν έχει ως αποτέλεσμα ούτε την αναστολή της εν λόγω προθεσμίας ούτε την αναγγελία νέας προθεσμίας υποβολής προσφυγών.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
5.8.2015