Usługi - 287737-2020

19/06/2020    S118

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego

2020/S 118-287737

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Adres pocztowy: ul. Zamknięta 18
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Żarski
E-mail: michal.zarski@portgdansk.pl
Tel.: +48 587379368
Faks: +48 587379332

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.portgdansk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Numer referencyjny: NPR/FAT/2020/012
II.1.2)Główny kod CPV
50330000 Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na dwie części. Dodatkowe kody CPV:

32541000-7 – Wyposażenie centrali

50331000-4 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji linii telekomunikacyjnych

50332000-1 – Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej

50334110-9 – Usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej

32410000-0 – Lokalna sieć komputerowa

72253200-5 – Usługi w zakresie wsparcia systemu

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 2 172 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – sieć telekomunikacyjna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50332000 Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – sieć telekomunikacyjna. Część 1 zamówienia obejmuje:

1. Eksploatacja sieci telekomunikacyjnej miedzianej i światłowodowej wraz z urządzeniami i obiektami na niej zlokalizowanymi lub z nią związanymi (zwanej: infrastruktura) dla zapewnienia ciągłości ruchu sieci. W zakres wchodzi również wykonywanie prac kontrolno-pomiarowych, okresowych przeglądów, badań i pomiarów eksploatowanej sieci telekomunikacyjnej.

2. Roboty interwencyjno-naprawcze: zabezpieczenie i usuwanie awarii, usuwanie zakłóceń awaryjnych w dostarczaniu usług telefonicznych i teleinformatycznych, wykonywane niezwłocznie po zgłoszeniu przez odbiorców, służby ratownicze, służby ochrony portu i Zamawiającego.

Zakres przedmiotu zamówienia dla części 1 szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1–1 do SIWZ. Wykaz infrastruktury telekomunikacyjnej dla części 1 zawarty jest w Załączniku nr 1A–1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – centrala telefoniczna Unify

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32541000 Wyposażenie centrali
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – centrala telefoniczna Unify. Część 2 zamówienia obejmuje:

1. Eksploatacja centrali telefonicznej Unify wraz z urządzeniami towarzyszącymi (zwana: centrala) dla zapewnienia ciągłości jej ruchu.

2. Roboty interwencyjno-naprawcze dotyczące centrali: likwidacja awarii, usuwanie zakłóceń i zagrożeń awaryjnych w dostarczaniu usług telefonicznych.

Zakres przedmiotu zamówienia dla części 2 szczegółowo określa opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1–2 do SIWZ. Wykaz infrastruktury telekomunikacyjnej dla części 2 zawarty jest w Załączniku nr 1A–2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 025-057793
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – sieć telekomunikacyjna

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Sprint" Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Jagiellończyka 26
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-062
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 854 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 860 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Częściowe wykonanie prac eksploatacji sieci telekomunikacyjnej i robót interwencyjno - naprawczych

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Eksploatacja infrastruktury telekomunikacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. – centrala telefoniczna Unify

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
05/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Sprint" Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Jagiellończyka 26
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-062
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 318 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 141 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Częściowe wykonanie robót interwencyjno - naprawczych

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Zamawiający informuje, iż przekazywanie dokumentów, o których mowa w treści § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1320 z późn. zm.), tj. składanie ofert, odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (formularze do komunikacji → formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy porozumiewania się z Zamawiającym oraz składania oświadczeń lub dokumentów znajdują się w SIWZ.

3. Zamawiający dokona oceny ofert na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – procedura odwrócona.

4. Zamawiający umożliwi Wykonawcom udział w wizji lokalnej terenu, którego dotyczy przedmiot zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2020